ടിപിഎം ഉപദേശത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ

https://www.youtube.com/watch?v=tzEGvHQ11bw&t=2s

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ