അവരുടെ സ്വന്തം “പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രുഷയെ” മഹത്വീകരിക്കുന്നു – 1

2 Replies to “അവരുടെ സ്വന്തം “പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രുഷയെ” മഹത്വീകരിക്കുന്നു – 1”

 1. Fromtpmകാരനേ,
  താങ്ങൾ ഒരു നല്ലകാര്യത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോയ, ” അസൂയ നിറഞ്ഞ മനോരോഗി” എന്ന്, താഴെ ഓർപ്പിക്കുന്ന വരികളിൽ നിന്നും ജനത്തിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു.

  “അപ്രകാരമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അവിടെയുള്ള വഞ്ചനകളെ ശക്തീകരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഞാനും ഈ വ്യാജ സഭയെ അന്ധമായി പിന്തുടർന്നു.”
  “എൻ്റെ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ടിപിഎമ്മിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടിട്ട്, ഞാൻ ആ പാട്ടുകൾ എല്ലാം വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ എത്രമാത്രം വിഗ്രഹാരാധനയിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ വളർന്നതെന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി.”
  പ്രതിഷ്ഠാ ജീവിതം നയിക്കാനാവാതെ ലോകത്തിലേക്കു പോയ മിടുക്കൻ.*[[Heb 6:5-6/Malayalam Bible]]* %v 5% ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കയും ചെയ്തവര്‍ പിന്മാറിപ്പോയാല്‍ %v 6% തങ്ങള്‍ക്കു തന്നേ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവന്നു ലോകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകകൊണ്ടു അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്കു പുതുക്കുവാന്‍ കഴിവുള്ളതല്ല.

  നല്ലത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഏതോരാളുടെയും മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇത് എന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം.

  പുറത്തു ചാടിയ ഒരാൾക്കു ഒടുക്കം ഇതൊക്കേ പറയാനുള്ളു.

 2. വായിനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്,
  കഴിഞ്ഞ പല ലേഖനവിവരണത്തിലൂടെ, വായിച്ച എല്ലാവർക്കും, fromtpmകാർ- ഒരു പിന്മാറ്റക്കാർ എന്ന്, ഏകദേശം മനസ്സിലായി, ഞാനും പല കമെന്റിലൂടെ അത് എടുത്തെഴുതീട്ടുണ്ടല്ലോ!

  ഈ fromtpmകാർ ഒരു പിന്മാറ്റക്കാർ:- എന്നുവെച്ചാൽ tpm വിട്ടോ വെല വിട്ടോ പോയതുകൊണ്ടല്ല, (tpm ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതിണ് മുന്നമേ പിന്മാറ്റം എന്ന വചനമുണ്ടല്ലോ *[[Isa 1:5/Malayalam Bible]]* ഇനി നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ടു എന്തു? നിങ്ങള്‍ അധികം അധികം പിന്മാറുകേയുള്ളു; തല മുഴുവനും ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവനും രോഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.)

  ലൊകത്തിൽ, നന്മ തിന്മ എന്ന രണ്ടു അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായ നന്മയായ മുന്നേറ്റത്തിനായി ശ്രമിച്ചിട്ട്, അത് ശരിയല്ല എന്ന്, എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി, എന്ന് ഏതു തരം മനുഷ്യർ മനമാറിയാലും; അതിന്ന് അക്ഷരലോകം വെച്ചിരിക്കുന്ന പേരാണ് പിന്മാറ്റം(Pro 14:14 “The backslider”)

  എത് മനുഷ്യ സമൂഹ സംഘടനയിലും പോരാട്ടം, കഷ്ടങ്ങൾ ചില കളകളിലൂടെ ഉള്ളതാണ്;. *[[Joh 16:33/Malayalam Bible]]* നിങ്ങള്‍ക്കു എന്നില്‍ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ലോകത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു കഷ്ടം ഉണ്ടു; എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിന്‍; ഞാന്‍ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
  *[[Mat 13:21/Malayalam Bible]]* വചനംനിമിത്തം ഞെരുക്കമോ ഉപദ്രവമോ നേരിട്ടാല്‍ അവന്‍ ക്ഷണത്തില്‍ ഇടറിപ്പോകുന്നു.

  കഷ്ടങ്ങളെ ജയമെടുപ്പാൻ; ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയില്ലാതെ, എടുത്ത മാനുഷ, ദൈവീക നല്ല മര്യാദകളായ ആശയങ്ങളെ വിട്ടു, വീണ്ടും ലോക മര്യാദകളായ ആചാരവേഷങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞതുമാത്രമല്ല, പലരേയും പിന്തിരികാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടരെ, മാനസാന്ത്രപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു; *[[Heb 6:4-6/Malayalam Bible]]* %v 4% ഒരിക്കല്‍ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ടു സ്വര്‍ഗ്ഗീയദാനം ആസ്വദിക്കയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കയും %v 5% ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കയും ചെയ്തവര്‍ പിന്മാറിപ്പോയാല്‍ %v 6% തങ്ങള്‍ക്കു തന്നേ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവന്നു ലോകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകകൊണ്ടു അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്കു പുതുക്കുവാന്‍ കഴിവുള്ളതല്ല.

  ആകയാൽ,
  ഇതുവരെ ഇക്കുട്ടരോടു പറഞ്ഞിരുന്നതെല്ലാം നിറുത്തി,
  ഇത്തരക്കാരുടെ വഞ്ചനയാൽ ദൈവജനം ദോഷത്തിന്മേൽ ദോഷം- [Mat 6:34 അതതു ദിവസത്തിന്നു അന്നന്നത്തെ ദോഷം മതി ”]
  -വരുത്തിവെക്കാതിരിക്കെണ്ടതിന്ന്, ദൈവജനത്തിന്ന് വേണ്ടി, ഈ fromtpm കാരുടെ, ഈ ചെയ്യുന്ന ഹീന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചു ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ഭാഗം ഭാഗമായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
  (ഈ സൈറ്റിൽ ഈവിധം പ്രവൃത്തി അവസാനിക്കും വരെ(കമെന്റ് എഴുതാൻ അവസരം ഉള്ളതുവരെ))!

  *[[2Co 10:4-6/Malayalam Bible]]* %v 4% ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങള്‍ അല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാന്‍ ദൈവസന്നിധിയില്‍ ശക്തിയുള്ളവ തന്നേ. %v 5% അവയാല്‍ ഞങ്ങള്‍ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്നു വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയര്‍ച്ചയും ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു, ഏതു വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിന്നായിട്ടു പിടിച്ചടക്കി, %v 6% നിങ്ങളുടെ അനുസരണം തികഞ്ഞു വരുമ്പോള്‍ എല്ലാ അനുസരണക്കേടിന്നും പ്രതികാരം ചെയ്‍വാന്‍ ഒരുങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ പുറമെയുള്ളതു നോക്കുന്നു.

  *[[Rom 11:33/Malayalam Bible]]* ഹാ, ദൈവത്തിന്റെ ധനം, ജ്ഞാനം, അറിവു എന്നിവയുടെ ആഴമേ!(depth or Deep) അവന്റെ ന്യായവിധികള്‍ എത്ര അപ്രമേയവും അവന്റെ വഴികള്‍ എത്ര അഗോചരവും ആകുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *