ടിപിഎമ്മിലെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണം (MIND CONTROL) – ഭാഗം 2

 

4 Replies to “ടിപിഎമ്മിലെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണം (MIND CONTROL) – ഭാഗം 2”

 1. “എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായ വചന അടിസ്ഥാനം വേണമെന്നും പറയുക.”

  മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ശാന്തരായ മനുഷ്യരെ, അസുവിശേഷം പറഞ്ഞു മനസ്സ് കലക്കുവാൻ സൈറ്റ് തുടങ്ങിയത് ഏത് വചന അടിസ്ഥാനത്തിലാ?
  മനുഷ്യമനസ്സിനെ അനിയന്ത്രിതമാക്കി കലക്കി ഇളക്കുന്നത് കോടതി വിധിപ്രകാരം പോലും കുറ്റമെന്നു അറിയാത്ത fromtpmകാരേ!!
  ആരാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ശത്രുനിയന്ത്രണമായി മാറ്റുന്നു എന്ന് ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും.

 2. വായിനക്കാരേ!!

  ” ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ വീണുപോയവൻ, പിന്മാറ്റക്കാരൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. ”

  Fromtpmകാരുടെ സ്വന്തം അനുഭവമല്ലൈ, ഇത്!

  എന്നാൽ,
  അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു ജയമെടുത്ത നല്ലവരുടെ വാക്കുകളല്ലേ കേൾക്കേണ്ടത്……

 3. വായിനക്കാരുടെ ചിന്തയ്ക്കു,

  “ചില നല്ല നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്
  സൺ‌ഡേ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുക.
  നിങ്ങൾ ഭംഗിയായി ഷേവ്‌ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ, താടിയോ മീശയോ വളർത്താൻ തുടങ്ങുക.
  നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഉടനെ ഒന്ന് വാങ്ങി അടുത്ത തവണ നിങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശനത്തിനായി ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ വരുമ്പോൾ, അവർ കാണത്തക്കവണ്ണം മുൻപിലത്തെ മുറിയിൽ വെയ്ക്കുക.
  വിശ്വാസ ഭവനത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം കുറച്ചു പുറകിലോട്ടു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക.”

  നിങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ വീണുപോയവൻ, പിന്മാറ്റക്കാരൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും.
  എന്നാൽ
  “നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അറിയാം. ”

  ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തെ പിന്തുടരുന്നുവെന്നു ഏത് വചനത്തിലാണ് ആധാരം.
  “എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായ വചന അടിസ്ഥാനം വേണമെന്നും പറയുക.”എന്നല്ലോ എഴുതിയത്.

 4. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണെന്നു fromtpmകാർക്ക് അറിയില്ലേ!!
  വേലക്കാരായാലും മറ്റാരായാലും.

  താങ്ങൾ എടുത്തു എഴുതിയ വചനത്തിലേയേ തെളിവുണ്ടല്ലോ!
  1.എഫെസ്യർ 1:1 “ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസ് (എഫെസൊസിൽ ഉള്ള) വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വാസികളുമായവർക്കു എഴുതുന്നതു“
  “വിശുദ്ധന്മാരും, വിശ്വാസികളുമായവർ.”

  2.കൊലോസ്യർ 1:1-2, “ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസും സഹോദരനായ തിമൊഥെയോസും കൊലൊസ്സ്യയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസ്ത സഹോദരന്മാരുമായവർക്കു എഴുതുന്നതു: നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ“.
  “വിശുദ്ധന്മാരും, വിശ്വസ്ത സഹോദരന്മാരും(faithful brethren)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *