ദി പരീശന്മാരുടെ മിഷൻ – ടിപിഎം – ഭാഗം 2

One Reply to “ദി പരീശന്മാരുടെ മിഷൻ – ടിപിഎം – ഭാഗം 2”

 1. വായനക്കാരെ!!
  ഇത് എഴുതുന്നവർ ടി പി എമ്മിൽ നിന്നും പിന്മാറിപ്പോയ ചില സ്വയവിശ്വാസികളായ വ്യക്തികളാണ്, ഇവർ എഴുതുന്ന എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവർ സ്വയം ദൈവമായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾ പോലും ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ
  അവരെഴുതുന്ന ലേഖനത്താൽ, അവർ തന്നെ കുറ്റക്കാർ എന്നുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ്, അത്രമാത്രം അവരുടെ കണ്ണുകൾ കുരുട് ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
  നോക്കുക!;
  ‘പരീശന്മാർ അവരിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു” എന്ന പരീശന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ
  ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന ഇവരുടെ ആശയപ്പെരുമാറ്റവും അതുതന്നെയുമാണ്.

  പിന്നെ പരീശന്മാർ;
  “മറ്റുള്ളരെ നിന്ദിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നു,
  പിടിച്ചുപറിക്കാരെനെ പോലെ അല്ല (വാഖ്യം 11)
  വ്യഭിചാരികളെ പോലെ അല്ല (വാഖ്യം 11)
  ചുങ്കക്കാരെനെ പോലെ അല്ല (വാഖ്യം 11)”
  ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നു,
  ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന വ്യക്തികളായ പരീശന്മാരും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിച്ച് സ്വയം നല്ല വരെന്നു അവകാശപ്പെടുന്നു.

  ഇത്തരത്തിൽ വിവരമില്ലാത്ത പിന്മാറ്റ ക്കാരൻമാരായ ഇവരുടെ ലേഖനത്തിൽ എത്രമാത്രം ദൈവീകത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *