നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി, ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കും

ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതരീതികളും യാതൊരു ചോദ്യവുമില്ലാതെ വിഴു ങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. അനേകം യുവ ടിപിഎംകാരിൽ നിന്ന് അവർ ബൈബിളുകൾ വായിക്കുമെന്ന പ്രതികരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് TPM ആളുകൾ ബൈബിളുകൾ വായിക്കുന്നില്ല എന്ന ചില ലേഖനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അ വരെ അസന്തുഷ്ടരാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ്, ഒരു ബൈബിൾ കഥയുമായി തുടങ്ങുന്നു.

ഒരു കുരുടൻ്റെ സൗഖ്യം

ഈ കഥ യോഹന്നാൻ അദ്ധ്യായം 9 ൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അധ്യായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ യും അന്ധനായ ഒരാളുടെ സൌഖ്യമാകുന്നു. വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങ ൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് “വായിച്ചിട്ടുണ്ട്” എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അദ്ധ്യായ ത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ (39-41 വാഖ്യങ്ങൾ) നാം ഒരു പ്രത്യേക സംഭാഷണം കാണുന്നു.

യോഹന്നാൻ 9:39-41, “കാണാത്തവർ കാണ്മാനും കാണുന്നവർ കുരുടർ ആവാനും ഇങ്ങ നെ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ ഇഹലോകത്തിൽ വന്നു” എന്നു യേശു പറഞ്ഞു. അവനോ ടുകൂടെയുള്ള ചില പരീശന്മാർ ഇത് കേട്ടിട്ടു ഞങ്ങളും കുരുടരോ എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അവരോടു: “നിങ്ങൾ കുരുടർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു പാപം ഇല്ലാ യിരുന്നു; എന്നാൽ: ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങ ളുടെ പാപം നില്‌ക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.

മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പോലെ, യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ ളം, സംഭാഷണം ശാരീരിക അന്ധതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ അന്ധതയിലേക്ക് മാറ്റി. പരീശ ന്മാർ തങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് യേശുവിനറിയാം. ഒടുവിൽ യേശു അവരുടെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടായി.

“നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു” എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങ ൾ എന്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നു?

വലിയ സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹ ത്തോടും കൂടി അല്ല നിങ്ങൾ “ബൈ ബിൾ വായിക്കുന്നില്ല” എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ വലിയ വേദനയോടെ ഇത് പറയു ന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാ സം ഉള്ളവരാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളുകൾ വായിക്കാനുള്ള അറിവുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ബൈബിൾ വായനാ പ്ലാനുകളുമായി നിങ്ങൾ മിക്കവരും ഇത് പതിവായി വായിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ടിപിഎമ്മി ലെ മത സംസ്കാരം നിങ്ങളെ ബൈബിളുകൾ വായിക്കാൻ  പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പിയ സുഹൃ ത്തുക്കളെ, ഇത് മനസിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അത്ര വിഡ്ഢികളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നു ന്നുണ്ടോ? യേശുവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നി ങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരീശന്മാർ ശാരീരികമായി അന്ധ രല്ലാത്തവർ അല്ലെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ യേശു വിഡ്ഢിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കു ന്നുണ്ടോ

നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നില്ലെന്ന്” ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾ അത്തരമൊരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മർക്കോസ് 12: 24ൽ സദൂക്യരെപ്പോലുള്ള മത ഉപരിപ്ല വത്വത്തിൽ നടക്കുന്നവരാകണം. പരീശന്മാരുടെമേൽ പ്രയോഗിച്ച യേശുവിൻ്റെ നിലവാ രങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറ്റംവിധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അ വകാശപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണിത്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ അനുസരിക്കാതെ പാപം ചെയ്യുന്നു. ഈ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ചില രസകരമായ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല. ടിപിഎം വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല, ടിപിഎം ശുശ്രു ഷകന്മാരും  ബൈബിൾ വായിച്ച് അനുസരിക്കാത്തതിൽ കുറ്റക്കാരാണ്. നിങ്ങളുടെ നില വിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ബൈബിൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കുറ്റവാളികളാക്കുന്നു. 

യാക്കോബ് 4:17, “നന്മ ചെയ്‍വാനറിഞ്ഞിട്ടും (വചനം വായിച്ചതിനു ശേഷവും) ചെയ്യാത്ത വന് അതു പാപം തന്നേ“.

പാരമ്പര്യങ്ങൾ ദൈവം കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഹൃദയത്തിൽ ശരിയായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിങ്ങൾ ഗൌരവപൂർവം ചിന്തിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹി ക്കുന്നു. ഉപരിപ്ലവ ക്രിസ്ത്യാനിയേക്കാൾ നിരീശ്വരവാദി ആകുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ടം. കുറ ഞ്ഞപക്ഷം നിരീശ്വരവാദി തൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിലും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സത്യ സന്ധനാണ്. ഏറ്റുപറച്ചിലിലും പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടാത്തവരെ നാം  കപടഭ ക്തിക്കാർ  എന്ന്  വിളിക്കുന്നു.

ചിന്തിക്കാൻ ചില വാഖ്യങ്ങൾ

മത്തായി 24:15…….നില്‌ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ”…

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥ മില്ലാത്ത ഒരു അഭിപ്രായം അറിയിക്കുകയാണൊ? മത്തായി ഈ ഭാഗം എഴുതിയത് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകൾ നിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ?

ചിന്തിക്കുക. ഉപരിപ്ലവമായ തലത്തിൽ നാം തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കാൻ യേശു ഒരി ക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പൂർണതയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹി ക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കു ന്നു. അതിനാൽ, മനഃപൂർവ്വമായി അനുസരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ തരം തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കാത്ത ഒരാളായി തരം തിരിക്കുന്ന താണ് നല്ലത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.

യാക്കോബ് 1:23-24, “ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നവൻ എങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനായിരുന്നാ ൽ അവൻ തൻ്റെ സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന ആളോട് ഒക്കുന്നു. അവൻ ത ന്നെത്താൻ കണ്ടു പുറപ്പെട്ടു താൻ ഇന്ന രൂപം ആയിരുന്നു എന്നു ഉടനെ മറന്നുപോകുന്നു.”

യോശുവ 1:8, “ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിൻ്റെ വായിൽനിന്നു നീങ്ങിപ്പോക രുത്; അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ചുനടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണം; എന്നാൽ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും; നീ കൃതാർത്ഥനായും ഇരിക്കും.”

സങ്കീർത്തനം 1:2-3, “യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു അവൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ, ആറ്റരികത്തു നട്ടിരിക്കു ന്നതും തക്കകാലത്ത്‌ ഫലം കായ്‌ക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷംപോലെ ഇരി ക്കും; അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും.”

മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ച വിജയവും അഭിവൃദ്ധിയും ഈ ലോക ത്തിലെ വിജയവും അഭിവൃദ്ധിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ ക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. കാരണം, ഈ വക്ര മതം, സ്ഥലം, ജോലി, വീടുകൾ, ജീവിതശൈലികൾ, വിജയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിജയവും അഭി വൃദ്ധിയും ആയി കണക്കാക്കുന്നു. എൻ്റെ ലേഖനം ആ ഭാഗത്തേക്ക് വ്യതിചലിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയാളി യേശുവും അദ്ദേ ഹത്തെ പിന്തുടരുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരും ആകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ആ ഗ്രഹിക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് മൽപ്പിടുത്തം ജോൺസണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വി ജയം എന്ന് ദൈവം നിനക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിലും വലിയ വിഡ്ഢിത്തരം വേറെ ഇല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് വിജയവും അഭിവൃദ്ധിയും എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുക.

ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളും

നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതം താരതമ്യം ചെയ്യാം, അവയിൽനിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ഗുണം പരിശോധിക്കുക.

No. ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ
  1. അവർക്ക് ബൈബിൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അടുത്തുള്ള ആരാധനാലയത്തിൽ പോയി വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് ലൈനിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു വിവിധ ഭാഷാന്തരങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവിധ ബൈബിളുകളും നിരവധി പരിഭാഷാ പതിപ്പുകളും നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലിലും ബൈബിൾ ലഭ്യമാണ്.
  2. പകർപ്പുകളുടെ അഭാവം നിമിത്തം, മത പുരോഹിത ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒഴികെ, മറ്റാരും ഒരു തവണ പോലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഭാഷയിലും ഇഷ്ട്ടത്തിലും പല തവണ വായിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്
  3. തിരുവെഴുത്തുകളിൽനിന്ന് അവർ വായിച്ച ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം പോലും അവർ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തു. അവരിൽ മിക്കവരും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ ധ്യാനിക്കുകയോ പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മിക്കവാറും പേരും ബൈബിൾ പല പ്രാവശ്യം പൂർണമായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.
  4. ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ മിക്കവരും തിരുവെഴുത്തുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീകമായി പ്രായോഗികം ആക്കിയിരുന്നു, യെഹൂദന്മാർ അത് ശാരീരികമായി പ്രാവർത്തികമാക്കി. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രസംഗകൻ പറയുന്നത് പ്രയോഗിക്കും, തിരുവെഴുത്തുകൾ ഗൌരവമായി എടുക്കത്തില്ല.
  5. അവർക്കു ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയനിയമം  ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാ സഭക്കും DIDACHE യുടെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വാസികൾക്ക് അത് ഒരു ചെറിയ ഗൈഡ് പുസ്തകമായിരുന്നു നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്തുടരാതിരിക്കാൻ ഒരു ഒഴികഴിവും ഇല്ല.

ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശീതോഷ്ണവാന്മാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആകുന്നു, അവർ ധനികരാണെന്നു കരുതുന്നു, എന്നാൽ യേശു അവരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു.

വെളിപ്പാട് 3:17, “ഞാൻ ധനവാൻ; സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു; എനിക്കു ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്നു അറിയാതിരിക്കയാൽ

ഉപസംഹാരം

തിരുവെഴുത്ത്‌ മാറ്റം വരുത്താതെ നിങ്ങൾ ഒരു കൊയ്ത്തു ദൈവത്തോടു ചോദിക്കരുത്, കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല നിലത്തല്ല വിതച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവവചനം നല്ല നിലത്ത്‌ വി തെക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ, നല്ല ഫലം നൽകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ദൈവവചനത്തോടുള്ള നിങ്ങ ളുടെ ഉദാസീനത നിങ്ങൾ വിത്ത്‌ വഴിയരികിലോ, പാറകളുടെ ഇടയിലോ, മുള്ളിനിടയി ലോ വിതക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ? (മർക്കോസ് 4:2-20). എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ബൈബി ൾ വായിച്ച് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത്? ഒരേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സഭയിൽ മതപരമായ വഞ്ചകരുടെ കൽപ്പനകൾക്ക് അതേ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും നിലകൊള്ളുന്നത് ദൈവവചനം നല്ല നിലത്ത്‌ വീണില്ലെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളേ, ബൈബിൾ വായന ആരംഭിക്കുക, പക്ഷേ ബൈബിൾ വായനാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാതിരിക്കുക. എന്താണ് എഴുതിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ആത്മീയമാ യി വിവേചിക്കുക. മനസ്സിലാക്കാതെ കുറച്ച് വാഖ്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് കൂടുതൽ തുടരരുത്. നിങ്ങൾ ഒരു ബൈബിൾ വായനാ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ കളിയാക്കുകയാണ്. നിങ്ങ ൾ വായിക്കുന്ന വാഖ്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദൈവവചനം നി ങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുളച്ചു വളരട്ടെ. അതു നൂറു മേനി ഫലം തരട്ടെ. ഒരു ബൈബിൾ വായനോപദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഓടുന്നത് ഫലം കായ്ക്കാത്ത മണ്ണിൽ വിത്തു വിതച്ചതിനു തുല്യമാണ്.

ലളിതമായ ഒരു വ്യായാമത്തിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം

മത്തായി 6:7 നമ്മുടെ പ്രാർഥനയുടെ ഭാഗമായി ജല്പനങ്ങളുടെ ആവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിലക്കുന്നു.

പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെപ്പോലെ ജല്പനം ചെയ്യരുത്; അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നല്ലോ അവർക്കു തോന്നുന്നത്.”

ഓർക്കുക, വെറുക്കുന്ന ജല്പനങ്ങളോ, ജപങ്ങളോ ഒരു യഹൂദ പാരമ്പര്യമല്ല, മറിച്ച് യേശു സൂചിപ്പിച്ച വിജാതീയ പാരമ്പര്യം (ബുദ്ധ / ഹിന്ദു / കത്തോലിക്ക) ആകുന്നു. അതിനാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു വൈദികൻ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് പ്രശംസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? നിങ്ങൾ സ്വയം ജനങ്ങളോടു കൂടെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമോ അതോ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുമോ? നിങ്ങൾ സ്വയമായി പരിശോധിച്ച്, ദൈവവചനത്തിലെ വിത്ത്‌ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.

വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പോകുന്നതിനേക്കാളുപരി, കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളിലൂടെ ബൈബിൾ കടന്നുപോകുന്നുവെന്ന ഒരു വസ്തുത ഉറപ്പിക്കുക.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

 

6 Replies to “നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി, ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കും”

 1. വായിനക്കാരേ!!
  ഈ സൈറ്റ്കാരന്മാരുടെ പരീശ സ്വഭാവം ശ്രമിക്കുക!!
  നേരത്തേ പല കമെന്റിലൂടെ താൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു › “മുറി വാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് tpmകാരുടെ തെറ്റ്”എന്ന്
  എന്നാൽ ഈ പരീശന്മാരർ(fromtpm) അതെ കാര്യം ചെയ്യുണ്ടുതാനും.

  “യാക്കോബ് 4:17, “നന്മ ചെയ്‍വാനറിഞ്ഞിട്ടും (വചനം വായിച്ചതിനു ശേഷവും) ചെയ്യാത്തവന്നു അതു പാപം തന്നേ“.
  ഈ പറഞ്ഞത് വചനത്തെക്കുറിച്ചെങ്കിൽ!

  ഈ നന്മ എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും?
  *[[Heb 9:11/Malayalam Bible]]* ക്രിസ്തുവോ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി വന്നിട്ടുകൈപ്പണിയല്ലാത്തതായി എന്നുവെച്ചാല്‍ ഈ സൃഷ്ടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തതായി വലിപ്പവും തികവുമേറിയ”

  വരുവാനുള്ള നന്മ വചനമാണോ??
  ഈ പരീശന്മാരുടെ(fromtpm) മായക്കളി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമല്ലോ!!

 2. Your articles are very interesting and let the people open their eyes,all TPM believers are blindly followers of their “servant of God” still people are feared to exchange their quires and doubts. ultimate result is people are still slave of ” servant of God” including me!!

  1. Brother SM,
   If the spiritual eyes of the enslaved believers are opened, then these so called audacious fraudulent white clad so called tpm saints will be on the streets. They know it very well. So they use all intimidatoy tactics to keep the gullible believers at their disposal. Unless and until tpm believers start reading the bible without tpm lens nothing will change till that times these frauds will flourish.

   1. വായിക്കുന്നവരെ!
    ഈ സൈറ്റ്കാരായ വഞ്ചകന്മാരുടെ വേല ഇങ്ങനെയാണ്: –
    “tpm saints will be on the streets.”
    “മറ്റുള്ളവരെ തെരുവിലിറക്കുക” എന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വേല എന്താണ്? ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ»
    *[[Psa 68:6/Malayalam Bible]]* ദൈവം ഏകാകികളെ കുടുംബത്തില്‍ വസിക്കുമാറാക്കുന്നു; അവന്‍ ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിച്ചു സൌഭാഗ്യത്തിലാക്കുന്നു…..*[[Eph 4:8/Malayalam Bible]]* അതുകൊണ്ടു“അവന്‍ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി ഉയരത്തില്‍ കയറി മനുഷ്യര്‍ക്കും ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു” എന്നു പറയുന്നു)
    യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത വേലയെ- ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയാണു എഴുതിയിരിക്കുന്നു…..
    എന്നാൽ ഇവരോ!!!

    അതുകൊണ്ട് വായനക്കാരെ, ഇവർ വഞ്ചകന്മാരാണ് സൂക്ഷിക്കുക!!!!

    1. Definitely these frauds will be on the streets, if the eyes of the enslaved will be opened (provided my exegesis).
     ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട കേട്ടോ, കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലും സയൻസിലും എല്ലാം ദൈവകൃപയാൽ ഉന്നത ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒരു പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ദൈവകൃപയാൽ ഇല്ല.

     പിന്നീട് ഈ തെമ്മാടികളായ ടിപിഎം വിശുദ്ധന്മാരുടെ വേല ഇങ്ങോട്ടു ഇറക്കരുത്, കേട്ടോ. വേദപുസ്തകളിൽ നിന്നും മുറി വാഖ്യം എടുത്തു ജനങ്ങളെ അടിമത്വത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വഞ്ചന അങ്ങ് ചെന്നൈയിൽ പോയി സ്റ്റീഫൻ തെമ്മാടിയുടെ അടുത്ത് എടുത്താൽ മതി.
     ഞാൻ എന്താണ് എഴുതിയതെന്നു എല്ലാവര്ക്കും മനസ്സിലായി. അതിന്റെ മുറി എടുത്തു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നു നാണമില്ലാത്തവനെ. ജനിച്ചപ്പം മുതൽ കേട്ട് നടപ്പാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേലകളി വ്യാജ ഭാവങ്ങളിൽ എടുത്താൽ മതി.

     1. “ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട കേട്ടോ, കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലും സയൻസിലും എല്ലാം ദൈവകൃപയാൽ ഉന്നത ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്.”

      ഹലോ admin in, ഇങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരമൊന്നും ബൈബിൾ വകവയ്ക്കുന്നില്ല എന്നറിയാമോ!!!

      വെറുതെയല്ല, ആത്മീക ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്!!!!
      ഉന്നത ബിരുദം എടുത്തവന്മാർക്കു- “ഉപദേശ ബിരുദം” മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു വായിച്ചു നോക്കിക്കോ!!
      *[[Luk 10:20/Malayalam Bible]]* ആ നാഴികയില്‍ അവന്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവില്‍ ആനന്ദിച്ചു പറഞ്ഞതുപിതാവേ, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്നും ഭൂമിക്കും കര്‍ത്താവായുള്ളോവേ, നീ ഇവ ജ്ഞാനികള്‍ക്കും വിവേകികള്‍ക്കും മറെച്ചു ശിശുക്കള്‍ക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടു ഞാന്‍ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. അതേ, പിതാവേ, ഇങ്ങനെ നിനക്കു പ്രസാദം തോന്നിയല്ലോ,

      വഞ്ചകന്മാർ നിങ്ങൾ(fromtpm ബിരുദക്കാർ) എന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു*[[1Co 3:18/Malayalam Bible]]* ആരും തന്നെത്താന്‍ വഞ്ചിക്കരുതു; താന്‍ ഈ ലോകത്തില്‍ ജ്ഞാനി എന്നു നിങ്ങളില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും തോന്നിയാല്‍ അവന്‍ ജ്ഞാനിയാകേണ്ടതിന്നു ഭോഷനായിത്തീരട്ടെ.

      വ്യർഥമായി സൈറ്റുണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുന്നു എന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു*[[1Co 3:20/Malayalam Bible]]* “കര്‍ത്താവു ജ്ഞാനികളുടെ വിചാരം വ്യര്‍ത്ഥം എന്നറിയുന്നു” എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.

      മറ്റുള്ളവരോട് തർക്കിക്കുന്ന സ്വഭാവം fromtpmകാർക്തു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെയും ബൈബിൾ ശരി വയ്ക്കുന്നു*[[1Co 1:20/Malayalam Bible]]* ജ്ഞാനി എവിടെ? ശാസ്ത്രി എവിടെ? ഈ ലോകത്തിലെ താര്‍ക്കികന്‍ എവിടെ? ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം ഭോഷത്വമാക്കിയില്ലയോ?

      ആത്മാവായതിനെ ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ള സൃഷ്ടികൾ സാദൃശ്യത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നതിന്റേയും കാരണം ലോകബിരുദം തന്നെയാണെന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു!
      *[[Rom 1:22-23/Malayalam Bible]]* %v 22% ജ്ഞാനികള്‍ എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടു അവര്‍ മൂഢരായിപ്പോയി; %v 23% അക്ഷയനായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ അവര്‍ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യന്‍ , പക്ഷി, നാല്‍ക്കാലി, ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപ സാദൃശ്യമായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു.

      നിങ്ങൾക്ക്
      ഇംഗ്ലീഷിന്റെ knowledge അറിയാമെങ്കിലും, ബൈബിൾ അതിനെ ശ്രേഷ്ഠമായി വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാതെയാണോ സൈറ്റ് തുടങ്ങിയത്!!!
      *[[Luk 16:15/Malayalam Bible]]* അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞതുനിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തന്നേ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ നീതീകരിക്കുന്നവര്‍ ആകുന്നു; ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അറിയുന്നു; മനുഷ്യരുടെ ഇടയില്‍ ഉന്നതമായതു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അറെപ്പത്രേ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *