ടിപിഎം വൈദികന്മാർ ദൈവത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ?

പ്രാദേശിക സഭയുടെ ആരാധനയും ശുശ്രൂഷയും നടത്താൻ ഒരു വഴിയുമില്ലെന്ന് അറിയാ വുന്ന അനേകം ആളുകൾ ടിപിഎം വൈദികന്മാരുടെ സംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മതവിശ്വാസത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രായോഗികമാക്കു കയും ചെയ്യുന്ന, ദൈവഭക്തരായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചിന്തകൾ ഉണ്ട്. അവരുടെ നിലപാടിനെ എന്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യണം?

ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ, ഞാൻ വായനക്കാരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ.

(1). നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും അവരുടെ സംഘടനകളും പിന്തുടരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്നതോ, ഏതാണ് ഭേദം?

(2). ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രം വിശ്വാസികൾക്ക് തിരുവെഴുത്തുകൾ മന സ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലയോ, അതൊ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആ വൈദികന്മാരെ ആശ്ര യിക്കണമോ? ദൈവത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്ര യിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ , ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനം മനുഷ്യനെ സകലസൽപ്രവൃ ത്തിക്കും യോഗ്യനാക്കാൻ തികഞ്ഞവൻ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ (2 തി മൊഥെയൊസ് 3:17), ആത്മാവിനാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി യൂ (യോഹന്നാൻ 16:13), എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വായിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെ യ്യുന്നതുപോലെ, വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളെ പിന്തുണക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുക.

പരമാധികാരം

വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം സഭയുടെ അംഗീകൃത തലവ ൻ ആകുന്നു, “സർവ്വവും അവൻ്റെ (ക്രിസ്തുവിൻ്റെ) കാൽക്കീഴാക്കിവെച്ച് (ദൈവം) അവനെ സർവ്വത്തിന്നും മീതെ തലയാക്കി” (എഫെസ്യർ 1:22). “(ക്രിസ്തു) അവൻ സഭ എന്ന ശരീര ത്തിൻ്റെ തലയും ആകുന്നു……;” ( കൊലോസ്യർ 1:18).

സഭയുടെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് ധരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തലയെ അ പമാനിക്കുന്നു. ദിയൊത്രെഫേസ് ഈ ഭീകരമായ തെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊസ്തലന്മാരെ സ്വീക രിക്കാതെ സഭയിൽ സര്‍വ്വപ്രധാനിയായി കാണിക്കാൻ സഭയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കു വാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു (3 യോഹന്നാൻ 9-10). ഇത് ടിപിഎമ്മും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടിപിഎം പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ പ്രാധാന്യം അന്വേഷിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വിശ്വാസിയിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിരസ്ഥാനം ടിപിഎം ദിയൊത്രെഫേസുകൾ അം ഗീകരിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അ വർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് അപഹരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു സഭയുടെ പരമാധികാരി ആകുന്നു (കൊലോസ്യർ 1:18). നിങ്ങൾക്ക് പരമാധികാരിയായി 2 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ അത് യേശു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടിപിഎം വൈദികന്മാർ.

TPM Clergy from Man or Godഅനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിരസ്ഥാ നം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രി സ്തുവിനെ പരമാധികാരിയായി പ്രായോഗികമായി കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതാ യി, അവൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടിവരുന്നവരുടെ മദ്ധ്യേ വൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വാസത്താലാൽ നാം അംഗീകരിക്കണം : “രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടിവരുന്നേടത്തൊക്കയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ ഉണ്ട് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.” (മത്താ. 18:20). രണ്ടാമത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ സഭയെ വഴികാട്ടുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു : “അവ നിൽ (യേശു) കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്നു കർത്താവിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരമായി വളരുന്നു. അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ചു പണിതുവരുന്നു.” (എഫെസ്യർ 2:21-22). “അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചും ഉപ വസിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ: ഞാൻ ബർന്നബാസിനെയും ശൌലിനെയും വിളിച്ചിരി ക്കുന്ന വേലെക്കായിട്ടു അവരെ എനിക്കു വേർതിരിപ്പിൻ എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറ ഞ്ഞു.” (അപ്പൊ.പ്രവ. 13:2).

അത് ആത്മാവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പുരോഹിതർ ആയിരു ന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് കൂടിവന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവിക വെളിപ്പാ ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തു തൻ്റെ നാമത്തിൽ സഭക്ക് അധികാരം നൽകി: “നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെ ട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.” (മത്തായി 18:18). “നിങ്ങളും എൻ്റെ ആത്മാവും ന മ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഒന്നിച്ചു കൂടീട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ, ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാളിൽ രക്ഷി ക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ജഡസംഹാരത്തിന്നായി സാത്താന്നു ഏല്പിക്കേണം എന്നു വിധിച്ചിരി ക്കുന്നു.” (1 കൊരിന്ത്യർ 5:4-5).

ഈ അധികാരം പുരോഹിതന്മാർക്കോ സഭയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിനോ നൽകി യില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിവന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളും ചേർന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രാദേശി ക സഭ രൂപീകരിച്ചു. അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക സഭക്ക് മാത്രമേ തൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവർ ത്തിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ. അലസരായ വഞ്ചകരായ പുരോഹിതന്മാർ നിങ്ങളെ യേ ശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിരഃസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് വേർപെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത്. ഏതൊരു മനുഷ്യസ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും പുരോഹിതന്മാരെ ബൈബിൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ടിപിഎം ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളെ ഒരു സവാരിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.

ആരാധന

പൌരോഹിത്യ കർമങ്ങളിൽ ഏർ പ്പെടാൻ യഹൂദ വ്യവസ്ഥിതിയെ നിയമിച്ച യഹൂദ സമ്പ്രദായം ഉപേ ക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ വിശ്വാസികളും പിതാവിനോടു സൌജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തിരശീല കീറപ്പെട്ട ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് യോഗ്യരാകുന്നു (മത്തായി 27:51, എബ്രായർ 10:20). ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളും പുരോഹിതന്മാരാണ്, പുരോഹിത ന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ചുമ തലയും ഉണ്ട്. “നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്നപോലെ ആത്മികഗൃഹമായി യേശു ക്രിസ്തുമുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദമുള്ള ആത്മികയാഗം കഴിപ്പാന്തക്ക വിശുദ്ധപു രോഹിതവർഗ്ഗമാകേണ്ടതിന്നു പണിയപ്പെടുന്നു….. നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാ ന്തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയപുരോഹിതവർഗ്ഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തജനവും ആകുന്നു.” (1 പത്രോസ് 2:5,9).

ക്രിസ്തീയ ആരാധന ഒരു പരിപാടിയോ പുറമെയുള്ള പ്രകടനമോ അല്ല, മറിച്ച് ദൈവ സ ന്നിധിയിൽ ഹൃദയം കവിയുന്നതാണ്: “ദൈവം ആത്മാവു ആകുന്നു; അവനെ നമസ്കരി ക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കേണം.” (യോഹന്നാൻ 4:24). “അവൻ യേശുവിനെ ദൂരത്തുനിന്നു കണ്ടിട്ടു ഓടിച്ചെന്നു അവനെ നമസ്കരിച്ചു.” (മാർക്കോസ് 5:6). കോർപറേറ്റ് കൂട്ടായ്മകൾ “ചന്തമായും ഉചിതമായും” (1 കൊരി. 14:40) ആത്മാവ് ശക്തിപ്പെ ടുത്തുന്നതനുസരിച്ച് നടത്തണം. “നാമല്ലോ പരിച്ഛേദനക്കാർ; ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവു കൊണ്ടു ആരാധിക്കയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രശംസിക്കയും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതി രിക്കയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നേ“. (ഫിലിപ്പിയർ 3:3).

വിശ്വാസികളുടെ പൗരോഹിത്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയും, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ആരാധനകൊണ്ട് സഭയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന ആശയമാണ് സഭയിലുള്ളത്. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽ കുന്ന സമയത്തു നിശ്ചിത സമയത്തു അവനെ സ്തുതിക്കണം, സ്തുതിക്കുന്നവൻ ശൂന്യനാ ണെങ്കിൽ പോലും. ചില സേവനങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ മാത്രം നട ത്തുന്ന യഹൂദ സംവിധാനത്തെ ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ, അത് ആത്മാവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ശുശ്രുഷ

ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ശരീരത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്: “ആകയാ ൽ നമുക്കു ലഭിച്ച കൃപക്കു ഒത്തവണ്ണം വെവ്വേറെ വരം ഉള്ളതുകൊണ്ടു,” അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം (റോമർ 12:6). “എന്നാൽ ഓരോരുത്തന്നു ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനം പൊതുപ്രയോജനത്തിന്നായി നല്കപ്പെടുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 12:7). “ഓരോരുത്തന് വരം ലഭിച്ചതുപോ ലെ വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗൃഹവിചാരകന്മാരായി അതിനെക്കൊണ്ടു അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പിൻ.” (1 പത്രോസ് 4:10). “എന്നാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തന്നു ക്രിസ്തു വിൻ്റെ ദാനത്തിൻ്റെ അളവിന്നു ഒത്തവണ്ണം കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കു ന്നു. അതു നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാന ത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തി കഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണതയായ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവും പ്രാപിക്കു വോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്വത്തിന്നായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേലെക്കും ക്രിസ്തു വിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മികവർദ്ധനെക്കും ആകുന്നു.” (എഫെസ്യർ 4:7,12-13).

ആത്മാവ് ആ ദാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ നയിക്കുന്നു: “എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ല്ലാം ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്നാകുന്നു .” (1 കൊരിന്ത്യർ 12: 7). “കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു; കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളേടത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്” (2 കൊരിന്ത്യർ 3:17എന്ന് പൗലോ സ് പറയുന്നു

സഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കല്പനയാൽ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ശുശ്രൂഷയിൽ അനുവ ദിക്കുന്നു.പ്രവാചകന്മാർ രണ്ടു മൂന്നു പേർ സംസാരിക്കയും മറ്റുള്ളവർ വിവേചിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. ഇരിക്കുന്നവനായ മറ്റൊരുവന്നു വെളിപ്പാടുണ്ടായാലോ ഒന്നാമത്തവൻ മിണ്ടാ തിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും പഠിപ്പാനും എല്ലാവർക്കും പ്രബോധനം ലഭിപ്പാനുമായി നിങ്ങൾ ക്കു എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തനായി പ്രവചിക്കാമല്ലോ.”  (1 കൊരിന്ത്യർ 14:29-31). “ഒരു ത്തൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടു പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്നപോലെ യും ഒരുത്തൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നല്കുന്ന പ്രാപ്തിക്കു ഒത്തവണ്ണവും ആക ട്ടെ. എല്ലാറ്റിലും ദൈവം യേശുക്രിസ്തുമൂലം മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഇടവരട്ടെ. മഹത്വവും ബല വും എന്നെന്നേക്കും അവന്നുള്ളതു. ആമേൻ.” (1 പത്രോസ് 4:11).

ക്രിസ്തു നൽകിയ ദാനങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന സഭയിൽ, ഒരു സഭാ ഓഫീസ്, പൊ തുവിപരീതവത്കരണം നടത്തുന്നുവെന്ന ആശയം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്ര വർത്തനത്തെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നു.

എല്ലാ ദാനങ്ങളും ഉള്ളവൻ നിയുക്തനാകണം. ആത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് കണക്കിലെടുക്കാതെ, നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമ യത്തുതന്നെ അവനു സന്ദേശം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പാസ്റ്റർമാർ

മിക്ക എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിലും പുതിയനിയമത്തിൽ “പാസ്റ്റർ” എന്ന പദം ഒരിക്ക ൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് നല്കപ്പെട്ട ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു (എഫെ സ്യർ 4: 7-13). ഒരു പദവിയായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പ്രാദേശിക സഭയുടെ ആരാധനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സഭയുടെ ഓഫീസുമായി ഇത് ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ വാ ക്ക് “ഇടയന്മാർ” എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. ഇന്ന് ദൈവജനത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് എത്ര ഇടയന്മാരെ ആവശ്യമാണ്! നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ചോദ്യം: “ആരാണ് നിങ്ങളു ടെ പാസ്റ്റർ?” “നിൻ്റെ ഇടയൻ ആരാണ്?” എന്ന ചോദ്യത്തിന്, പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ നിറുത്തികയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. “യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാ കുന്നു; എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല.” (സങ്കീർത്തനം 23:1).

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി പാപം ചെയ്യുന്നു

ദൈവാത്മാവ് ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്തുതികൾ നിറച്ച്  വിശുദ്ധന്മാരെ പൊതു ആരാധനയിൽ നയിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്  കരുതുക. അതുപോലെ, ആത്മാവ് ഒരു സഹോദരനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം നല്കുവാൻ പ്രേരിപ്പി ക്കുന്നു. അവൻ ഒരു പുരോഹിതനാണ്, പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സന്ദേശവും ദാനവും ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവൻ നിയ മിക്കപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യനിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരമില്ല.

ആത്മാവ് ക്രോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (1 തെസ്സലോനിക്യർ 5:19). അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ക്രി സ്തുവിൻ്റെ നാമം ഉയർത്തപ്പെട്ടില്ല.  അതിൻ്റെ ന്യായീകരണം, “ആരാധനയ്ക്കായി ആരെ യും  നയിക്കാനും ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല.  ആശയക്കു ഴപ്പം ഉണ്ടാകും. തെറ്റും ലാഭരഹിതവുമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വാതിൽ തുറക്കും.”

ആശയക്കുഴപ്പം പോലെ, ദൈവം അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല (1 കൊരിന്ത്യർ 14:33). ആശയക്കു ഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സഹോദരന്മാർ ജഡത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആത്മാവിൻ്റെ നേതൃത്വ ത്തിൽ നടക്കുന്നവരല്ല .ഒരു മനുഷ്യൻ (പാസ്റ്റർ / വൈദികൻ) എല്ലാ ആരാധനയും ശുശ്രൂ ഷയും വ്യക്തമാക്കുന്ന സമയത്ത് ആശയക്കുഴപ്പം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാമെങ്കിലും, ദൈവം അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനാകില്ലെന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു നിശബ്ദതയാണ്.

തെറ്റുപറ്റാത്തതും ലാഭരഹിതവുമായ ശുശ്രൂഷയിൽ, നിയമിതശുശ്രൂഷകന്മാർ  തടയുന്ന തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിനോ എന്താണ് തടസ്സം? ” ആ ശുശ്രുഷകൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശ യോഗ്യതകൾ തന്നെ, മറ്റൊന്നുമല്ല.

 • ടിപിഎംകാർ കർത്താവായ യേശുവിനു പോലും കർതൃമേശ നിരസിക്കും കാരണം, ടിപിഎം പുരോഹിതന്മാരാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ടിപിഎം അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ്സിനെ, “മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യനാലുമല്ലഎന്നതി നാൽ ടിപിഎമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു (ഗലാത്യർ 1: 1).
എന്നാൽ സാത്താൻ, ഒരുപക്ഷേ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതനായിട്ടാണ് (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14) രൂപാന്തരപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, മനുഷ്യർ നിയമിക്കപ്പെടുകയും സഭയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷചെയ്യുകയും, കോർപ്പറേറ്റ് ആരാധന നടത്താനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

നിക്കൊലാവ്യർ

എങ്കിലും നിക്കൊലാവ്യരുടെ നടപ്പ് നീ പകെക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിനക്കുണ്ട്….. അവ്വ ണ്ണം നിക്കൊലാവ്യരുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ നിനക്കും ഉണ്ട് (വെളിപ്പാട് 2:6,15). ആരാണ് നിക്കൊലാവ്യക്കാർ? ദൈവവചനം മനസിലാക്കാൻ സഭാ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ന മ്മെ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവിക മാർഗ്ഗമല്ല ഇത്. ഈ പദം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ മറ്റെ വിടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തതിനാൽ , അതിൻ്റെ അർഥം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏകമാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് അത്.

“നിക്കോലാവ്യൻ” എന്നതിനർത്ഥം “ജനങ്ങളെ കീഴ്‌ പ്പെടുത്തുക” എന്നാണ്. അതിൻ്റെ അവസാന വാ ക്കായ “ലാവോസ്” എന്നതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇം ഗ്ലീഷ് വാക്ക് “LAITY” ഉത്ഭവിച്ചു. നിക്കൊലാ വ്യർ ഭയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ കീ ഴ്പെടുത്തി ഒരു താഴ്ന്ന പദവിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തി. ആരാണ് സാധാരണ ജനങ്ങ ളുടെ മേൽ ചില അധികാരങ്ങളും അവകാശ ങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിൽ ഉന്നതസ്ഥാ നത്ത് നിലകൊള്ളുന്നത്? വൈദികന്മാർ അല്ലാ തെ മറ്റാരാണ്സഭയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാ രം പിടിച്ചെടു ക്കുന്നതിൽ മുമ്പ് ദിയൊത്രെഫേ സ്സിൻ്റെ വിദ്വേഷ കരമായ പ്രവൃത്തികൾ നാം കണ്ടു. പിന്നീ ട്, അത് പ്രവൃത്തികളാൽ വളരെ അനിയന്ത്രിത മായ വഞ്ചനാപരമായ രീതിയിൽ, ഒരു ഉപദേശമായി വളർന്നു. ദൈവജനത്തിനി ടയിൽ ആദ്യസ്ഥാനം തേടുന്ന പുരുഷന്മാ രുടെ അഹങ്കാരത്താൽ തുടങ്ങിയത് ദൈവത്തിൻ്റെതായ പഠിപ്പിക്കലുകളായി വളർന്നിരിക്കുന്നു.

ഇന്ന് ജനകീയ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേലിലെ ബഹുജനങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്ത മാണ്: “പ്രവാചകന്മാർ വ്യാജമായി പ്രവചിക്കുന്നു; പുരോഹിതന്മാരും അവരോടു ഒരു കയ്യായിനിന്നു അധികാരം നടത്തുന്നു; എൻ്റെ ജനത്തിന്നോ അത് ഇഷ്ടം ആകുന്നു; എന്നാൽ ഒടുക്കം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും.” (യിരെമ്യാവ് 5:31). ആത്മീയ അധഃപതനം തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അവിശ്വാസം, ഇസ്രായേലിനെ പോലെ തന്നെ സഭയും, എല്ലായ്‌പ്പോഴും ആത്മാവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ചില വിസ്മ യവും പ്രകടമായ വസ്തുക്കളും തേടുന്നു.

ഈ പ്രവണതയെ ദൈവം നോക്കിയിട്ട്, “ഞാൻ വെറുക്കുന്നതൊക്കെയും” എന്നു പറയുന്നു.

ഉയർന്ന പദവികളിലുള്ള ജനങ്ങളെയല്ല വെറുക്കുന്നത്. അത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപദേങ്ങളും ആകുന്നു. സുവിശേഷവും ദൈവവചനവും വിശ്വസ്തതയോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന അനേകം ശുശ്രുഷകന്മാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു, പക്ഷേ, തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അവർ തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം.

ഉപസംഹാരം

നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതോ ദൈവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വൈദികന്മാരെ പിൻപറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ? സ്വയം തീരുമാനി ക്കുക. തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ പന്ത് നിങ്ങളുടെ വ ശത്താകുന്നു.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

 


Wicked Shepherds” ൽ നിന്നും എടുത്ത ഉദ്ധരണികൾ

5 Replies to “ടിപിഎം വൈദികന്മാർ ദൈവത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ?”

 1. വളരെ നല്ല ഒരു ലേഖനം തയാറാക്കിയ നിങ്ങൾക്കു അഭിന്ദനങ്ങൾ , ഇവിടെ ടിപിഎം വിശ്വാസികൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് , പുരോഹിതന്റെ കൈയിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് . വിശുദ്ധർ എന്ന് ബൈബിളിൽ എവിടെ കണ്ടാലും ടിപിഎം പ്രവർത്തകർ എന്ന് പണ്ടുമുതലേ ഒരു ധാരണ ആയിപോയി . വെള്ളമുണ്ടും ജുബ്ബയും, ബ്രഹ്മചര്യവും ആണ് വിശുദ്ധി എന്നും , നമ്മൾ അവരോടു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഇല്ല .വിശ്വാസിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചോദിയ്ക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്രം ഉണ്ട് , കുറച്ചുപണം ഇരിപ്പുണ്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ ? അപ്പോൾ ഏത് ഉറക്കത്തിലോ , പ്രാർഥനയിലോ ആയിരുന്നാലും പ്രവർത്തകർ കേൾക്കും . പിന്നെ അത് കൈകാലുകുന്നതുവരെ വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറും . അതുകഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ കണ്ടതാര് ? . “കർത്താവു ആത്മാവാകുന്നു; കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളേടത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടു” – അപ്പോൾ ടിപിഎം ൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി . ടിപിഎം ൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേറൊരു വേദന ജനകമായ കാര്യം , വേലക്കാരാനായ ഒരുപ്രവർത്തകനെ കാണുവാൻ വിശ്വാസ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിനു മുൻപ് വേലക്കാരൻ അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരായ വിശ്വാസികളോ , മുതിന്നവരോ ആയി ഉള്ളവരുമായി വിശുദ്ധൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ,………… എന്താകാര്യം ..നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞു , ഗൗരവത്തിൽ ഒന്ന് മൂളും , ഉടനെ പ്രാർഥിച്ചു , കൈമടക്കുകൊടുത്തിട്ടു നമ്മൾ തിരികെ പോരും . കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ പ്രാർഥികൻചെന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള സകല ദോഷങ്ങളും അവിടെ നിൽക്കുന്നവരോട് പറയും. ഇവര് ഏതു ആത്മാവിന് അധീനർ എന്നചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് . ഇപ്പോഴും ഞാൻ ടിപിഎംൽ തന്നെയാണ് ,നിങ്ങൾ എനിക്കുവേണ്ടിയും പ്രാർഥിക്കുക

  1. സഹോദരൻ തോമസ് ചാക്കോ,
   നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ശരിയാകുന്നു. ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഒരുതരം അടിമത്വത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ സത്യം അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കും. ടിപിഎം വിശ്വാസികൾ ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പരിതാപകരം.

   യോഹന്നാൻ 15:15, “യജമാനൻ ചെയ്യുന്നതു ദാസൻ അറിയായ്കകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്നു ഇനി പറയുന്നില്ല; ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോടു കേട്ടതു എല്ലാം നിങ്ങളോടു അറിയിച്ചതുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

   നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം. ദാസനോ സ്നേഹിതനോ.
   ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ.

 2. /////ആ വാക്ക് “ഇടയന്മാർ” എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. ഇന്ന് ദൈവജനത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് എത്ര ഇടയന്മാരെ ആവശ്യമാണ്! നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ചോദ്യം: “ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ?” “നിൻ്റെ ഇടയൻ ആരാണ്?” എന്ന ചോദ്യത്തിന്, പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ നിറുത്തികയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. “യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു; എനിക്കു മുട്ടുണ്ടാകയില്ല.” (സങ്കീർത്തനം 23:1).////

  എഫേ : 4 : 11 ൽ ഇടയൻ “യേശുവിനെ” കുറിച്ചാണോ ?
  അത് സഭയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രുഷ അല്ലെ? കുഞ്ഞാടുകളെ പരിപാലിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രുഷ ? ആ ശുശ്രുഷ ചെയ്‌യുന്നവരല്ലേ എഫേ : 4 : 11 ൽ “ഇടയൻ” ?

  ( സങ്കീർത്തനം 23:1 യഹോവ എന്റെ ഇടയൻ ..ഉദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ടു ചോദിച്ചതാണു.. ..തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക )

  1. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷ് സൈറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
   ആയതിനാൽ ഈ കമന്റ് അവഗണിക്കുക .

   1. Dear I Love Jesus

    മറുപടി താമസിച്ചതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സൈറ്റിൽ മറുപടി ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. മലയാളം മാത്രം വായിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി അല്പം എഴുതുന്നു.

    പുതിയ നിയമ സഭയിൽ 5 ശുശ്രുഷകളുണ്ട്.
    1. അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രുഷ
    2. പ്രവാചക ശുശ്രുഷ
    3. സുവിശേഷകർ
    4. ഇടയ ശുശ്രുഷ
    5. ഉപദേഷ്ട്ടാവ്
    ഇതിൽ ഒരു ശുശ്രുഷയാണ് ഇടയ ശുശ്രുഷ.

    ഇവയെലാം എഫെസ്യർ 4:13, “….. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മികവർദ്ധനെക്കും ആകുന്നു.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *