ടിപിഎം, ദൈവകൃപയെ സന്യാസ ജീവിതം കൊണ്ട് മാറ്റുന്നു

അടുത്തിടെ സഹോദരൻ ഡൻസൽ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനാൽ ബന്ധുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “മറ്റു സഭാ ശുശ്രുഷകന്മാർ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർ ത്ഥിക്കുന്നില്ലെന്ന വസ്തുത പരിഗണിക്കണമെന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ആ ഴത്തിലുള്ള സത്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മന്നാ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ടിപിഎം പ്രവർത്തകർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിനുവേണ്ടി രാവിലെ 4 മണിക്കു എഴുന്നേറ്റ് സ്തുതിക്കും, പാസ്റ്റർമാർ മുട്ടിൽ നിന്ന് സന്ദേശ ങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.” ഡൻസലിൻ്റെ കേസ് തനതായതല്ല. അത്തരം വിഡ്ഢി ത്തരത്തെ ടിപിഎം ഭക്തന്മാർ നേരിടുന്നത് കഠിനമാണ് (റോമാ ലേഖനം അവരുടെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും). ടിപിഎമ്മിലെ വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത്, “ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധന്മാർ അവരുടെ ഭവനങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കാ ൻ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ശമ്പളം കൈപറ്റുന്നില്ല. അവർ വിവാഹിതരല്ല, ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാനായി ഉണരുന്നു.

വിവാഹം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഉപവാസം, കുടുംബങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭക്തർ നൽകുന്ന ദാ നങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മതപരമായ ജീവിതശൈലി ആശ്രമങ്ങളിൽ / മഠങ്ങളിൽ ജീവിക്കു ന്നതാണ് സന്യാസജീവിതം. “സന്യാസജീവിതത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം” നൽകുന്ന ഈ ആശയം ഏതാണ്ട് എല്ലാ ടിപിഎം വിശ്വാസികളെയും വേലക്കാരെയും വിഴുങ്ങിയിരിക്കു ന്നു. സന്യാസജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ ദൈവം കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് അ വർ കരുതുന്നു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ ഈ പഴയ ചോക്ക ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം സന്യാസത്തിനു വലിയ വില നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ സന്യാസജീവിതവും അവരുടെ പ്രശംസയും

ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാരും സ്വതന്ത്ര പാസ്റ്റർമാരും തമ്മിലുള്ള ടാബുലർ താരതമ്യം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഈ ടേബിളിൽ സ്വതന്ത്ര സഭയിലെ പാസ്റ്റർമാർ, ടിപിഎമ്മുമായി താരതമ്യ പ്പെടുത്തുമ്പോൾ പൂജ്യം മാർക്കു നേടുന്നു.

ടിപിഎം പാസ്റ്റർമാർ

മറ്റു സഭയിലെ പാസ്റ്റർമാർ

അവർ സ്വയമായി വിവാഹം വിലക്കും, വിവാഹിതരെ വേർപെടുത്തും.

X

വീടും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിക്കും

X

മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രുഷ ചെയ്യും

X

ശമ്പളം പറ്റുന്നില്ല

X

ലളിത ജീവിതം, വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കും

X

ടിപിഎം ശുശ്രുഷകരുടെയും മറ്റു സന്യാസിമാരുടെയും ജീവിതം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു

സഹോദരൻ ഡൻസൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ മേശ നിങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ. താഴെ കൊടുത്തി രിക്കുന്ന പട്ടികകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനാവും. ഇത് റോമൻ കത്തോലിക്കാ പുരോഹി തന്മാരെ ടിപിഎം പാസ്റ്റർമാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത പട്ടികയിൽ ടി.പി.എം / ആർ സി സന്യാസികളെ ബ്രഹ്മകുമാരിയും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു തപസികളുമായി താരതമ്യ പ്പെടുത്തുന്നു.

ടിപിഎം പാസ്റ്റർമാർ റോമൻ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതന്മാർ
വിവാഹം കഴിക്കില്ല അവരും വിവാഹം കഴിക്കില്ല
അവരുടെ വീടും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിക്കും അവരും അവരുടെ ഭാര്യയും കുടുംബവും മാതാപിതാക്കളെയും  ഉപേക്ഷിക്കും
മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രുഷ ചെയ്യുന്നു  അവരും മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രുഷ ചെയ്യുന്നു
അവർ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ല അവരും ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ല
ലളിത ജീവിതം, വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു അവരുടെ സംഘടനയും ചട്ടങ്ങളും അംഗീകരിച്ച യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നു
ടിപിഎം ആർസി ബ്രഹ്മകുമാരിയും മറ്റു ഹിന്ദു/ബുദ്ധ സന്യാസിമാരും
വിവാഹം കഴിക്കില്ല

Y

വിവാഹം കഴിക്കില്ല
അവരുടെ വീടും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിക്കും

Y

കുടുംബം ഉപേക്ഷിക്കും, ലോക പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും
മുഴു സമയ ശുശ്രുഷ

Y

മുഴു സമയ ശുശ്രുഷ
ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ല

Y

ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ല, ഭക്തർ കൊടുക്കുന്ന ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു
ലളിത ജീവിതം, വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു

Y

അവരുടെ സംഘടനയുടെ ഡ്രെസ്സും യൂണിഫോമും ധരിക്കുന്നു

പ്രിയ ടിപിഎമ്മിലെ വേലക്കാരും വിശ്വാസികളും, മറ്റു മതസ്ഥരുടെ സന്യാസിമാരോ അ ല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സന്യാസികളുമായോ നിങ്ങൾ പരസ്പരം താരതമ്യം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി വായിക്കുക:

1 കൊരിന്ത്യ. 4:6-7, “സഹോദരന്മാരേ, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾനിമിത്തം എന്നെയും അപ്പൊല്ലോ സിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു: എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്നു അപ്പുറം (ഭാവിക്കാ തിരിപ്പാൻ ) ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതിന്നും ആരും ഒരുത്തന് അനുകൂല മായും മറ്റൊരുവന്നു പ്രതികൂലമായും ചീർത്തുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിനും തന്നേ. നിന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആർ? ലഭിച്ചതല്ലാതെ നിനക്കു എന്തുള്ളു? ലഭിച്ചതെങ്കിലോ ലഭിച്ചത ല്ല എന്നപോലെ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്ത്? ഇത്ര ക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തന്മാരായി;”

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ സന്യാസ ജീവിതവും അതിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിധിയും

ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ സന്യാസിയുടെ സന്യാസജീവിതത്തെ മതപരമായ ഗുരുക്കന്മാരുടേതു മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി, സന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നമു ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കാം. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം (ടിപി എംകാർ ഉൾപ്പെടെ) താരതമ്യം ചെയ്ത ഒരു പട്ടികയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യോ ഹന്നാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ട്, ഈ ലോകത്തിലെ വശീകരണത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞു ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഹാരം ലളിതമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം ഫാഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. താഴെയുള്ള പട്ടിക കാണുക.

ടിപിഎം RC/Monks സ്നാപക യോഹന്നാൻ
കുടുംബം ത്യജിക്കും / ഉപേക്ഷിക്കും

Y

വിവാഹിതനായില്ല, അസാന്മാർഗീക ചിന്തകളുള്ള (പലരും പിടിക്കപ്പെട്ടു) ടിപിഎം വിശുദ്ധന്മാരെക്കാൾ വിശുദ്ധനായിരുന്നു
സന്യാസത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മുഴു സമയ ശുശ്രുഷ. അവരുടെ സന്യാസ ജീവിതം പ്രശംസിച്ചു മറ്റു സഭകളിൽ നിന്നും വിശ്വാസികളെ തട്ടിയെടുക്കുന്നു

Y

ലോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു കാട്ടിൽ ജീവിച്ചു. വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ എല്ലാ സുഖങ്ങളോടും ജീവിക്കുന്ന ടിപിഎം ജനങ്ങളെക്കാൾ ഇത് ഉയർന്ന സദാചാരം ആകുന്നു.
ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ല

Y

അദ്ദേഹം ശമ്പളം വാങ്ങിയില്ല
ലളിത ജീവിതം അവകാശപ്പെടുന്നു. വെള്ള വസ്ത്രവും ഭംഗിയായി ഷേവും ചെയ്തു ജനങ്ങളെ അന്ധരാക്കുന്നു.

Y

ഒട്ടകത്തിൻ്റെ തോല് ഉടുത്തു. ഇത് ടിപിഎം യൂണിഫോമിനെക്കാൾ ഉയർന്ന സന്യാസജീവിതം ആകുന്നു, കാരണം ടിപിഎം പാസ്റ്റർമാർ അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്‌.
തീയോളജി അനുസരിച്ചുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങൾ ഇല്ല.

X

അദ്ദേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റു. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. ഒരു ടിപിഎം വിശുദ്ധനും ഈ ശ്രേഷ്ടതയില്ല.
അധികാരശ്രേണി അനുസരിച്ചു കോഴി, ആട്, മൽസ്യം.

X

വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ ടിപിഎം കാരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ടം. ടിപിഎം പാസ്റ്റർമാരുടെ അടുക്കളയിൽ പോയി അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല

X

അദ്ദേഹം വനത്തിൽ ജീവിച്ച സന്യാസി ആയതിനാൽ മരുന്നെടുത്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേശയിൽ നിന്നും, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ സന്യാസത്തി ൻ്റെയും പ്രതിഷ്ടയുടെയും ജീവിതം ഏറ്റവും മികച്ച ടിപിഎം വിശുദ്ധൻ്റെതിനേക്കാളും ഏറ്റവും മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. മറ്റേതൊരു ആർസി സന്യാസിയെക്കാളും നല്ലത്. യേശു പറഞ്ഞു, “സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, “സത്രീകളിൽനിന്നു ജ നിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല;…..“(മത്താ യി 11: 11). അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച സകല മനുഷ്യരെക്കാളും മുകളിൽ യേശു യോഹ ന്നാനെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരം ഒരു ജീ വിതം, സ്വർഗ്ഗ ശുശ്രുഷയിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മത്തായി 11: 11 തുടർന്ന് പറയുന്നു, ” ….. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനി ലും വലിയവൻ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.” ഈ വാക്യത്തിൽ യേശു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറ യുന്നു. സ്വാഭാവികമായി ജനിച്ച ആരും തന്നെ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനാകില്ല. അ ദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ട സകല മനുഷ്യരിലും മഹത്വമേറിയതാകുന്നു. എന്നാൽ അത്തര ത്തിലുള്ള അർപ്പിത ജീവൻ കണക്കാക്കില്ലെന്ന് യേശു പറയുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജനിച്ച ഏറ്റവും വലിയവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ടനാകുന്നു, സ്വാ ഭാവിക മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന് അയോഗ്യനാണെ ന്നു പറയാവുന്ന മറ്റൊരു വഴിയാണിത്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള 35 മാർ ക്ക് വാങ്ങി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വനാകുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അദ്ദേഹത്തിൻറെ എല്ലാ പ്രതിഷ്ടക്ക് ശേഷവും സ്വർഗ്ഗ പ്രവേശനത്തിനുള്ള 35 മാർക്ക് നേ ടിയില്ല എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്.

ഉപസംഹാരം : പ്രതിഷ്ടയുടെ ജീവിതം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗമല്ല! എന്നിരു ന്നാലും ടിപിഎമ്മും ആർസി സന്യാസികളും സന്യാസ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തി ൽ കാണിക്കുന്നു.

ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ്റെ സന്യാസ ജീവിതം Vs ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം

എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിലും മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുന്നതിലും വിവാ ഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിലും ഫെയിത് ഹോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സങ്കേതത്തിലും താമ സിക്കുന്നതാണ് നീതിയെന്നു ടിപിഎം വിശ്വാസികൾ കരുതുന്നു. എന്നാൽ സുവിശേഷം എന്ത് പറയുന്നു? പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേ ടേണ്ടതിന്നും ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നുള്ള എൻ്റെ സ്വന്ത നീതിയല്ല, ക്രിസ്തുവിങ്കലു ള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു നൽകുന്ന നീതി തന്നേ ലഭിച്ചു.“(ഫിലപ്പിയർ 3:9). മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഖ്യത്തിൽ ഹൈലൈറ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ?

ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ പാപിയെന്ന നി ലയിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കണക്കിട്ടത്?

ഉത്തരം : അവൻ പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്ക പ്പെട്ടു, യേശു ആ പാപങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെതന്നെ അശുദ്ധരും നീതിനിഷ്ഠരല്ലാത്തവരും ആയ നാം നീതിയോടും വിശുദ്ധിയോടും ജീവിച്ചി ട്ടില്ലാത്തവരോ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരോ ആകുന്നു. വിശ്വാസത്താലാണ് ഇത് നമ്മുടെ അ ക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പൗലോസ് പറയുന്നു, “ഏകമനുഷ്യൻ്റെ അനുസ രണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഏകൻ്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായിത്തീരും“. (റോമർ 5:19). അപ്പോൾ വിശുദ്ധിയും നീതിയുംകൊ ണ്ടു നിങ്ങൾ കുറ്റവാളികളാണെങ്കിൽ അദ്ധ്വാനിക്കാതെ, പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർ ത്തിക്കാതെ അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്തി നാണ് നിങ്ങൾ സന്യാസജീവിതത്തിലൂടെ വിശുദ്ധി നേടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്? ഇത് നിങ്ങ ൾ സുവിശേഷം  മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു.

സന്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കത്തോലിക്കാ സ്റ്റൈലിലുള്ള ശുശ്രുഷ

പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് വിഭാഗത്തെ കത്തോലിക്കരിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്നു പറഞ്ഞ വേദപുസ്തക പഠനങ്ങളെ ഈ ക്രൈസ്തവലോക ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഈ ലേഖന ത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവശാസ്ത്ര പരമായ വേർപാടിൽ നി ന്നും സന്യാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തെ പിൻ തള്ളുന്നു. ഇത് ക്രിസ്തീയവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് പോലെയാകുന്നു. നിങ്ങൾ മരണത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കപ്പെട്ടശേഷം വീണ്ടും മിസ്രയീമി ൽ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുപോലെയാകുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ് ന്യാ യപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പരീശന്മാരുടെ നീതിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതു പോലെയുമാകുന്നു. മതനിന്ദയ്ക്ക് എതിരായി പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് സഭകളുടെ നവീകരണത്തി ൻ്റെയും പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക.

മാർട്ടിൻ ലൂഥറെ ദൈവഭയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. കുട്ടി കളെ ചിരിക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല, കാരണം ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാ ക്കുന്നു. ഇത് പാപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും കുട്ടികൾ തമാശയായി പരിഹസിക്കുക യാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ പിതാവ് മാർട്ടിൻ ലൂഥറേയും മറ്റ് കുട്ടികളെയും വളർത്തിയ ഭക്തി ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അദ്ദേഹം പർവതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു, ഏതൊരു തെറ്റും നേരെ അഗ്നി നരകത്തിൽ വീഴ്ത്തും. ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കൻ സന്യാസജീവിതത്തിലേക്കു പ്രവേ ശിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പാപമോചനത്തിനായി, അബദ്ധത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കു പോലും ക്ഷമ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ദൈവം നീതിയെ അദ്ദേഹം വെറുത്തു.

RC സന്ന്യാസി എന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലി ഉപേ ക്ഷിച്ചു, മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബം, വീട് എല്ലാം വിട്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ കത്തോ ലിക്കാ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ന്യാസി തൻ്റെ ഭക്തിയാൽ സ്വർഗ്ഗ ത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേ ഹം പറയുന്നു. ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നീതി ലഭിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അനി ന്ദ്യൻ എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 3: 6). റോം സന്ദർശിക്കാ ൻ അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. അക്കാലത്ത് പീലാത്തോസിൻ്റെ ഗോവേണി റോ മിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. ഗോവേണി കാൽമുട്ടിൽ കയറുന്നവന് (ധ്യാനം) പാപത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷമ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഗോവേണി കയറുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കേട്ടു, അത് ചരിത്രം മാറ്റി.

നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്ന ശബ്ദം അവനെ ഓർമിപ്പിച്ചു. മാർട്ടിൻ ലൂഥ ർ, അതുവരെ, സ്വന്തം വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതവും സന്യാസ വൃത്തിയുംകൊണ്ട് നിത്യജീ വൻ തേടുകയായിരുന്നു. നീതിമാൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് (വാസ്തവത്തിൽ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ടത് അല്ല) പ്രവൃത്തികളാലല്ല, വിശ്വാസത്താലാണെന്ന് ഈ വാക്യം അദ്ദേഹ ത്തോട് പറഞ്ഞു. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഗോവേണി കയറുകയും തൻ്റെ ശരീരം / ആത്മാവിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് നീതി തേടിയത്. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഗോവേണി ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് വിഭാഗം ജനിച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും സന്യാസജീവിതത്തിനും പ കരം യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നീതിയും നിത്യജീവനും തേടുന്നവരാകുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ശുശ്രുഷകന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കുകയും കൌതുകമു ള്ള വീടുകളിൽ ജീവിക്കുകയും സ്വന്തം അപ്പം കഴിക്കുകയും (ചിലരെങ്കിലും) ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ പ്രവൃത്തിയാലല്ലാതെ വിശ്വാസത്താൽ നീതി അന്വേഷിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു (റോമർ 9:31-32, 10:3). ഈ നവീകരണത്തെ പോൾ രാമൻകുട്ടി സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു. രാമൻകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടിപിഎം പാരമ്പര്യ ത്തിൽ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്തതിനാൽ സന്യാസജീവിത ത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുന്നു. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ വൃത്തികെട്ട താളം ഉയർ ത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ടിപിഎം പാസ്റ്റർമാരും വിശ്വാസികളും, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരൂ! നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നു മൂടി ഇറങ്ങട്ടെ; ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സുവിശേഷ മണി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശൂന്യമായ അവകാശവാദങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കു. ന്യാ യപ്രമാണത്തിൻ കീഴിലുള്ള നീതിക്കു പകരം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയിലുള്ള വിശ്വ സിക്കുവിൻ. സോളാ ഫൈഡ്, സോളാ ഗ്രാട്ടിയ, സോല സ്ക്രിപ്ചുറ, സോലസ് ക്രിസ്റ്റസ്, സോളി ദിയോ ഗ്ലോറിയ!

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *