ദൈവ സഭ എന്താകുന്നു? – 2

വിവാദങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വിവാദം നിറഞ്ഞ വിഷയം “സഭ” ആകു ന്നു. “നമ്മളും വിഭജനങ്ങളും”, “നമ്മളും നമ്മളും” എന്നീ രണ്ടു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനം. ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മററൊരു വിധത്തിൽ എല്ലാവരും സഭയെ പറ്റി വാ ദിക്കുന്നു; ക്രിസ്തു അല്ല, മറിച്ച് സഭ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സഭാ ഐക്യത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാ ടിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു, ഈ വിവാദങ്ങളിൽ അധികവും തെറ്റായതോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യ ക്തമല്ലാത്തതോ ആയ ആശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാ ക്കുന്നു.

ഒരാൾ അഡ്മിൻ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ തുച്ഛമാക്കുന്നതിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ആരോ പിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. പക്ഷേ, എല്ലാവർക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മതം എന്ന ചങ്ങലയെ തകർക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്.

“I love Jesus” എന്ന പേരിൽ ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചുരു ക്കത്തിൽ ചേർക്കുന്നു


CHURCH എന്ന വാക്ക് നിർവ്വചിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും വായനക്കാരും തമ്മിൽ നല്ല “സമന്വയ ത്തിൽ അല്ല” എന്ന് തോന്നി. CHURCH എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്, CHURCH = ക്രിസ്തു വിൻ്റെ ശരീരം / ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിലാകുന്നു (എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റി യെങ്കിൽ തിരുത്തുക).

എന്നാൽ ചർച്ച് എന്ന പദം, പൊതുവായി ക്രിസ്തീയ ആരാധന സ്ഥലത്തെയും പരാമ ർശിക്കുന്നു (മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയം, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അമ്പലം, ഇസ്ലാ മിന് മസ്ജിദ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായ പദം സഭയാണ്). മുകളിൽ സൂചി പ്പിച്ച പൊതു നാമകരണ സമ്മേളനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, “സഭയിൽ പോകരുത്” എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ ബാനർ തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അഭി പ്രായപ്പെട്ടു. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ പല കെട്ടിടങ്ങളും (ആരാധനാലയം: ഫെല്ലോഷി പ്പുകൾ / സമ്മേളനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും) എന്ന വാക്ക് CHURCH ന് നൽകിയിരി ക്കുന്നു (കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ).


ചില വിവർത്തന ചരിത്രം

Defining the Church of God - 2

ബൈബിളിൽ ഉടനീളം, CHURCH എന്ന ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാ ലും, അത് ഗ്രീക്കിൽ EKKLESIA ആണ്. പ്പോൾ, “EKKLESIA” എന്ന വാക്ക് നോ ക്കാം. ഈ ഗ്രീക്കു പദം പുതിയനിയമ ത്തിൽ ഏകദേശം 115 തവണ കാണു ന്നു. ഇത് ഈ ഒരു വ്യാകരണ രൂപത്തി ൽ മാത്രമാണ്. മറ്റ് രൂപങ്ങളിലും ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മൂന്നു സന്ദർഭങ്ങളിലൊഴികെ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പിൽ “സഭ” എന്ന് തെറ്റായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ.പ്രവ. 19:32,39, 41-ൽ ഈ മൂന്ന് അപൂർവ്വങ്ങളെയെല്ലാം കാണാം. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പരിഭാഷകർ “സഭ” എന്നതിനുപകരം “സമ്മേളനം” എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തു. എന്നാൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ “സഭ” എന്ന് എഴുതിയ 3 സ്ഥലങ്ങളിലൊഴികെ ബാ ക്കി 112 സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്രീക്ക് പദം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

എക്ലേസിയ (Ekklesia) എന്ന പദം “വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സഭ അല്ലെങ്കിൽ അസെംബ്ലിഎന്ന അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് സഭയായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോ ഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉത്തരം: ഒരു രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. ആ രാജാവ് ജെയിംസ് രാജാവായിരുന്നു.

ഗ്രീക്കിൽ പള്ളി എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക്ക് പദമുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ആ വാക്ക് കുര്യാക്കോസ് (kuriakos) ആയിരുന്നു, അത് കർത്താവിൻ്റെ ഭവനം (ജാതികൾ അടക്കം എല്ലാവർക്കുമുള്ള സമ്മേളന സ്ഥലം). ഗ്രീക്ക് പുതിയനിയമ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളിൽ കുരിക്കോസ് എന്ന പദം മാത്രമേ എവിടെയും ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അത് കിംഗ് ജയിംസിനു കാര്യമല്ല.

1604-ൽ, രാജാവ് തൻ്റെ പരിഭാഷകർക്ക് 15 ഉത്തരവുകൾ കൊടുത്തു. 3->0 മത്തെ ഉത്തരവ്, സഭയെ എക്ലേസിയായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കി. (അപ്പൊ.പ്രവ. 19:32 പോലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊഴികെ, അത് മശിഹായുടെ അനുയായികളെ പരാമർശിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല). മുൻകാല ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളായ -ടൈൻഡാലെ 1524, കവർഡേൽ 1535, മത്തായി ബൈബിൾ 1537, ഗ്രേറ്റ് ബൈബിൾ 1539-കൃത്യമായി Ekklesiaയെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായി ആയി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

1611 KJV ക്ക് മുൻപ്, പള്ളി എന്ന പദം Ekklesia യായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന തൊഴിച്ചാൽ, ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് അല്ല, 1382 ൽ ജോൺ വിക്ലിഫ്ഫാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ലാറ്റിൻ വൾഗേറ്റ് ലാറ്റിനിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തു.

രാജാവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താകുന്നു?

പവർ! പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ജെയിംസ് രാജാവിൻ്റെ മൂന്നാം കൽപ്പന ഉത്തരവ് രാഷ്ട്രീയ ശ ക്തിയാണെന്ന് പല ചരിത്രകാരന്മാരും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പരമാധികാ രിയായ കിംഗ് ജെയിംസ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നായകൻ ആയിരുന്നു.

വിവർത്തകരുടെ മുന്‍വിധി സൂക്ഷിക്കുക

ഒരു പൊതു ചട്ടപ്രകാരം, എല്ലായ്പ്പോഴും പരിഭാഷകൻ്റെ മുൻവിധിയെ കുറിച്ച് ജാഗ്രത പു ലർത്തണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ep-ee-stref എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക്, Strong’s G1994, പുനരാരംഭി ക്കുക, മടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞുനോക്കുക എന്നാണ്. ഈ പദം എല്ലായ്പ്പോ ഴും ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മടക്കി നൽകുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ, KJV- ൽ ഏ താനും തന്ത്രപ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആ ഭാഗങ്ങളിൽ, പരിഭാ ഷയിൽ മാറ്റം വരുത്താനായി, പകരം, “ഫോം, സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തി ൽ മാറ്റം വരുത്തുക” എന്നീ വാക്കുകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. യേശു ഒരു പുതിയ മതം ആരംഭിക്കാൻ വന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ അജണ്ട നിർവഹിക്കാൻ ഇത് ചെയ്തു. എന്നാൽ എൻ്റെ വചനം എടുക്കരുത്. ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്ത് e-Sword ഈ ഭാഗങ്ങൾ താങ്കൾ സ്വയം പരിശോധിക്കുക. ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ചെഴുതിയത്- അല്ലെങ്കിലും ഈ ഗ്രീക്ക് പദം ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ “മടങ്ങി യെത്തി” എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്യങ്ങളെയുമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതേ വാക്ക് ഉദ്ദേശ്യപൂർവ്വം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള KJV- യുടെ ഏതാനും തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം.

Ep-ee-stref മടങ്ങിയെത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ

 • മത്തായി: 9:22; 10:13; 12:44; 24:18
 • മർക്കോസ് 5:30; 8:33; 13:16
 • ലൂക്കോസ്  1:17; 2:20; 17: 4; 17:31; 22:32
 • യോഹന്നാൻ 21:20
 • അപ്പൊ.പ്രവ. 9:35; 9:40; 11:21; 14:15; 15:19; 16:18; 26:18
 • 2 കൊരിന്ത്യർ 3: 16;
 • ഗലാത്യർ   4: 9
 • 1 തിമോ. 1:19
 • 1 പത്രോസ്  2:21
 • വെളിപ്പാട്‌ 1: 12
 • യാക്കോബ് 5:19; 5:2

Ep-ee-stref പരിവർത്തനം എന്ന തെറ്റായ പരിഭാഷ

മത്തായി 13:14, “നിങ്ങൾ ചെവിയാൽ കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കയില്ലതാനും; കണ്ണാൽ കാണും ദർശിക്കയില്ലതാനും; ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ ചെവികൊണ്ടു മന്ദമായി കേൾക്കുന്നു; കണ്ണു അടച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ കണ്ണു കാണാതെയും ചെവി കേൾ ക്കാതെയും ഹൃദയംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാതെയും തിരിഞ്ഞുകൊള്ളാതെയും ഞാൻ അവ രെ സൗഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ.”

മർക്കോസ് 4: 12ലും വീണ്ടും അപ്പൊ.പ്രവ. 28: 27ലും യോഹന്നാൻ 12:40-ലും മർക്കോസ് 4:12-ലും അതേ തിരുവെഴുത്തുകൾ മടങ്ങി വരവ് എന്നായി പരിഭാഷ പെടുത്തിയിരുന്നു, “കണ്ണു അടച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ കണ്ണു കാണാതെയും ചെവി കേൾക്കാതെയും ഹൃദയം കൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാതെയും തിരിഞ്ഞുകൊള്ളാതെയും ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതെ യും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ.”

ഈ ഉദ്ദേശ്യകരമായ മോശമായ വിവർത്തനം നടന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ.പ്രവ. 3:19. “ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോകട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ വായിക്കണം: “ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞുകിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാ ന്തരപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞുകൊൾവിൻ; … “

ഇന്ത്യൻ പരിഭാഷകരെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വിലമതിക്കുന്നു?

നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പരിഭാഷകർ രാജാക്കന്മാരുടെ ശാസനകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതി ല്ല. ഈ സൈറ്റിൻ്റെ മിക്ക വായനക്കാരും ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഒരു ചെറിയ മാർഗം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശ പദവി എനിക്കുണ്ട്.

എനിക്ക് ചില ഇൻഡ്യൻ ഭാഷകൾ അറിയാമെങ്കിലും മലയാളം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വിശദീ കരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Ekklesia പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മലയാളം പരിഭാ ഷകർ “പള്ളി” എന്നതിന് പകരം “സഭ” ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാ മോ? അവർ വിഡ്ഢികൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഈ രണ്ടു വാക്കുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവർക്കറിയാം. ഒന്നാമത്തെ പദം (സഭ) ജനങ്ങൾ മുഴുവനായും പ്രധാന വിഷയമാണ്, എന്നാൽ രണ്ടാം പദമായ (പള്ളി) ബിൽഡിം ഗ് ആണ് വിഷയം. ഏത് മലയാളിയോട് ചോദിച്ചാലും അയാൾ അത് പറയും. രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന് ഒരു മതാധിഷ്ഠിത അർത്ഥം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യപദം ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യത്തി നായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നതും സന്ദർഭത്തിന് അനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

നിങ്ങൾ Legislative Assembly (നിയമസഭ) യെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലിയോ? ഹിന്ദു മഹാസഭ? വ്യക്തമായും, അതെല്ലാം അസ്സെംബ്ളിയോ സഭയോ ആണല്ലോ.

അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൂടുക, ഒന്നിച്ചുവരിക എല്ലാം ക്രിയയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പദം പള്ളി (മത കെട്ടിടം) ഒരു നാമമാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എബ്രായർ 10:25 വായിക്കുക.

ചിലർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോ ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സ്നേഹത്തിന്നും സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക. നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്നു കാണുംതോറും അത് അധി കമധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

വ്യക്തമായും, മുകളിലുള്ള പാസ്സേജുകൾ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെയോ / സമാ ഹരിക്കുന്നതിനെയോ കാണിക്കുന്നു, സ്ഥലം എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമല്ല.

സഭാ ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ – നമ്മൾ വളരെ അകലെയാണ്

പെന്തക്കോസ്ത് സഭയുടെയും ബ്രദറെൻ മിഷൻ്റെയും ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു പള്ളി കെട്ടിടത്തെപ്പറ്റി അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല. അവർ വീടുകളിൽ കൂടിവരവ് നടത്തി. പിന്നീട് അത് വികസിച്ചു. തുടർന്ന് അവരുടെ സന്തതികൾ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ലൗകീക സ്വഭാവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഹൗസ് ചർച്ച് മാതൃക തുടരാൻ അവർക്ക് താത്പര്യമില്ല.

ആദ്യകാല Ekklesia ലെ അതേ മാതൃകയാണ് ഇത്. നാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആരാധനയ്ക്കാ യി ഉദ്ദേശിച്ച നിർമ്മിതികൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യകാലക്രിസ്ത്യാനികൾ അവ രുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു അനുയോജ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുത്തു. “എന്നാ ൽ ചിലർ കഠിനപ്പെട്ടു അനുസരിക്കാതെ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഈ മാർഗ്ഗത്തെ ദുഷിച്ചപ്പോൾ അവൻ (പൗലോസ്) അവരെ വിട്ടു ശിഷ്യന്മാരെ വേർതിരിച്ചു, തുറ ന്നൊസിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ ദിനംപ്രതി സംവാദിച്ചുപോന്നു. അതു രണ്ടു സംവത്സ രത്തോളം നടക്കയാൽ ആസ്യയിൽ പാർക്കുന്ന യെഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും എല്ലാം കർ ത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ ഇടയായി.” (അപ്പൊ.പ്രവ. 19: 9-10) പൗലോസ് റോമിൽ അ ക്വിലായെയും പ്രിസ്കില്ലായിലെയും തൻ്റെ ആശംസകൾ അയയ്ക്കുന്നു, “അവരുടെ വീട്ടി ലെ സഭയെയും വന്ദനം ചെയ്‍വിൻ ….” (റോമർ 16: 5).

ആദിമ സഭയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ആചാരം ആഴ്ചയിലെ ആദ്യദിവസം കൂടി വരികയായിരു ന്നു. (അപ്പൊ.പ്രവ. 20: 7, 1 കൊരിന്ത്യർ 16: 1-2) സഭ കൂടിവന്നപ്പോൾ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 11: 17-33). അവർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വ പ്പെടുത്തി. അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രബോധനം (വ്യാജ അപ്പോസ്തലന്മാർ അല്ല) പഠിക്കുന്നതി നും (അപ്പൊ.പ്രവ. 2:42), ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയു ള്ള ആത്മീക ദാനങ്ങൾകൊണ്ട് സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും വിശ്വാസികൾ അവരുടെ കൂട്ടായ്മക്ക് ഒരു അവസരം നൽകി. (1 കൊരിന്ത്യർ 12: 24-26, 14:26; റോമർ 12: 4-5)

ഉപസംഹാരം

ദൈവം Ekklesia എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നറിയാമോ? നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും അദ്ദേഹ ത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു.

എഫെസ്യർ 2:19, “ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരു ടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരുമത്രേ.”

ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ, ക്രിസ്തുവിനു വിരുദ്ധമായി സം സാരിക്കുന്ന എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ ത്മാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലോക ഭരണാധികാരി കളിൽ നിന്നും സഭകളിൽനിന്നും തങ്ങളെത്തന്നെ വേർപെടുത്തണം. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം തകർക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാ നിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസംബന്ധത്തിൻ്റെ ഉയരം ആകുന്നു. മനുഷ്യനിർമ്മിത മായ മതപരമായ ചർച്ച് സംവിധാനങ്ങളെ സ്വമനസ്സാലെ സഹായിക്കുന്നവർ, തങ്ങൾ ഏ  തെങ്കിലും വിധത്തിൽ നല്ലവരാണെന്നോ അവർ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കി ൽ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ വഞ്ചന യുടെ സ്വപ്നലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു. ദിവ്യാധിപത്യ ഭരണകൂടവും വ്യക്തിപ രമായ ഉത്തരവാദിത്തവും ആയ ekklesia സമ്പ്രദായം മതത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണ്. യഥാർത്ഥ സമാധാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ക്രിസ്തുവിനു പുറത്ത് കണ്ടെത്താനാവില്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ സഭാ (ekklesia) വ്യവസ്ഥയാണ്. സഭയു ടെ മതപരമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു താഴ്ന്ന അടിമായായി ത്തീരുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ മത കാപട്യത്തിൽ മനുഷ്യരെ ആരാധിക്കുന്നത് നാം നിറുത്തണം; എന്നെന്നേക്കുമായി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രാജാ വായിരിക്കട്ടെ!

അതുകൊണ്ട്, ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്കായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക യഥാർഥ ത്തിൽ പിൻപറ്റുന്നവർക്കു വേറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊസ്തലന്മാർ ചെയ്ത അതേ കാര്യം നാം ചെയ്യണം. യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരിയും രാജാ വും ആയി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന, ലോക അഭിഷേകവും ദൈവ അഭിഷേകം ചെയ്തതുമായ നേ തൃത്വത്തിൻകീഴിൽ യഥാർത്ഥ സമുദായത്തിലേക്ക് നാം രൂപാന്തരപ്പെടണം. മറ്റൊരുതര ത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, EKKLESIA!

ക്രിസ്ത്യാനികൾ, പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ നി ന്ന് വിട്ടുപോവുകയും അവരുടെ സ്വന്തം ജ്ഞാനമനുസരിച്ച്, “പള്ളി” എന്നു വിളിക്കപ്പെടു ന്ന കൃത്രിമ, വഞ്ചനയുള്ള മതപരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ മൂലം നിർമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യാജത്തിലേക്കു നീങ്ങിയിരുന്നു. നമ്മുടെ മതപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ എതിർക്കു കയും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയമാണിത്. യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുഗാമികൾ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കരുതു ന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും വിലയിരുത്താനും പുനർവിചി ന്തിക്കാനും സമയമായി. മരിച്ച മതത്തിനെതിരെ വിപ്ലവം നടത്താനുള്ള സമയമായി. യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുഗാമികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ലോകം ചിന്തിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നാം ദൃഢചിത്തരാണ്.

മതപരമായ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് പോകരുത് (CHURCH) എന്നാൽ EKKLESIA (സഭ) എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പോകുക.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *