വിവാഹത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി – ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ

ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് പേർ ജനക്കൂട്ടമാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഒരു സാധാരണ ടിപിഎം കുടുംബത്തിൻ്റെ തിക്കിനിറഞ്ഞ വിവാഹ ജീവിതത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താം.

പല ടിപിഎം കുടുംബങ്ങളും വിവാഹബന്ധത്തിൽ വിഘടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർ നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം നേടിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരു ദുരിതജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. അവർ വിവാഹത്തിൽ ഒന്നിച്ചുചേർത്ത അതേ ഐക്യത്തിൽ അല്ല. വിവാഹ പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്ത കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാനുള്ള അധികാരം പുരോഹിതന്മാർക്ക് നൽകുമ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉളവാകുന്നു.

ഒരു പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ശാരീരിക ബന്ധമായ സുന്ദരമായ യൂണിയനെ അപഹസിക്കുന്നതിൽ ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച നിർബന്ധിത ബ്രഹ്മചര്യവും വഴിപിഴച്ച സീയോൻ ഉപദേശവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഒരു ദമ്പതിമാർ സ്വന്തം കുട്ടികളുമായി സന്തോഷത്തോടെ വിവാഹം കഴിച്ചു ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല.

പ്രശ്നത്തിനുള്ള കാരണം

The Third person in the Marriage - TPM Clergy

ടിപിഎം വൈദികരുടെ ഈ വിചിത്രമായ കൃത്രി മത്വം ഞങ്ങളെ ചില ടിപിഎം വിശ്വാസികൾ അറിയിച്ചു. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കിടപ്പ റയിലെ ബന്ധത്തിൽ അവർ വിടവുണ്ടാക്കുന്നു. ദാമ്പത്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കൻമാരെ നിയന്ത്രി ക്കാനായി വിശ്വാസ ഭവനത്തിലെ അന്തേവാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാ റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പല സഹോദരിമാരും ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്ര ക്രൂരമായ കൃത്രിമത്വം?

ഇനി എന്ത്? ഈ കൃത്രിമത്വം ചെയ്യുന്നതിനായി അവർ വേദപുസ്തക സത്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നും പിഴുതെറിയുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, ഭാര്യമാർ ടിപിഎം വൈദികരുടെ പ്രക്രിയക്ക് വഴിയാധാരമാകുന്നു.

തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 തിരുവെഴുത്തു കൾ പരിശോധിക്കാം.

പുറപ്പാട് 19:14-15, “മോശെ പർവ്വതത്തിൽനിന്നു ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു; അവർ വസ്ത്രം അലക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ ജനത്തോടു: മൂന്നാം ദിവസത്തേക്കു ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ; നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലരുതു എന്നു പറഞ്ഞു.”

1 ശമുവേൽ 21:4, “അതിന്നു പുരോഹിതൻ ദാവീദിനോടു: വിശുദ്ധമായ അപ്പം അല്ലാതെ സാമാന്യമായതു കൈവശം ഇല്ല; ബാല്യക്കാർ സ്ത്രീകളോടു അകന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തരാമെന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.”

ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാസ്റ്റർമാർ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രസംഗിക്കും. എന്നാൽ അത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വേലക്കാരി സഹോദരിമാരെ അജ്ഞരായ ഭാര്യമാരുടെ കഴുത്ത്‌ ഞെരിക്കാനായി അയയ്ക്കും. ഫെയിത്ത്‌ ഹോം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണെന്ന വിഷബാധ നിറഞ്ഞ ഗുളിക അവർ നേരത്തെ തന്നെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ദാമ്പത്യത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദൈവം അസന്തുഷ്ടനാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അവർ ഈ സഹോദരിമാരെ വളച്ചൊടിച്ച് അവരുടെ കൃത്രിമത്വം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കും.

ബെഡ് റൂം ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു?

The Third person in the Marriage – TPM Clergy

കൊരിന്ത്യരുടെ സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പൊസ്തലൻ തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നു.

1 കൊരിന്ത്യർ 7:1-5, “നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ച സംഗതികളെക്കുറിച്ചു എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തെന്നാൽ: സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്നതു മനുഷ്യനു നല്ലതു. എങ്കിലും ദുർന്നടപ്പുനിമിത്തം ഓരോരുത്തന്നു സ്വന്തഭാര്യയും ഓരോരുത്തിക്കു സ്വന്തഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭർത്താവു ഭാര്യക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിന്നും കടംപെട്ടിരിക്കുന്നതു ചെയ്യട്ടെ. ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിന്നത്രേ അധികാരമുള്ളതു; അങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവന്നല്ല ഭാര്യക്കത്രേ അധികാരം. പ്രാർത്ഥനെക്കു അവസരമുണ്ടാവാൻ ഒരു സമയത്തേക്കു പരസ്പരസമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ തമ്മിൽ വേറുപെട്ടിരിക്കരുതു; നിങ്ങളുടെ അജിതേന്ദ്രിയത്വം നിമിത്തം സാത്താൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വീണ്ടും ചേർന്നിരിപ്പിൻ.”

അപ്പോസ്തലൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്രതികരണം നിങ്ങൾ വായിച്ചോ? വിശ്വാസികളുടെ കിടപ്പു മുറികൾ വൈദികർ കൃത്രിമം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല.  ഇതാണ് ആഭിചാരം. 5-‍ാ‍ം വാക്യത്തിലെ പരസ്പരസമ്മതം എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഞാൻ ടിപിഎം വൈദികനോട് പറയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദം നിർത്തുക. ഇത് നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തവിധം കത്തി കരിക്കും. ആളുകളുടെ കിടപ്പുമുറികൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിത അടവുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് സ്വീകാര്യമല്ല.

മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രഭാവങ്ങൾ

  • ഇപ്പോൾ ഒരു മേധാവിത്തമുണ്ട് – പലരും പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും മനസ്സില്ലാതെ  ഭരിക്കുന്നു.  എല്ലാവരും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു,  സാധാരണയായി അവരുടെ ഉദ്ദേശം നന്നായിരിക്കും. ആ ഭവനങ്ങളിൽ,  കുടുംബത്തിൻ്റെ ശിരസ്ഥാനം എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഭർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ബിസിനസ്സിൽ വളരെ വിജയിച്ചിരിക്കാമെങ്കിലും, വീട്ടിലെ സമ്മർദ്ദം മൂലം അയാൾ ആത്മീയ നേതാവായി മാറില്ല. കാരണം, ആ വ്യക്തിയുടെ സമ്മർദ്ദം ഭാര്യയിലുള്ള മന്ത്രവാദമാണ്.
  • ഇത് സാധാരണയായി കുട്ടികളിൽ ഒരു എതിര്‍പ്പ്‌ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
  • ഇത് ഭവനം തകർക്കാൻ ഇടയാകുന്നു.
  • ലോകത്തിലെ # 1 ഹോം ബ്രേക്കർ ആണ് മന്ത്രവാദം (ആഭിചാരം).
  • അമേരിക്കയിൽ വിവാഹമോചനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പകുതി  വിവാഹത്തി ൻ്റെയും കാരണം ആഭിചാരമാണ്.
  • തകർന്ന ഭവനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു രാജ്യത്തിലെ ആഭിചാരത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അനു പാതത്തിലായിരിക്കും.

ഉപസംഹാരം

ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് സജ്ജമാക്കണം. ഈ ദൈവിക വ്യവസ്ഥയെ കൃത്രിമമായി നിർവ്വചിക്കുന്നതിനായി ടിപിഎം പുരോഹിതന്മാരെ സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതൊരു അപകടകരമായ സജ്ജീകരണം ആകുന്നു.

1 കൊരിന്ത്യർ 11:3, “എന്നാൽ ഏതു പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തു, സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം എന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണം എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

ക്രിസ്തുവിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഘടന താഴെയുള്ള ചിത്രം കാണിക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുറത്തുള്ള ആളുകളാൽ അതിനെ വെറുക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരെപ്പറ്റി ബോധവാനായിരിക്കുക. അവരാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിലക്കുന്നത് (1 തിമോ 4:3). സന്തുഷ്ടമായ വിവാഹിതരായ കുടുംബങ്ങളിൽ അവർ അസൂയരാണ്. ഈ ക്രമം തകർക്കാൻ അവർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

The Third person in the Marriage - TPM Clergy

എന്നാൽ അതേ സമയം, കുടുംബത്തിലെ ഈ ദിവ്യ ഉത്തരവ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ബിസ്സിനുള്ള ലൈസൻസല്ലെന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യ ഉത്തരവ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. അതിനാൽ, ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ഭർത്താവ് പെരുമാറുകയും നയിക്കുകയും വേണം.

എഫെസ്യർ 5:25, “ഭർത്താക്കന്മാരേ, ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ.”

1 പത്രോസ് 3:7, “അങ്ങനെ തന്നേ ഭർത്താക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനെക്കു മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ വസിച്ചു, സ്ത്രീജനം ബലഹീനപാത്രം എന്നും അവർ ജീവൻ്റെ കൃപെക്കു കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്തു അവർക്കു ബഹുമാനം കൊടുപ്പിൻ.”

ഈ കൃത്രിമത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരിക. ഇത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കരുത്.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *