സീനിയർ ടിപിഎം പാസ്റ്റർ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു

ഇത് എനിക്ക് അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോസ്റ്റുചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാരും വിശ്വാസികളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പരേതനായ ടിപിഎം ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്റർ ഡോൺ ടിപിഎമ്മിൻ്റെ പരീശനെ പ്പോലുള്ള മനോഭാവത്തെയും നടപടികളെയും കണ്ടിട്ട് ടിപിഎമ്മിനെ അപലപിക്കുന്ന ഓഡിയോയാണിത്. ടി‌പി‌എമ്മുമായുള്ള നീണ്ട നീണ്ട സഹവാസത്തിനുശേഷം, പാസ്റ്റർ ഡോൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വെളുത്ത വസ്ത്ര ധാരികൾ തന്നെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് മന സ്സിലാക്കി. എൻ്റെ ധാരണ പ്രകാരം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേലക്കാരുടെ യോഗത്തിൽ ഈ പ്രസംഗം നടത്തി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഈ സൈറ്റ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ടി‌പി‌എം സീനിയർ പാസ്റ്ററെങ്കിലും അംഗീകരി ക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ഉന്മേഷപ്രദമാണ്. ടിപിഎം സീനിയർ പാസ്റ്ററിൻ്റെ സത്യങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവ്.

https://youtu.be/YLBzdgY9JM0

ടിപിഎം അൽപ്പം പോലും മാറിയിട്ടില്ല, മറിച്ച് അവർ പരീശന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചുവെന്നതിൽ വളരെ സങ്കടമുണ്ട്. സ്വന്തം പാസ്റ്റർ അവരുടെ സ്വന്തം വഴികളെ എങ്ങനെ അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാ ക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Truth Realization from TPM Sr Pastor

ഓരോ പ്രാവശ്യവും, പാസ്റ്റർ ഡോൺ “യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു” എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ടിപിഎം പരീശന്മാർ അറിവില്ലാത്ത ടിപിഎം വി ശ്വാസികൾക്ക് വളരെ കഠിനവും നിയമപരവുമായ യേശുവിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടുന്നു. ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അ ദ്ദേഹം എല്ലാം പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ടിപിഎമ്മിനെ ഇസ്‌ലാമുമായി അദ്ദേ ഹം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ടിപിഎമ്മിനെ ഇസ്ലാമുമായി താരതമ്യപ്പെ ടുത്തുന്ന ഒരു ലേഖനം ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലേഖനം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.


മുകളിലത്തെ ഓഡിയോയുടെ മലയാള പരിഭാഷ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ടിപിഎ മ്മിനെ പരിഹസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ചുമപ്പ് നിറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അ തെല്ലാം വായിക്കുക,


നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പു നൽകുകയാണെങ്കിൽ, ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ സഭയിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് പറയുക. അവർക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയു മെന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നും അവരോട് പറയുക. നിങ്ങളുടെ തലമുടി നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ മൂടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർതൃമേശ എടുക്കാനാവില്ലെന്ന് നമ്മൾ സഹോദരനോട് പറയുന്നു, അതിനാൽ അദ്ദേഹം സഭയിൽ വരുമ്പോൾ മുടി അക ത്തേക്ക് ചീകി വെയ്ക്കുന്നു, അപ്പോൾ അത് ചെവിക്കു മുകളിൽ കാണുകയില്ല. പിന്നെ അവൻ   എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മുടി ചീകി മുടി ചെവിക്ക് മുകളിലൂടെ ഒഴുക്കും. നമ്മൾ എന്ത് നേടി? 

നമ്മൾ ആഭരണങ്ങൾ ഊരാൻ പറയുന്നു, എന്നാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ അത് തിരികെ ഇടുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് നേടിയത്? നമ്മ ൾ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒരു കാമുകൻ ഉണ്ടാകരുതെന്നും ഒരു കാമുകി ഉണ്ടാകരുതെന്നും പറയുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയ വും മനസ്സും കാമം നിറഞ്ഞതാണെന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു. അവർ അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണുന്നുണ്ടാകാം. നമ്മൾ എന്ത് നേടി? ഈ കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് വേറൊരു രാജ്യ ത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്, “ദയവായി ഇതും അവളുടെ പേരും ആരുമായും പങ്കിടരുത്” എന്ന് സഹോദരി എന്നോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു പള്ളിയിൽ അവൾ ഒരു നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസിയാണ്. തനിക്ക് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ പറയുന്നു. ന മ്മളുടെ പള്ളികളിൽ നമ്മൾക്ക് അത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. നമ്മു ക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം.

നമ്മളുടെ കോഡ് (കൾട്ട് നിയമങ്ങൾ) പ്രകാരം ധാരാളം വിശ്വാസികൾ വിയർക്കുന്നതായി എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ച് അത് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്ലാ മിക കോഡ് (കൾട്ട് നിയമങ്ങൾ) വിളിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടിപിഎം സഭാ കോഡ് (കൾട്ട് നിയമങ്ങൾ) ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ കഴിയില്ല. ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാ മോ? നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന സുറഫോയീനിക്യ ജാതിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു വെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവൾ ഒരു വേശ്യയായിരുന്നു, അവൾക്ക് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വണ ങ്ങാൻ യോഗ്യതയില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക എന്നു പറഞ്ഞ് യേശു അവളുടെ മുഖത്തടിക്കണമായിരുന്നു. നി ശുദ്ധയല്ല. അവൾ അവൻ്റെ കാലിൽ ചുംബിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്? ഈ കഥ ബൈബിളിൽ വരാൻ പാടി ല്ലായിരുന്നു. ആറുമാസം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാനും അവൻ്റെ രക്തം കുടിക്കാനും പാടില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ശുദ്ധിയാ കുക, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നിർത്തുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ ലഭിക്കും.

നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം ഇതാണോ? (മറ്റൊരു സുവിശേഷം) ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ സുവിശേഷം? നമ്മുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല വാർത്തയുണ്ടോ? അതെ, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകും. അതുതന്നെ മുസ്ലിമുകളും കൃത്യമായി പ്രസംഗിക്കുന്നു. വിശുദ്ധരായ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എല്ലാ മോശക്കാരും നരകത്തിൽ പോകുന്നു. അതാണോ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്?

ഇപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മുടി നീട്ടി വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ കർതൃമേശ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ധൈര്യം കാണിക്കരുത്? നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ക്കായി വരരുത്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. സഹോദരിമാരേ, നിങ്ങൾക്ക് എ ന്തെങ്കിലും കമ്മലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വരരുത്. നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർ ത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരില്ല. യേശു മോശപ്പെട്ട ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേ? കാൽവറി കുരിശിൽ, യേശു നല്ല ആളുകൾക്കായി മരിച്ചു, അല്ലേ? നല്ല ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വയം വിശുദ്ധരാകുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തുക, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് അവ ൻ പറയും. എൻ്റെ അനുയായിയാകുക. 

ഏതുതരം സുവിശേഷമാണ് നാം പ്രസംഗിക്കുന്നത്? ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്. നാം അതിനെ ക്രിസ്തുമതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതിനെ ക്രിസ്തുമതമെന്ന് വിളിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് യഹൂദമതം ആകുന്നു. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമും ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് ആളു കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾക്കും അതേ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. ഞായറാ ഴ്ചകളിൽ എല്ലാവരും ഒരേ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുടിയുടെ നീളം ശരിയായിരിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസി ഉണ്ട്, താടി വളരെ ഭംഗിയായി മുറി ച്ച വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഫെയിത്ത്‌ ഹോം ചൈൽഡ്. താടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പള്ളിയിലെ സംഗീതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി. നമ്മൾ അത് പരിശോധി ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? താടി വെട്ടുന്ന ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ശരിയായി വളരുന്നില്ല. എന്നാൽ യേശുവിന് താടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബൈ ബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു. യേശുവിന് താടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മളും താടി വളർ ത്തേണ്ടതല്ലേ? താടി മുറിയ്ക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ? ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങ ളുടെ താടി ഷേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് പറയുന്നത്?

ബ്രദർ കാളിനെ നോക്കൂ, അയാൾക്ക് തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ഷൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും കറുത്ത ഷൂസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറമെ കാണിക്കാൻ ശ്രമി ക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിറമുള്ള പാൻറ്റുകൾ ഇഷ്ടമാണ്. വരൂ സഹോദരാ. ഇരുണ്ട നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ ങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു, ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹത്തോടു പോലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇതിനകം വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെയെത്തുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരോടും “പുറത്തു പോകു ക” എന്ന് പറയണം. എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അവിഹിത ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരാളെ അറിയാം … ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്. നിനക്ക് ദൈവാലയ ത്തിൽ വരാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ ശുശ്രുഷയിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുക. വന്ധീകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതൊരു മനുഷ്യനും സ്വപ്നസ്കലനം നടക്കുന്ന ഏതൊരു മനു ഷ്യനും ദൈവഭവനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതെല്ലാം പഴയനിയമത്തിലാണ്. നി ങ്ങൾ പോകുക.

നമ്മുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാം. വിവാഹിതരായിരിക്കുന്നതിനെ കുറി ച്ചും അവിവാഹിതനായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വാഖ്യം നോക്കുക. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് മരണശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന തിരു വെഴുത്തുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല, എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്തിന് ഞാൻ ദൈവ ത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. (അവ്യക്തമാണ്) ഒരു സഹോദരിക്ക് കത്തെഴുതാനും നിൻ്റെ പുറ മെയുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവളോട് പറയാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്നു. യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഈ വലിയ സഹോദരൻ വന്ന് നിർബന്ധിതനായി (വ്യക്തമല്ല)… ശനിയാഴ്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ. യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആറുമാസത്തേക്ക് അച്ചടക്കത്തിൽ വെയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. ആറുമാസ ത്തേക്ക് കർത്തൃ മേശയില്ല. ആ പാവത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? അവന് യേശുവിനെ വേ ണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ജീവൻ ഇല്ല. ഓ, അവൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യനല്ല. സ്വയം വിശുദ്ധനായ ശേഷം വന്ന് അപ്പം ഭക്ഷിക്കൂ.

എൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങളിൽ ജീവിനില്ല എന്നു യേശു പറയുന്നു. എന്നെ കൂടാ തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും വേണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. പാടില്ല, പാടില്ല, പാടില്ല … ഇത് ചെയ്യരുത്, അത് ചെയ്യരുത്. അവർ ഒരു പത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുപോ ലെ ഒരു പട്ടിക അച്ചടിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക, അതെല്ലാം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ ആരാധിക്കാനും യേശുവിനെ ഭക്ഷി ക്കാനും കുടിക്കാനും കഴിയും. ഒരു വ്യക്തി പാടുപെടുന്നു, ഒപ്പം ആത്മാർഥമായി കർ ത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അയാൾക്ക്‌ ആവ ശ്യമുള്ളത് യേശുവിനെ തിന്നുകയും കുടിക്കയും ആണെന്ന് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഓ, കർത്തൃ മേശയുടെ ഏക ഉദ്ദേശ്യം കർശനമായ അച്ചടക്കം മാത്രമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക തരമായി നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ, എന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരിലൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല. യേശുവിനെ ഭക്ഷിക്കുകയും അവൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ഒരു മാസ ത്തിലൊരിക്കൽ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒത്തുചേരുമ്പോലും എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് യേശുവിനെ ആവശ്യമാണെന്നും പൗലോസ് പറയുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്‍നം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആളുകൾ വന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റുപ റയുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത്‌ ആരെങ്കിലും കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പറയേണ്ടതില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം പാപിയാണ് ഞാൻ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചതിനാൽ അത് എനിക്ക റിയാം. അതെ, ഞാൻ ആരാണെന്നും ഞാൻ എന്താണെന്നും എന്നെ കാണിക്കാൻ അവൾ ആ തിരുവെഴുത്തുകളും ബൈബിളിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചു. എനിക്ക് തീർച്ച യായും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നിൽ ഒരു നന്മയുമില്ലെന്നതാണ്. എന്തുതന്നെയാ യാലും, അവനില്ലാതെ (യേശുവില്ലാതെ), എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലെന്ന് എനിക്ക റിയാം. ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ട മരിച്ചുപോയ ഒരു പാപിയാണ്.

ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ വന്ന് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഒരു തുമ്പു പോലും പരാതി പറയാനാവില്ല. (വ്യക്തമല്ല) ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പ്. നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ നോക്കി. എനിക്ക് അതിനോട് തർക്കിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് കഴിയില്ല, ഓ, അത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, അത് ശരിയായിരിക്കും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് യോജിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് അവൻ എന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവമേ, നീ എത്ര വലിയവനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. എത്ര അത്ഭുതം, എത്ര സ്നേഹം, എത്ര ദയാലു, എത്ര നന്മയുള്ള കരുണ യുള്ള, അവനെ ഞാൻ എന്നെന്നേക്കും സ്തുതിക്കും.

ബ്രദർ പാട്രിക്, ഞാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ കണ്ടാൽ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെയെത്തി? നിങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തിയ അതേ വഴി. അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ. “ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ” സഭയുടെ നിയമപ്രകാരം ആണ് ഞാനായിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ കൂടി നൽകിയാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാനതും പരി പാലിക്കും. ഞാൻ. ഞാൻ. ഞാൻ എന്താണ്? (അവക്തമായ). അതിനാൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമു കളോട് സാക്ഷ്യം പറയുകയും അവരുടെ മതം വേണ്ടത്ര കർശനമല്ലെന്ന് അവർ നിങ്ങ ളോട് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അമേരിക്കയിലെ ഇസ്‌ലാം മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളെ അപേ ക്ഷിച്ച് കർശനം അല്ല എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറയാൻ കഴിയും, അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വരുക, ഇസ്‌ലാമിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധ ദൈവ മാക്കും, ക്ഷമിക്കണമേ, ദൈവമേ, ക്ഷമിക്കണമേ.


ചില വാക്കുകൾ വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്റ്റിൽ ചില പിശകുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. NTC എന്നു പറയുന്നിടത്ത്‌ മലയാളികൾക്കായി TPM എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നു.


ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *