വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – പഴയനിയമത്തിലെ സുവിശേഷം

ബൈബിളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വായിക്കാനും കേൾക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ, ദൈ വം നൽകിയ ഒരു ധാർമ്മിക നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഉദാഹര ണത്തിന്, അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു

 • മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം,
 • കോപിക്കരുത്,
 • വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്,
 • മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയത്തിൽ അസൂയപ്പെടരുത്,
 • കൊല ചെയ്യരുത്,
 • മോഷ്ടിക്കരുത് തുടങ്ങിയവ.

എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും, പാസ്റ്ററോ പുരോഹിത സഹോദരനോ പുൾപ്പിറ്റിൽ നിന്ന് ബൈബിളി ലെ ഒരു കഥ പറയും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ധാർമ്മിക നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് “നമ്മൾ ഇതുപോലെയാകരുത്” അല്ലെങ്കിൽ “നമ്മൾ ഇതുപോലെയാകണം” എന്ന് പറയും. ബൈബിളിലെ ഏത് കഥയുടെ ഭാഗം ധ്യാനത്തിനായി എടുത്താലും, നാം എടുക്കുന്ന അന്തിമ നിഗമനം – അവനെ പോലെയോ അവളെ പോലെയോ നെഗറ്റീവ് ആ കരുത്, നിർദേശങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെപോലെയോ അവളെപ്പോലെ യോ പോസിറ്റീവ് ആകണം.

നമുക്ക് ഒരു ചിന്താ പരീക്ഷണം (THOUGHT EXPERIMENT) നടത്താം. 100 ആളുകളുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായി കൂടുന്നുവെന്ന് ഊഹിക്കുക – ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ചെന്നൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. രാജാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ദാനിയേൽ അശുദ്ധനായില്ല (അദ്ധ്യായം 1) എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി ഡൽഹിയിൽ ഒരു ടിപിഎം പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്നു. പിന്നീട് “രാംദേവ് ബാബ” മറ്റൊരിടത്ത്‌ ദാനിയേൽ 1 ൽ നിന്നും പ്രസം ഗിക്കുന്നു. ടിപിഎം പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സന്ദേശം രാം ദേവ് ബാബ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക നിഗമനം ടിപിഎം സെൻറ്റർ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകില്ലെന്ന് എനിക്ക് 100 ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട്.

അതിനാൽ, “ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുക: അശുദ്ധരാകരുത്” എന്ന സന്ദേശം ദാനി യേൽ 1-‍ാ‍ം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല! ബൈബി ൾ പ്രാഥമികമായി ഒരു ധാർമ്മിക / അധാർമ്മിക മാർ ഗനിർദേശ പുസ്തകമല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത! നിങ്ങൾ ഒരു പൊതു സ്ഥലത്ത് കൂടി നടക്കു മ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കാണുകയും, നിങ്ങൾ ആ പുരുഷൻ ആ സ്ത്രീയെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ൾ, അയാൾ അവളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നത് നിർത്തും. അയാൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയേക്കാം. അഗാധമായി അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ, എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവന് തോന്നിയേക്കാം. അവൻ ഒരിക്കലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് അവനറി യാം. ചെയ്യുന്നത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സാക്ഷി ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് (റോമർ 2:14-15). എന്താണ് തെറ്റും ശരിയും എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകം (ബൈബിൾ) ആവശ്യമില്ല. ശരിയും തെറ്റും പറയാൻ നമ്മൾ ക്ക് മതം ആവശ്യമില്ലെന്ന് പല നിരീശ്വരവാദികളും നമ്മോട് പറയുന്നതിൽ അതിശയി ക്കാനില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കും? ബൈബി ളിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താകുന്നു?

 • അവസാന ഖണ്ഡിക ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിലേക്ക് അത് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നു. അതായ ത് ബൈബിൾ കേവലം ധാർമ്മിക മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമല്ല. ബൈബി ൾ പ്രാഥമികമായി ഒരു സുവിശേഷ പുസ്തകമാണ് – അതിൽ നാം നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശമുണ്ട്. എ ന്നാൽ ഈ സന്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ 40-‍ാ‍ം പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാം. ഇത് സത്യമല്ല! ബൈബിളിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒരേ സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നു. പഴയത്, പുതിയതു വെളിപ്പെടുത്തിയതും പുതിയ ത്, പഴയതു മറച്ചുവെച്ചതുമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം “പഴയനിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമം യേശുവിനെയും യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെയും കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, പഴയനിയമ ത്തിലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഇതേ സന്ദേശമുണ്ട്. അതിനാൽ പഴയ നിയമം കേവലം ധാർമ്മിക മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല, മറിച്ച് സുവിശേഷവും നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗവുമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. പഴയനിയമ ത്തിലെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മു ടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് (ലൂക്കോസ് 24:32,45, യെശയ്യാവ് 29:10). നാം ടിപിഎം പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ പഴയനിയമത്തിൽ സുവിശേഷം ഒരിക്കലും കാണാനിട യില്ല. ബൈബിളിനെ ഒരു നൈതിക (ETHICAL BOOK) ഗ്രന്ഥമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി അവർ പുതിയതിൽ നിന്ന് പഴയതിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും.

പഴയനിയമത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയി ക്കുന്ന ബൈബിളിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

 1. ലൂക്കോസ് 24:27, “മോശെ തുടങ്ങി സകലപ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാതിരുവെഴു ത്തുകളിലും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്കു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുത്തു.”
 2. അപ്പൊ.പ്രവ. 1 0:43, “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അവൻ്റെ നാമം മൂലം പാപ മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് സകല പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.”
 3. 1 പത്രോസ് 1:10, “നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ചു പ്രവചിച്ച പ്രവാച കന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു.”
 4. എബ്രായർ 4:2, “അവരെപ്പോലെ (ഇസ്രായേല്യരെ പോലെ) നാമും ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവർ ആകുന്നു.”
 5. ഗലാത്യർ 3:8, “എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസംമൂലം ജാതികളെ നീതീകരിക്കുന്നു എന്നു തിരുവെഴുത്തു മുൻ കണ്ടിട്ട്: “നിന്നിൽ സകലജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും” എ ന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രാഹാമിനോട് മുമ്പുകൂട്ടി അറിയിച്ചു.”
 6. അപ്പൊ.പ്ര. 18:28, “യേശു തന്നേ ക്രിസ്തു എന്നു അവൻ (അപ്പൊല്ലോസ്) തിരുവെഴുത്തു കളാൽ തെളിയിച്ചു ബലത്തോടെ യെഹൂദന്മാരെ പരസ്യമായി ഖണ്ഡിച്ചുകളഞ്ഞു.”

ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതിനുള്ള പഴയ രീതികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ധാരണയെ വിഷലി പ്തമാക്കുന്നതിനായി (DE-POISON) ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നു. ആഴ്ചയി ലൊരിക്കലോ പത്ത്‌ ദിവസത്തിലൊരിക്കലോ, പഴയനിയമത്തിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളി ലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സുവിശേഷം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ സീരീസ് ഒരു വലിയ സീരീസ് ആയി ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. സുവിശേഷം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കാണാനാകുന്നതുപോലെ വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെ ടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗികമായി മാത്രം അറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവ രേയും പോലെയും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നവരേയും പോലെ, ഭാഗികമായേ ഞങ്ങൾ ക്കറിയുള്ളു. ശേബാ രാജ്ഞി ശലോമോനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, “നിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല (I രാജാക്കന്മാർ 10:7).” നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഇതാണ്. ഞങ്ങൾ ശേബാ രാജ്ഞിയെപ്പോലെയാണ്. ശലോമോനെക്കാൾ വലിയവനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിൻ്റെ പകുതി പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. (മത്തായി 2:42). എന്നാൽ നാം അവനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് (1 കൊരിന്ത്യർ 13:9,12). അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യു ന്ന ദൈർഘ്യമേറിയ പരമ്പര ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും ആവുകയില്ല.

ഉപസംഹാരം

ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായി നേടിയതെല്ലാം പൂർണമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥന യിൽ ഞങ്ങളേയും ഓർക്കേണമേ. സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി പങ്കിടുന്നു. പരമ്പ രയുടെ തുടക്കത്തിൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ഉയർത്തിയതി ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഈ വിഷയം മനസിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടിയ ചില ഉറവിടങ്ങൾ

 • Book by Jonathan Edwards (History of Redemption)
 • Book by A. M. Hodgkin (Christ in all scriptures)
 • Book by Graeme Goldsworthy (Goldsworthy Trilogy)
 • Gospel coalition (website https://www.thegospelcoalition.org/)

പല വെബ് സൈറ്റുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല.


ചിത്രത്തിലെ ഗൂഢപ്രശ്‌നം

ഞങ്ങളുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ചിത്രം ക്വിസ് (PICTURE QUIZ) തരുന്നു. ഏതോ ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ പെയിന്റിംഗ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ചിത്രകാരൻ്റെ പേര് മനഃപൂർവ്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ പെയിന്റിംഗിന് ഒരു വിശദീകരണം തരു ക. ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായ വിഭാഗത്തിൽ അഭിപ്രായമിടാനോ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയയ്ക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പെയിന്റിംഗിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ‌ വിശദീകരി ക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ‌ 1,2 .. 11 വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ‌ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.

Venom Removal Series- Gospel in the Old Testament

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *