ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) – മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ – 1-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഒരു മാറ്റത്തിന്, ഈ ലേഖനം ടിപിഎമ്മിനെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ടിപിഎമ്മും ഒരു വിധ ത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ആദ്യം മഹോപദ്രവം വരുമെന്ന് വാദിക്കുന്ന റിച്ചാർഡ് എൽ. മെയ്‌ഹു (Richard L. Mayhue) എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു രേഖ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചതിന് “No More a Slave to Fear” എന്ന ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാരനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അത് വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചയ്യുക. ഈ പ്രമാണ രചയിതാവ് ഒരു മഹോപദ്രവത്തിനു മുൻപുള്ള ഉൽപ്രാപണത്തിൽ വിശ്വസി ക്കാൻ നിരവധി കാരണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ലേഖന പരമ്പരയിലെ ഓരോ പോയി ൻറ്റും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. നിരവധി വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തേക്കാവുന്ന വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പരമ്പരയുടെ ലക്ഷ്യം.

ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ പേജ് 4 (244) ൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു.


വെളിപ്പാട് 6–18 ൽ പറയുന്ന സഭ ഭുമിയിലാണെന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ “സഭ” എന്ന പദം 19 പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായങ്ങളിൽ ഉപയോഗി ച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊസ്തലനായ യോഹന്നാൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ (A.D. 95) ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ “സഭ” എന്ന പദം 22-‍ാ‍ം അധ്യായത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, (വാഖ്യം 22:16). ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, ദാനിയേലിൻ്റെ എഴുപതാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിടത്തും ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസികൾക്കായി “സഭ” എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. (വെളിപ്പാട് 4–19). 

സഭ മഹോപദ്രവത്തിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, തുടർന്നുള്ള 13 അധ്യായങ്ങളിൽ സഭയെ ക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ സഭയെക്കുറിച്ച് നിശബ്ദനായിരി ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേ യവും തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതവുമാണ്. ദാനിയേലിൻ്റെ 70-‍ാ‍ം ആഴ്ചയിലെ മഹോപദ്രവം സഭ അനുഭവിച്ചാൽ, മഹോപദ്രവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വിശദമായ പഠനത്തിൽ സഭയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം ഉൾപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതില്ല! വെളിപ്പാട്‌ 1–3 അധ്യായങ്ങളിലെ “സഭ” യെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പതിവ് പരാമർശ ത്തിനും വെളിപ്പാട്‌ 22:16 വരെ ഭൂമിയിൽ “സഭ” ഇല്ലാതിരുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന ഒരേ യൊരു സമയമാണ്‌, മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഉൾപ്രാപണം, അത് സഭയെ ദാനിയേ ലിൻ്റെ എഴുപതാം ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും.

ഈ വീക്ഷണത്തെ മറ്റൊരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവവും വീണ്ടെ ടുക്കൽ സന്ദേശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി സഭയും ഇസ്രായേലും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കു മെന്നും പരസ്പരവിരുദ്ധമായി തുടരുമെന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശരിയാണ്. ഇന്ന്, സാർവത്രിക സഭ വീണ്ടെടുക്കൽ സത്യത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ ചാനലാണ്. ദാനിയേലിൻ്റെ 70-‍ാ‍ം ആഴ്ചയിൽ യഹൂദ അവശിഷ്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ ഉപകരണമായിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില സൂചനകൾ നല്കുന്നു. വെളി പ്പാട് 2-3 അധ്യായങ്ങളിലെ “സഭ” യിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാട് 7, 14 അധ്യായങ്ങളിലെ 12 ഗോത്ര ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 144,000 യഹൂദന്മാരിലേക്ക്‌ പെട്ടെന്ന്‌ മാറിയത് പക്ഷപാതമില്ലാത്ത വായ നക്കാരനെ തീർച്ചയായും ആകർഷിക്കും. അവൻ തീർച്ചയായും ചോദിക്കും, “എന്തുകൊ ണ്ട്?” കൂടാതെ, വെളിപ്പാട് 12 മുഴുവൻ മഹോപദ്രവകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംഗ്രഹ മാണ്, കാരണം ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ (വെളിപ്പാട് 12:1-13) ഇസ്രായേലാണ്, അതിനാൽ യുക്തിപരമായും വിഷയപരമായും മഹോപദ്രവകാലം ഇസ്രായേൽ ജനതയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, സഭയല്ല. ഇത് എങ്ങനെ ആകും? കാരണം, മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) ദാനിയേലിൻ്റെ എഴുപതാം ആഴ്ചയ്‌ക്ക് മുമ്പായി “സഭ” യെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തു.


വെളിപ്പാട് 4 മുതൽ 22 വരെ സഭ കാണാതായോ?

“സഭ”, “സഭകൾ” എന്നീ വാക്കുകൾ വെളിപ്പാട് 4 – 22 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഇല്ല. അതിനാൽ, ആ സമയത്ത് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, ശരിയല്ലേ?

മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രമേയം തെളിയിക്കാനുള്ള രചയിതാവിൻ്റെ ആദ്യ വാദ മാണിത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. വചനത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെളിയിക്കുന്നത് ഒരു മുടന്തൻ കാരണമാണ്. മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ പോയിൻറ്റായി ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ (കാരണം ഇത് ആദ്യത്തെ വാദ  മായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു), അതിനുശേഷം വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് കഴുതകളാക്കാം. അടുത്ത തവണ ഒരു നിരീശ്വരവാദി തൻ്റെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കാൻ ദൈവത്തെ കാണി ക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. രണ്ട് വാദങ്ങളും ഒരേ ചിന്തയുടെ മൂലത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്.

നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം.

പൗലോസ് തൻ്റെ ആദ്യ ലേഖനത്തിൽ കൊരിന്ത്യ സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെ ങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

1 കൊരിന്ത്യർ 1:1-3, “ദൈവേഷ്ടത്താൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പൊസ്തലനായി വിളിക്കപ്പെട്ട പൌലൊസും സഹോദരനായ സോസ്തെനേസും കൊരിന്തിലുള്ള ദൈവ സഭെക്ക്, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരും അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരോടും കൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായവർക്കു തന്നേ, എഴുതുന്നത്; നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.”

“കൊരിന്തിലുള്ള ദൈവ സഭെക്ക്” എന്നാണ് പൗലോസ് ലേഖനത്തിൽ അവരെ അഭിസം ബോധന ചെയ്യുന്നത്. എഫെസ്യർക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനം നോക്കുക, അവിടെ അവരെ എങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കാണുക.

എഫെസ്യർ 1:1, “ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ് (എഫെസൊസിൽ ഉള്ള) വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വാസികളുമാ യവർക്ക് എഴുതുന്നത്:”

ഇപ്പോൾ രചയിതാവിൻ്റെ (റിച്ചാർഡ് എൽ. മെയ്ഹ്യൂ) യുക്തി കണക്കിലെടുത്ത്‌, എഫെ സ്യർക്കുള്ള ലേഖനം എഫെസൊസിലെ സഭയ്ക്കുള്ളതല്ലെന്ന് നാം പറയുമോ? തീർച്ചയാ യും, കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ “സഭ” എന്ന വാക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഉപ യോഗിച്ചിട്ടില്ല. റിച്ചാർഡ് എൽ. മെയ്‌ഹുവിൻ്റെ വളച്ചൊടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ജനങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ പരാമർശിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുക്തി വിഴുങ്ങുമെ ന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

വെളിപ്പാട് പുസ്‌തകത്തിലുടനീളം “വിശുദ്ധന്മാർ” എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു.

  • വെളിപ്പാട് 12:17; 13:5-7,10; 14:12, “വിശുദ്ധന്മാരുടെ” മേൽ എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാ രത്തെക്കുറിച്ചും സഹിക്കുന്നവർ അവൻ്റെ മുദ്ര എടുക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചും പരാമർ ശിക്കുന്നു. (യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വിശു ദ്ധനാകാൻ കഴിയുമോ? യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും യേശു ക്രിസ്തു വിൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുമുണ്ടോ?)
  • വെളിപ്പാട് 6:9-11; 20:4, യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിനായി കൊല്ലപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷിക ളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവർ സഭയുടെ ഭാഗമല്ലേ?
  • വെളിപ്പാട് 7:9-17, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ഇടയൻ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട സ്വർ ഗത്തിലെ ഒരു മഹാപുരുഷാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു (ക്രിസ്ത്യാനികൾ). ഇവർ സ്വർ ഗത്തിലാണ്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ അവർ മഹോപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നിരി ക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ആറാമത്തെ മുദ്രയിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇരുട്ടാകുന്നു. (മത്തായി 24:29-31 മുതലായവയും കാണുക).

ഇതുപോലുള്ള എഴുത്തുകാർ അവരുടെ യോഗ്യതകളും പുരോഹിതന്മാരുടെ സ്ഥാനങ്ങ ളും ഉപയോഗിച്ച് പലരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. വെളിപ്പാടിൻ്റെ മുഴുവൻ പുസ്തകത്തെ ക്കുറിച്ചും യേശു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക (1-3 അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമല്ല).

വെളിപ്പാട് 22:16, “യേശു എന്ന ഞാൻ സഭകൾക്കുവേണ്ടി നിങ്ങളോട് ഇത് സാക്ഷീകരി പ്പാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചു; ഞാൻ ദാവീദിൻ്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയനക്ഷത്ര വുമാകുന്നു.”

വെളിപ്പാട് പുസ്തകം സഭയ്ക്കുള്ളതാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. നാം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ “മഹോപദ്രവ വിശുദ്ധന്മാർ” സഭയുടെ ഒരു ഭാഗം പോലുമല്ലെന്ന് അവിടുന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയും? ഏതെങ്കിലും ദൈവശാസ്ത്രം വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയാത്തതിനെ അടിസ്ഥാനമാ ക്കിയാൽ ഞാൻ വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കും.

Rapture Series – Pre-Trib vs Post Trib – 1

പുതിയ നിയമത്തിലെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിലെ “സഭ” എന്ന വാക്ക് പരിഗണിക്കുക. 2 തിമൊഥെയൊ, തീത്തൊസ്‌, എബ്രായർ, 1 & 2 പത്രോസ്‌, 1 & 2 യോഹന്നാൻ, യൂദാ എന്നിവയിൽ ഇതേ വാക്കു കൾ ഇല്ലെ ന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അപ്പോൾ സഭ ഇല്ലായി രുന്നോ? ഉം? തീത്തൊസ്‌, 2 യോഹ.  എന്നിവ ക്രിസ്ത്യാനികന്നോ, സഹോദരനെന്നോ, സഹോദര ന്മാരെന്നോ, വിശുദ്ധന്മാരെന്നോ പരാമർശിക്കുന്നില്ല (ഇരുവരും “തിരഞ്ഞെടു ക്കപ്പെട്ടവർ” എന്ന വാക്ക് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്). അതിനർ‌ത്ഥം ആ പുസ്‌തകങ്ങൾ‌ നമ്മു ടേതല്ലെന്നാണോ? (നിസാരമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ?)

രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഉൾപ്രാപണം എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തുപോലും ഇല്ല. ഇതേ യുക്തി ഞങ്ങൾ ഉൾപ്രാപണത്തിലും പ്രയോഗിക്കുമോ?

ഈ വാദം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വെളിപ്പാട് 19-ൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിവാഹം വന്ന തായി നാം കാണുന്നു, ആരാണ് കുഞ്ഞാടിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറി യാമോ? രചയിതാവിൻ്റെ (റിച്ചാർഡ് എൽ. മെയ്‌ഹ്യൂ) യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇത് സഭയല്ല, ഇത് വിശുദ്ധന്മാരാണ്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നു. രചയിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം വധുവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ “വലിയ മഹോപദ്രവം” നേരിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.

ദാനിയേലിൻ്റെ 70 ആഴ്ച വളച്ചൊടിക്കൽ

ഉൾപ്രാപണം ആദ്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പല വക്താക്കളുടെയും വേദഗ്രന്ഥത്തി ലെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത്, സന്ദർഭത്തിന് അന്ധരാകാനും ഏത് യുഗാന്ത്യ ചർച്ചക ൾക്കും ഇത് ഒരു പ്ലഗിൻ ആയി ഉപയോഗിക്കാനും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദാനിയേൽ 9:24 ൽ സന്ദർഭം ആരംഭിക്കണം. പക്ഷേ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങ ൾക്ക് മുൻകൂട്ടി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉള്ളപ്പോൾ, തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയാ ത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

ഒന്നാമതായി, വിവർത്തകരുടെ പക്ഷപാതിത്വത്തിന് യോജിക്കുന്നതിനും തെറ്റായ “ഭാവി” നിലപാടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി ദാനിയേൽ 9:24-27 ൻ്റെ മുഴുവൻ വാചകവും ആധുനിക ബൈബിൾ പതിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പിശകുകളും പക്ഷപാതിത്വവും ഒഴിവാക്കാൻ, ഈ ലേഖനം കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും. മുഴുവൻ വാചകവും ഇതാ: ഇവിടെ മലയാളം വിവർത്തനം കൊടുക്കുന്നു.

ദാനിയേൽ 9:24, “അതിക്രമത്തെ തടസ്ഥം ചെയ്തു പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യ ത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയി ടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്‍വാനും തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ ജന ത്തിനും വിശുദ്ധനഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.” 

ദാനിയേൽ 9:25, “അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞു ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതെന്തെന്നാൽ: യെരൂശ ലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കല്പന പുറപ്പെടുന്നതു മുതൽ അഭിഷിക്തനാ യോരു പ്രഭുവരെ ഏഴു ആഴ്ചവട്ടം; അറുപത്തുരണ്ടു ആഴ്ചവട്ടംകൊണ്ട് അതിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നേ വീണ്ടും പണിയും.” 

ദാനി. 9:26, “അറുപത്തു രണ്ടു ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും; അവന് ആരും ഇല്ലെന്നു വരും; പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിൻ്റെ പടജ്ജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും; അവൻ്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടെ ആയിരി ക്കും; അവസാനത്തോളം യുദ്ധമുണ്ടാകും; ശൂന്യങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”

ദാനി. 9:27, “അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും; ആഴ്ചവട്ട ത്തിൻ്റെ മദ്ധ്യേ അവൻ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കിക്കളയും; മ്ളേച്ഛ തകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും; നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തി യോളം ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ കോപം ചൊരിയും.”

69 ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ മിശിഹാ എത്തുമെന്ന് 25-‍ാ‍ം വാക്യം പറയുന്നു. 26-‍ാ‍ം വാക്യം പറയുന്നു 69-ാം ആഴ്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം (62+7) മിശിഹാ ഛേദിക്കപ്പെടും. മിശിഹാ ഛേദിക്കപ്പെട്ട ആഴ്ച ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറയുക. അത് 69-‍ാ‍മത്തെ ആഴ്ചയോ 70-‍ാ‍മത്തെ ആഴ്ചയോ? ഉൾപ്രാപണം ആദ്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ വക്താക്കൾ, 69-നും 70-ാം ആഴ്ചയ്ക്കും ഇടയിൽ 2000 ൽ അധികം വർഷങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വിടവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എന്തിന്? തിരുവെഴുത്തുപരമായി പിന്തുണയില്ലാത്ത ഈ വിടവ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്താണ്? 69-ാം ആഴ്ച യ്ക്കുശേഷം, 70-ാം ആഴ്ചയിലാണ് മിശിഹാ ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത്. 26-‍ാ‍ം വാഖ്യം അത് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണോ?

മാത്രമല്ല, 70 ആഴ്ച നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

  • ലംഘനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ,
  • പാപങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ,
  • അനീതിയുമായി അനുരഞ്ജനം നടത്താൻ,
  • നിത്യനീതി കൊണ്ടുവരാൻ,
  • ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രവെക്കുന്നതിന്,
  • ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ,

മേല്പറഞ്ഞവയിൽ ഏതാണ് യേശു പൂർത്തിയാക്കാഞ്ഞത്? “പൂർത്തിയായി” എന്ന് അദ്ദേ ഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ. അത് പൂർത്തിയായി. ആ ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗവും അവശേഷിച്ചില്ല. എഴുപതാം ആഴ്ച ശേഷിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ (പ്രീ-ഉൾപ്രാപണ വക്താക്കൾ) പറയുമ്പോ ൾ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 70 ആഴ്ചകൾ യേശുവിന് ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ദാനിയേലിനെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകനാക്കുന്നു. 70-ാം ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ആവശ്യ ങ്ങളും യേശു 24-ാം വാക്യത്തിൽ നിറവേറ്റി എന്ന് പോസ്റ്റ് മഹോപദ്രവ വക്താക്കൾ പറയുന്നു.

പ്രീ മഹോപദ്രവത്തിൻ്റെ മിക്ക വളച്ചൊടികളും 27-ാം വാഖ്യത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അവിടെ അവർ മുൻ വാക്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും വേർ തിരിക്കുന്നു.

വ്യാകരണപരമായി, ദാനിയേൽ 9:27-ലെ “അവനെ” കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും വാചകത്തിലുടനീളം ഒരേ വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ്. മുഴുവൻ വാക്യവും ലളിതമായി വായിക്കുക. “മ്ളേച്ഛത” “ശൂന്യത” എന്നിവ യഹൂദ സങ്കേതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ നേതാക്കളോട് സംസാരിച്ച യേശു ദുഃഖത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും” (മത്തായി 23:38). എന്നാൽ യഹൂദ സങ്കേതത്തെ ശൂന്യമാക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന് എങ്ങനെ കഴിയും? ഉത്തരം ലളിതമാണ്: ക്രൂശിലെ തൻ്റെ മരണത്താൽ. “അത് പൂർത്തിയായി” (യോഹന്നാൻ 19:30) എന്ന് യേശു ഒടുവിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ, യഹൂദ മന്ദിരത്തിലെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും, അതിത യാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയില്ലാതായി തീർന്നു. അത് “ശൂന്യമായിത്തീർന്നു.”

മന്ദിരത്തിൻ്റെ വിധിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മുഴുവൻ നാടകത്തിലും യഹൂദന്മാർ, മിശിഹാ, ഒടുവിൽ ടൈറ്റസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റോമൻ സൈന്യങ്ങൾ AD 70 ൽ നശിപ്പിക്കു ന്നത് കാര്യങ്ങൾ വരെയുള്ള ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ലളിതമാക്കുന്നതിന്, വിശദീകരണം ബ്രാക്കറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് 27-ാം വാഖ്യം മുഴുവനും കൊടുക്കുന്നു:

അവൻ [ക്രിസ്തു] ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് [ദാനിയേൽ 9:24 ൻ്റെ അവസാന 7 വർഷത്തേക്ക്] പലരോടും [പുതിയ] നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും; ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മദ്ധ്യേ [3 ½ വർഷത്തെ പവിത്രമായ ശുശ്രുഷയ്ക്ക് ശേഷം] അവൻ [ക്രിസ്തു] ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും [യെഹൂദാ മന്ദിരത്തിലെ] നിർത്തലാക്കിളക്കയും: മ്ളേച്ഛതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യ മാക്കുന്നവൻ [യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചർ] വരും; നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തിയോളം ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ കോപം ചൊരിയും [യേശുവിൻ്റെ മരണം ഒടുവിൽ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രുഷകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു]. [തീത്തൊസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള റോമൻ സൈന്യം ഒടുവിൽ ക്ഷേത്രം ചുട്ടു കളഞ്ഞു. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം യെഹൂദന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു].

അങ്ങനെ ദാനിയേൽ 9:27 ൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ശക്തമായ കാരണവും ഫലവുമുള്ള സംഭവ ങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ്റെ മരണത്തിന് പ്രേരിപ്പി ച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദ നേതാക്കൾ “മ്ലേച്ഛത” ചെയ്തു, എന്നിട്ടും അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ഭയാനകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ആകുക മാത്രമല്ല, യഹൂദ മന്ദിരത്തിലെ സേവനത്തിൻ്റെ തന്നെ അന്ത്യം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു (അതിനെ ശൂന്യമാക്കുന്നു). ഒടുവിൽ, AD 70 ൽ, റോമൻ സൈന്യം ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി, അങ്ങനെ “ശൂന്യമാക്കൽ” പൂർത്തിയാക്കി.

ഉപസംഹാരമായി, ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഈ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് വഴങ്ങുകയും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുകയും അവൻ്റെ ത്യാഗത്തിൽ വിശ്വസി ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിത്യ രക്ഷയുണ്ട്. എന്നാൽ മ്ലേച്ഛത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് – അതിൽ തുടരുക, പാപം ചെയ്യുക, അവൻ്റെ കൃപ നിരസിക്കുക – അനിവാര്യവും ഭയാന കവുമായ അനന്തരഫലമാണ് ശാശ്വതമായ ശൂന്യത.

ഉപസംഹാരം

“വിവാഹത്തിന് മുമ്പ്” ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ഏഴു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഹണിമൂൺ എപ്പോ ഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിനെയാണ് ഞാൻ പ്രീ-മഹോപദ്രവകാല ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വധുവിനെ വരൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അവർ ഔപചാരിക മായി കല്യാണം കഴിക്കാൻ 7 വർഷം കാത്തിരിക്കുമെന്നും പ്രീ മഹോപദ്രവകാലം തിയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നു. 4-22 അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് “സഭ” എന്ന വാക്ക് കാണാത്തതിന് രചയിതാവ് (റിച്ചാർഡ് എൽ. മെയ്ഹ്യൂ) ഈ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 3-‍ാ‍ം അധ്യായത്തി ൻ്റെ അവസാനത്തോടെ സഭ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് മിക്ക പ്രീ മഹോപദ്രവകാലം ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരുമില്ല.

ചർച്ച് മിസ്സിംഗ് തിയറിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള ഒരു ചോദ്യം.

വെളിപ്പാട് 16:15-ൽ, മണവാളനോടൊപ്പം സഭ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, താഴെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നു?

ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരും; തൻ്റെ ലജ്ജകാണുമാറു നഗ്നനായി നടക്കാതിരിപ്പാൻ തൻ്റെ ഉടുപ്പ് സൂക്ഷിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.”

സഭ ഉൾപ്രാപണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞ്, വെളിപ്പാട് 16 ൽ അദ്ദേഹം ആരോ ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി വിശദീകരിക്കുക.


ചരിത്രപരമായി, സഭയ്ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു മഹോപദ്രവകാലം കഴിഞ്ഞുള്ള കാഴ്ചപ്പാ ടാണ് ഉള്ളത്. 1838 ൽ മാത്രമാണ് ജോൺ നെൽ‌സൺ ഡാർ‌ബി എന്ന വ്യക്തി ഈ പ്രീ മഹോപദ്രവകാലം കാഴ്ചപ്പാട് ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹം പ്ലിമൗത്ത് ബ്രദേറൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി യിൽ പെട്ടയാളായിരുന്നു. സൈറസ് ഇംഗേഴ്‌സൺ സ്‌കോഫീൽഡ് എന്ന ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. പല പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസികളും ബഹുമാനി ക്കുന്ന സ്കോഫീൽഡ് റഫറൻസ് ബൈബിൾ ഇത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് സഭകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു.


LOOKUP, WHITEHORSE MEDIA എന്നിവയിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *