ഉൾപ്രാപണം (RAPTURE) – മഹോപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ – 3-‍ാ‍ം ഭാഗം

എതിർക്രിസ്തു വരുന്നതിനു മുമ്പായി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മഹോപദ്രവ കാല ത്തിനു ശേഷമുള്ള ഉൾപ്രാപണ (“എടുക്കപ്പെടുക”) സിദ്ധാന്തത്തിനും ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ഭീകരഭരണത്തിനും വേദപുസ്തകത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല.

എന്തിനധികം, തെറ്റായ ഉപദേശം പ്രത്യാശ പ്രദാനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അത് വിനാശകരവു മാണ്. മുമ്പത്തെ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, മഹോപദ്രവ കാല ത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണ ഉപദേശത്തിനായുള്ള വാദം തിരുവെഴുത്തുകളെ അടിസ്ഥാ നമാക്കിയുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ചില വശങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമോ അഭാവമോ ആണ്.

റിച്ചാർഡ് എൽ. മെയ്ഹ്യൂ എഴുതിയ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് പരിശോധി ക്കാം. പേജ് 5(245). വരാനിരിക്കുന്ന മഹാ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങളിൽ പരാമർശമി ല്ലെന്ന് ഇതിലും രചയിതാവ് പറയുന്നു.


സഭ വിശ്വാസികൾക്ക് ആസന്നമായ ഒരു മഹാ കഷ്ടതയുടെ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ലേഖനങ്ങളിലൂടെ സഭയ്‌ക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പലതരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരി ക്കുന്നു, എന്നാൽ ദാനിയേലിൻ്റെ എഴുപതാം ആഴ്ചയിലെ കഷ്ടതയിൽ പ്രവേശിക്കാനും സഹിക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും വിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽ കുന്നില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന തെറ്റിനെക്കുറിച്ചും വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ചും അവർ ശക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (പ്രവൃ. 20: 29-30; 2 പത്രോസ് 2:1; 1 യോഹന്നാൻ 4: 1-3; യൂദ 4 നോക്കുക). ഭക്തികെട്ട ജീവിതത്തിനെതിരെ അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (എഫെസ്യർ 4: 25–5: 7; 1 തെസ്സലോ. 4: 3-8; എബ്രായർ 12:1 നോക്കുക). ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കാൻ അവർ വിശ്വാസികളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു (1 തെസ്സലോ. 2:13-14; 2 തെസ്സലോ. 1:4; 1 പത്രോസ് മുഴുവൻ, കാണുക).

എന്നാൽ. വെളിപ്പാട് 6–18 ൽ കാണുന്നതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കഷ്ടതക ൾക്കായി സഭയെ ഒരുക്കുന്നതിൽ തികഞ്ഞ നിശബ്ദതയാണ്. അതിനാൽ, സഭയെ സംബ ന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ഒരു ആഘാതകരമായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നത് പൊരുത്തക്കേടാണ്. മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൾപ്രാപണം സത്യമാണെങ്കിൽ, മഹാ കഷ്ടതയിൽ സഭയുടെ വസ്തുത, ഉദ്ദേശ്യം, പെരുമാറ്റം എന്നിവ പഠിപ്പിക്കാൻ ലേഖനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു പഠിപ്പിക്കലും ഇല്ല. മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഉൾപ്രാപണം മാത്രം അത്തരം വ്യക്തമായ നിശബ്ദതയെ തൃപ്തികരമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.


സഭ വിശ്വാസികൾക്ക് ആസന്നമായ ഒരു മഹാകഷ്ടതയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇല്ല?

ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ രചയിതാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ പതിപ്പി നെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം, എൻ്റെ പക്കലുള്ള ബൈബിളിൽ മഹോപദ്രവത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമർശങ്ങളുണ്ട്.

മഹോപദ്രവം എന്ന വാക്കിനെ ഗ്രീക്കിൽ θλίψις (thlipsis) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മഹാകഷ്ടത്തെ θλίψις μεγάλη (thlipsis megalē) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗ്രീക്കിൽ θλίψις μεγάλη (thlipsis megalē) എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ MEGA എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. MEGA എന്നാൽ മഹാ എന്നാണെ ന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. മുൻപ് കഷ്ടതകൾ പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥലങ്ങ ളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന മഹാ കഷ്ടത ഒരു വലിയ പ്രദേശ ത്തെയും ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

മഹോപദ്രവം അങ്ങേയറ്റം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക മരണത്തിനപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

മത്തായി 10:28, “ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേ ണ്ടാ; ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നേ ഭയ പ്പെടുവിൻ.”

Rapture Series – Pre-Trib vs Post Trib – 3

ഈ യുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന മഹാ കഷ്ടത (കുതികാല്) സഭയുടെ അന്തിമ പരീക്ഷണമായിരിക്കും. ഇത് ഉല്പത്തി 3:15-ലെ വാഗ്ദാനത്തിന് അനുസൃതമാണ്.

ഉല്പത്തി 3:15, “ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിൻ്റെ സന്തതി ക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാ ക്കും. അവൻ നിൻ്റെ തല തകർക്കും; നീ അവൻ്റെ കുതി കാൽ തകർക്കും.”

ഈ “കുതികാൽ തകർക്കുന്നത്” ആണ് മഹാകഷ്ടത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. സഭ ക്രിസ്തുവി ൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് ഓർക്കുക. കുതികാൽ തകർക്കാതെ തല തകർക്കുന്നത് യേശു വിൻ്റെ സുവിശേഷമല്ല.

റോമർ 16:20, “സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ ക്കീഴെ ചതെച്ചുകളയും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോടു കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ.”

സഭയുടെ മഹോപദ്രവത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷ

കർത്താവിൻ്റെ വരവിനു മുമ്പായി അപ്പൊസ്തലന്മാർ മഹാ കഷ്ടത പ്രതീക്ഷിച്ചു. മഹോപദ്ര വം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അവർക്ക് കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നീറോ എതിർ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അവരിൽ ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്നാൽ, ലോക മെമ്പാടുമുള്ള മഹാകഷ്ടത്തിൽ (thlipsis megalē) അവസാനിക്കുന്ന നിരവധി കഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമാണിതെന്ന് അവർ ഉടൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് എഴുത്തുകാരൻ റിച്ചാർഡ് എൽ. മെയ്ഹു അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക.

ലൂക്കോസ് 13:24, “ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടപ്പാൻ പോരാടുവിൻ. പലരും കടപ്പാൻ നോക്കും കഴികയില്ലതാനും” എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.”

യോഹന്നാൻ 16:33, “നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ട്; എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടു വിൻ; ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.”

1 തെസ്സലോനിക്കർ 3:3കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ നാം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നേ അറിയുന്നുവല്ലോ.”

റോമർ 8:18-23, “നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തി ലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാ ടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്തിൽനിന്നു വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശയോ ടെ മായെക്ക് കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; മനഃപൂർവ്വമായിട്ടല്ല, അതിനെ കീഴ്പെടുത്തിയവൻ്റെ കല്പനനിമിത്തമത്രേ. സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഇന്നുവരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റുനോവോടി രിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട്‌ ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു.”

റോമ. 8:35, “ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നു നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാർ? കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ?”

യാക്കോബ് 1:2-4, “എൻ്റെ സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ വിവിധപരീക്ഷകളിൽ (മഹോപ ദ്രവം) അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്നു എണ്ണുവിൻ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണ്ണരും ആകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതെ ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ.”

റോമർ 5:3-5, “അതു തന്നേ അല്ല, കഷ്ടത സഹിഷ്ണതയെയും സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസി ക്കുന്നു. പ്രത്യാശെക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല; ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നല്കപ്പെട്ട പരി ശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ.”

2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:3-4, “സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചും ആളാംപ്രതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യം സ്നേഹം പെരുകിയും വരികയാൽ ഞങ്ങൾ യോഗ്യമാകുംവണ്ണം ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു സ്തോത്രം ചെയ്‍ വാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന സകല ഉപദ്രവങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണതയും വിശ്വാസവും നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ദൈവ ത്തിൻ്റെ സഭകളിൽ നിങ്ങളെച്ചൊല്ലി പ്രശംസിക്കുന്നു.”

2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:5-10, “അത് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഹേതുവായിരിക്കുന്ന ദൈവരാ ജ്യത്തിന് നിങ്ങളെ യോഗ്യന്മാരായി എണ്ണും എന്നിങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള വിധിക്ക് അടയാളം ആകുന്നു. കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും പ്രതികാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പീഡയും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങ ൾക്ക് ഞങ്ങളോടു കൂടെ ആശ്വാസവും പകരം നല്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയ ല്ലോ. ആ നാളിൽ അവൻ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനും ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരിലും താൻ അതിശയവി ഷയം ആകേണ്ടതിനും വരുമ്പോൾ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനവും അവൻ്റെ വല്ലഭത്വത്തോടുകൂടിയ മഹത്വവും വിട്ടകുന്ന് നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും.”

2 തെസ്സ. 1:11-12, “അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും കൃപയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമം നിങ്ങളിലും നിങ്ങ ൾ അവനിലും മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ തൻ്റെ വിളിക്ക് യോഗ്യരാ യി എണ്ണി സൽഗുണത്തിലുള്ള സകലതാല്പര്യവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും ശക്തി യോടെ പൂർണ്ണമാക്കിത്തരേണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.”

2 തെസ്സലൊനീക്യർ

Rapture Series – Pre-Trib vs Post Trib – 3

1 പത്രോസ് 4:12-15, “പ്രിയമുള്ളവരേ, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയിങ്കൽ ഒരു അപൂർവ്വകാര്യം നിങ്ങൾക്കു വന്നുകൂടി എന്നു വച്ചു അതി ശയിച്ചുപോകരുത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകുന്തോറും സന്തോഷിച്ചു കൊൾവിൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദി പ്പാൻ ഇടവരും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ഹേതുവായി നിന്ദ സഹിക്കേണ്ടിവന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെമേൽ ആവസി ക്കുന്നുവല്ലോ. നിങ്ങളിൽ ആരും കുലപാതകനോ കള്ളനോ ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിക്കാരനോ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടത്; പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നവനായിട്ടുമല്ല;”

1 പത്രോസ് 4:16-19, “ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടു കഷ്ടം സഹക്കേണ്ടിവന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത്; ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ടു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയത്രേ വേണ്ടത്. ന്യായവിധി ദൈവഗൃഹ ത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ. അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവി ശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താകും? നീതിമാൻ പ്രയാസേന രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു എങ്കിൽ അഭക്തൻ്റെയും പാപിയുടെയും ഗതി എന്താകും? അതുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ടപ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സ്രഷ്ടാവിങ്കൽ ഭരമേല്പിക്കട്ടെ.”


2 തിമൊഥെ. 3:12, “എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും.”

വെളിപ്പാട് 2:10, “നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കേണ്ടാ; നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാച് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ തടവിൽ ആക്കുവാൻ പോകുന്നു; പത്തു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും; മരണ പര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്ക; എന്നാൽ ഞാൻ ജീവ കിരീടം നിനക്കു തരും.”

ഉപസംഹാരം

കഷ്ടത ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവിഭാജ്യഘടകം ആയിരുന്നുവെന്ന് ആർക്കും മനസിലാക്കാൻ മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ലേ. നാം കഷ്ടതയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട തില്ലെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം അവരുമായി നമുക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ്.

2 തിമൊഥെ. 2:11-12, “നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും; സഹിക്കു ന്നു എങ്കിൽ കൂടെ വാഴും; നാം തള്ളിപ്പറയും എങ്കിൽ അവൻ നമ്മെയും തള്ളിപ്പറയും.” (“എങ്കിൽ” എന്ന പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ?)

ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ (കഷ്ടത്തിനു മുമ്പുള്ള വക്താ ക്കൾ) ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു. ആധുനിക കാലത്തെ ക്രിസ്തുമതം ആദ്യകാല സഭാ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വിചിത്രമാണ്. യേശു ഉന്നയിച്ച ചോദ്യ ത്തിന് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ?

ലൂക്കോസ് 18:8, “വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങ ളോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ ” എന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു.”

എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് നാം ഭയപ്പെടുന്നു (മഹോപദ്രവത്താൽ)?

ഇത് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ? യേശുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഭൂമി യിലെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൂന്യമായ ഷെല്ലല്ലേ? പൗലോസ് പരാമർശിച്ച ദയനീയരായ ആളുകളല്ലേ നമ്മൾ?

1 കൊരിന്ത്യർ 15:19, “നാം ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ.”

യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എല്ലായ്പ്പോഴും പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. പത്രോസും മറ്റ് അപ്പൊസ്തല ന്മാരും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൂടെയോ ഈ ആധുനിക നുണയന്മാരുടെ കൂടെയോ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു?

1 പത്രോസ് 1:7, “അഴിഞ്ഞുപോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നി നെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് എന്നു യേശുക്രി സ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചെക്കും തേജസ്സിന്നും മാനത്തിന്നുമായി കാണ്മാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും.”

Rapture Series – Pre-Trib vs Post Trib – 3

മഹാ കഷ്ടത പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിൻ്റെ അപകടവും ബൈബിളിൽ പരാമർ ശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ ഉപദേശത്തി ൻ്റെ ഇരകളായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, അത് മഹോപദ്രവം നമ്മെ ബാധിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നാം ഈ ലോകത്തിന് പുറത്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു.

മത്തായി 24:10-13, “പലരും ഇടറി അ ന്യോന്യം ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കയും അന്യോന്യം പകെക്കയും ചെയ്യും കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്നു അനേകരെ തെറ്റിക്കും. അധർമ്മം പെരുകുന്നതുകൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തുപോകും. എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നില്ക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും.”

1 തിമൊഥെയൊസ് 4:1, “എന്നാൽ ഭാവികാലത്ത്‌ ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്നു ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു.”

നിങ്ങളെ ഉറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രീ-ഉൾപ്രാപണ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലി ക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കഷ്ടത നേരിടേണ്ടിവരും, കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ശക്തമാകുമോ?

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *