വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ഉല്പത്തിയിലെ സുവിശേഷം – 4-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇതുവരെ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഈ ഭാഗത്ത്, നോഹയെയും പ്രളയാനന്തര സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. യേശുക്രിസ്തു വിൻ്റെ മുൻ‌ഗണനയായി നോഹയെ നാം കാണും. മുമ്പ് നാം ആദാമിനെ ഒരു തരം ക്രിസ്തു വായും ഹാബെലിനെ ഒരു തരം ക്രിസ്തുവായും കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളും (പല ഭാഗങ്ങളായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു), ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത സൂചകോപ ദേശം (TYPOLOGY) വ്യാപകമായി പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതിനാൽ, ഈ ടൈപ്പോളജി ഞങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണോ അതോ ടൈപ്പോളജി തിരുവെഴു ത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണോ എന്ന് നിങ്ങളിൽ കുറച്ചുപേർ എങ്കിലും ചിന്തിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ടൈപ്പോളജി പഠിക്കുന്ന രീതി ക്രിസ്തുവും യഥാർത്ഥ അപ്പോസ്തലന്മാരും ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ആരംഭി ക്കട്ടെ. ഇതാ ഒരു ചെറിയ പട്ടിക LIST).

 • യേശു തന്നെത്തന്നെ ഒരുതരം യോനയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു (യോനയെ പ്പോലെ… അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രനും ആകും – മത്തായി 12:40).
 • യേശു ‘യോനയുടെ പ്രേക്ഷകരെ’ സ്വന്തം പ്രേക്ഷകരേക്കാൾ മികച്ചവരായി താര തമ്യം ചെയ്യുന്നു (മത്തായി 12:41).
 • യേശു തന്നേയും സദസ്സിനെയും ശലോമോനുമായും ശേബയുമായും താരതമ്യപ്പെ ടുത്തുന്നു (ഇവിടെ ശലോമോനേക്കാൾ വലി യവൻ…. മത്തായി 12:42).
 • യേശു തന്നെ മന്ദിരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു (ഇവിടെ മന്ദിരത്തേക്കാൾ വലി യവൻ – മത്തായി 12:6)
 • യേശു നോഹയുടെ നാളുകളെ തൻ്റെ മടങ്ങിവരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു (നോഹയുടെ കാലത്തെപ്പോലെ തന്നെ – മത്തായി 24:37-38)
 • യേശു തൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് ലോത്തിൻ്റെ നാളുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു (… ലോ ത്തിൻ്റെ കാലത്തെപ്പോലെ… .അങ്ങനെ…. ലൂക്കാ 17:28,30)
 • മോശെ ഉയർത്തിയ പിച്ചള സർപ്പവുമായി യേശു സ്വയം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു (മോശ യെപ്പോലെ ……. അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ ആകും… .. യോഹന്നാൻ 3:14-15)
 • പൗലോസ് ആദാമിനെ ഒരുതരം യേശുവിനോട് ഉപമിക്കുന്നു (ആദാം യേശുവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു, റോമർ 5:14, 1 കൊരിന്ത്യർ 15:45)
 • ആദാമിൻ്റെയും ഹവ്വായുടെയും വിവാഹത്തെ സഭയുമായുള്ള യേശുവിൻ്റെ ഐക്യ വുമായി പൗലോസ് താരതമ്യം ചെയ്തു (എഫെ 5:31-32)
 • ഹാബേലിൻ്റെ കൊലപാതകത്തെ പൗലോസ് യേശുവിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു (എബ്രാ. 12:24)
 • പൗലോസ് ലേവ്യരുടെ ശുശ്രൂഷയെ യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗീയ ശുശ്രൂഷയുമായി താര തമ്യപ്പെടുത്തുന്നു (അവർ [മഹാപുരോഹിതൻ] സ്വർഗ്ഗീയ കാര്യങ്ങളുടെ നിഴലായി സേവിക്കുന്നു… എന്നാൽ യേശു മികച്ച ശുശ്രൂഷ നേടിയിരിക്കുന്നു…. – എബ്രാ. 8:5-6)
 • പൗലോസ് അബ്രഹാമിൻ്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരെ പഴയതും പുതിയതുമായ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ഉപമയായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു (… ..ഇതെല്ലാം ഉപമയാണ്… .. – ഗലാത്യർ 4:22-26)
 • നോഹയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പത്രോസ് സ്നാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു (സ്നാനത്തിന് ഒരു മുൻകുറി …… 1 പത്രോ. 3:20)
 • യേശുവിനെ ഭൂമിയിൽ കണ്ടവർ അദ്ദേഹത്തെ ഏലിയാവ്, യിരെമ്യാവ്, സ്നാപകനായ യോഹന്നാൻ എന്നിവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി. (മത്തായി 16:14)

അതിനാൽ യേശുവിൻ്റെയും അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെയും പ്രസംഗം TYPOLOGY (സൂചകോപ ദേശം) ആയിരുന്നു. യേശു “ഇങ്ങനെയായിരുന്നു… അങ്ങനെ തന്നെ ആകും” എന്ന വാക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു; പൗലോസ് “പ്രതിരൂപം”, “ഉപമ”, “നിഴൽ” തുടങ്ങിയവ ഉപയോ ഗിച്ചു; പത്രോസ് “രൂപം പോലെ” എന്ന വാക്ക് ഉപ യോഗിച്ചു. ഓരോ ബൈബിൾ എഴുത്തു കാരനും പഴയനിയമത്തിലെ ഭാഗം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സ്വന്തം ഭാഷയും പദവും ഉപയോ ഗിച്ചു. ബൈബിൾ കഥകളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി വായിക്കുന്നതിനും സുവിശേഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ പട്ടിക ഉപയോഗിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞശേഷം, ഈ പരമ്പരയുടെ മുൻ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ള സമയമായി. ഈ ഭാഗത്ത്, നമ്മൾ നോഹയുടെ കഥ കാണും. ഇനിപ്പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നോഹയുടെ കഥ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും.

 1. കഥാപാത്രം – നോഹ
 2. പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുന്നു
 3. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുൻപുള്ള ലോകത്തോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു

നോഹ

ഒരുതരം യേശുവായി നോഹ

ചുവടെയുള്ള പട്ടിക കാണുക. നോഹയുടെ ജീവിതം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രവച നമായിരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

നോഹ

യേശു

ആശ്വാസം നൽകുന്നവൻ

നോഹ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം “ആശ്വാസം” അഥവാ ആശ്വാ സം നല്കുന്നവൻ (ഉല്പത്തി 5:29)

യേശു നമ്മൾക്ക് ആശ്വാസം നല്കുന്നു. (ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നല്കും – മത്താ 11:28)

ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയൻ 

കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തി (ഉല്പത്തി 6:8).

ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യ ൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠൻ (ലൂക്കോ 2:52)

സ്ഥലം ഒരുക്കി

പെട്ടകത്തിൽ മുറികൾ ഒരുക്കി

എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ധാരാളം മുറികൾ (വാസസ്ഥല ങ്ങൾ) ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നു (യോഹ. 14:2)

സംരക്ഷണം

മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും നശിക്കപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു

മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും വീണ്ടെടു പ്പിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു (റോമ 8:22)

ഭക്ഷ്യ ദാതാവ്

നോഹ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നവനായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 6:21)

ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പം, എല്ലാ വിശപ്പും നീക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾക്കുള്ള മന്ന. (യോഹന്നാൻ 6:35)

യാഗം

നോഹ ദൈവത്തിന് ഒരു യാഗ പീഠം പണിതു; ശുദ്ധമായ മൃഗ ങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും എടു ത്ത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമ യാഗം അർപ്പിച്ചു (ഉല്പ. 8:20).

സാരഭ്യ വാസനയായ വഴിപാ ടായി ക്രിസ്തു സ്വയം അർപ്പിച്ചു (എഫെ 5:2)

അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവിടം

നോഹ നിമിത്തം ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചു (ഉല്പ. 9:1)

യേശു നിമിത്തം നാം അനുഗ്ര ഹിക്കപ്പെട്ടവർ (എഫെ. 1:3).

ഉടമ്പടി

ദൈവം പറഞ്ഞു, “ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നു…” (ഉല്പ. 9: 8,9). – “നിത്യ നിയമം” (ഉല്പ. 9:16)

നിത്യ ഉടമ്പടി യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ സ്ഥാപിതമായി (എബ്രാ. 13:20).

ആധിപത്യം / രാജത്വം

ഭൂമിയിൽ അവന് ആധിപത്യം ലഭിച്ചു. ഉല്പത്തി 9:2, “നിങ്ങളെയുള്ള പേടിയും നടുക്കവും …. സകല ഭൂചരങ്ങൾക്കും ….. അവയെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

യേശുവിന് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേ ൽ ആധിപത്യം ലഭിച്ചു. മർ. 1:13 –  കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടുകൂടെ ആ യിരുന്നു; എബ്രാ. 2:8, “സകല വും അവൻ്റെ കാൽക്കീഴാക്കി യിരിക്കുന്നു” സകലവും അവന് കീഴാക്കിയതിൽ ഒന്നിനെയും കീഴ്പെടുത്താതെ വിട്ടിട്ടില്ല;

പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുന്നു

ദൈവക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായി യേശുവിൻ്റെ ഒരുതരം നീതിയായി പെട്ടകം.

പെട്ടകത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും കീൽ തേക്കാൻ ദൈവം  നോഹയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 6:14). മരംകൊണ്ടുള്ള പെട്ടകത്തിൽ കീൽ തേച്ചപ്പോൾ വെള്ളം അകത്ത്‌ കയറു ന്നത് തടഞ്ഞു. ലേവ്യപുസ്തകം 17: 11 ൽ സമാനമായ പദം “പിച്ച് (കഫർ)” പ്രായശ്ചിത്തമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ മാത്രമേ ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ പ്രളയ ത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നതിൻ്റെ സൂചന വ്യക്തമാണ്. രക്തം വാതിൽപ്പടി യിൽ കണ്ട് രക്തം പുരട്ടിയവരെ ദൂതൻ നശിപ്പിച്ചില്ല (പുറ 12:13). അതിനാൽ നാം ക്രിസ്തു വിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയോ നമ്മെ മൂടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയോ ചെയ്താൽ ദൈവം തൻ്റെ കോപം നമ്മുടെ മേൽ വരുത്തുകയില്ല.

Venom Removal Series – Gospel in Genesis 4

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള ലോകത്തോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു

ലോകം മനസ്സാന്തരപ്പെടുവാനായി ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു (2 പത്രോസ് 3:9). സുവിശേഷത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെ മനസ്സാന്തരപ്പെടും? ചുവടെയുള്ള ഗ്രാഫ് കാണുക.

Venom Removal Series - Gospel in Genesis 4

ആദാം 930 നീണ്ട വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന് ഏദെൻതോട്ടത്തിൻ്റെ കഥ, സർപ്പത്തിൻ്റെ വഞ്ചന, ശാപം-പാപം, ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം (ഉല്പത്തി 3:15), മനുഷ്യൻ്റെ ത്യാഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ വസ്‌ത്ര നഗ്നതയ്‌ക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിവിധിയായ ആട്ടിൻകുട്ടി, ഹാബെലിൻ്റെ യാഗവും സ്വന്തം സഹോദരനീലൂടെയുള്ള കൊലപാതകവും എല്ലാം നാം കാണുന്നു. മിക്കവാറും മുഴുവൻ സുവിശേഷവും ആദാമിൻ്റെ അറിവിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മുകളിലുള്ള 1-‍ാ‍ മത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന്, നോഹയുടെ പിതാവ് ലാമെ ക്ക് ഒരുപക്ഷേ ആദാമിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഊഹി ക്കാം; കാരണം, ആദാം മരിക്കുമ്പോൾ ലാമെക്കിന് ഏകദേശം 56 വയസ്സായിരുന്നു, അവൻ ആദാമിൻ്റെ അതിവിശിഷ്‌ടമായ കൊച്ചുമകനായിരുന്നു. അതിനാൽ കൃത്യമായ സത്യ ത്തിൻ്റെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കാൻ ആദാമിനെ ജീവനോടെ നിലനി ർത്തി. ആദാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ അതോ നാം സാങ്കൽപ്പിക കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണോ എന്ന് ലാമെക്കിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് “യഹോവ ശപിച്ച ഭൂമി കാരണം (ഉല്പത്തി 5:29).” ഈ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദാ മിൻ്റെ അറിവ് നോഹയുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത്‌ എത്തിയെന്നാണ് . ഈ അറിവിലൂടെ യാണ്, പ്രളയം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം നോഹ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യ വാസനനായ ഒരു യാഗം അർപ്പിച്ചത് (ഉല്പത്തി 9). ഈ അറിവിലൂടെ ഹാബെൽ ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ യാഗം കഴിച്ചു. ഈ ദൈവിക പരിജ്ഞാനമാണ് ഹാനോക്കിനെ 300 വർഷക്കാലം ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ദൈവ ഭക്തനായ ഹാനോക്ക്, തൻ്റെ മകന് മെതുസേല എന്ന് പേരിട്ടു, അതിൻ്റെ അർത്ഥം – “അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ, അത് (വെള്ളപ്പൊക്കം) അയക്കും.” തൻ്റെ മകൻ മെതുസേല മരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം അയയ്ക്കുകയും ഭൂമി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹാനോക്ക് ഒരു തരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. യൂദാ ഈ വാക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “ആദാംമുതൽ ഏഴാമ നായ ഹനോക്കും ഇവരെക്കുറിച്ച്: ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാൻ … വന്നിരി ക്കുന്നു …… .. (യൂദാ 1: 14-15).” നോഹ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു (2 പത്രോ. 2:5). അതിനാൽ, സുവി ശേഷ സത്യം (ഏദൻ, പാപം, സാത്താൻ, ത്യാഗപരമായ പ്രതിവിധി, ന്യായവിധി) പ്രളയത്തി നുമുമ്പ് ഓരോ തലമുറയ്ക്കും നന്നായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകളും സൂചനകളും ഉണ്ട്.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *