ഉൾപ്രാപണ സീരീസ് – ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുഗാന്ത്യശാസ്ത്രം – 2-‍ാ‍ം ഭാഗം

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനു മുമ്പായി ഇസ്രായേലിനെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ നാം കണ്ടു. പിന്നീട്, യേശുക്രിസ്തു വിനെ നിരസിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അവർ മറ്റൊരു പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി. ആ പ്രവാസം ഇതുവരെയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.

മത്തായി 23:37-39, “യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറികയും ചെയ്യുന്നവളേ, കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞു ങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കുംപോലെ നിൻ്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊൾവാൻ എനിക്ക് എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ’ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയു വോളം നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.”

യഹൂദ ജനതയുടെ ശൂന്യത A.D 70 ൽ റോമക്കാരാൽ സംഭവിച്ചു. ശൂന്യമാക്കലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വശം ഒരു കല്ല് മറ്റൊന്നിൽ പോലും അവശേഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആലയം പൂർണമായി നശിക്കും എന്ന യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു.

മത്താ. 24:1-2, “യേശു ദൈവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവനു ദൈവാലയ ത്തിൻ്റെ പണി കാണിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ അവരോട്: “ഇതെ ല്ലാം കാണുന്നില്ലയോ? ഇടിഞ്ഞുപോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.”

പുതിയ നിയമത്തിൽ ഓരോ റബ്ബിയായ യഹൂദനും ഇന്നുവരെ വെറുക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഈ പ്രവചനമായിരിക്കണം (മത്തായി 23:37 – മത്തായി 24:2). ദൈവം അവരെ നിരസിച്ചുവെന്നും യേശു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ച മിശിഹാ ആണെന്നും ഇത് സമഗ്രമായി തെളിയിച്ചു.

മിശിഹായ്ക്ക് ശേഷമുള്ള യഹൂദ ചരിത്രം

TPM പാസ്റ്റർമാരിൽ കാണുന്ന അതേ മഹാസർപ്പം തന്ത്രശാലികളായ പരീശന്മാരുടേയും ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ വ്യാജം തുറന്നുകാട്ടിയാലും അവർ തങ്ങളുടെ വക്ര മായ വഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ടിപിഎം വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതു പോലെ മസ്തിഷ്കപ്രക്ഷാളനം സംഭവിച്ച യഹൂദന്മാർ അവരുടെ കൈകളിലെ കളിപ്പാട്ടമായി.

ഉടമ്പടി പെട്ടകം പോകുകയും, മന്ദിരവും നഗരവും നശിപ്പിച്ചതോടെയും, അവരുടെ മതം എല്ലാ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങളിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മന്ദിര ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യേണ്ട ലേവ്യർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാടുകടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ഈ പ്രതിസന്ധി അറിഞ്ഞ അവർ തങ്ങളുടെ മതം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നൂതന മാർഗത്തെ ക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഈ പുതിയ മതത്തെ “RABBINIC JUDAISM” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. റബ്ബികളും പരീശന്മാരും എഴുതിയ തൽ‌മൂദുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് RABBINIC JUDAISM. തൊറ യിൽ നാം കാണുന്ന പുരോഹിത യഹൂദമതവുമായി (PRIESTLY JUDAISM) ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മോശയുടെ അറിവില്ലാതെ സീനായി മലയു ടെ ചുവട്ടിൽ 70 മൂപ്പന്മാർക്ക് വാമൊഴിയായി പാരമ്പര്യങ്ങൾ നൽകി. ഈ 70 മൂപ്പന്മാർക്കും മോശയെക്കാൾ അഗാധമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ ലഭിച്ചുവെന്നും അത് വാമൊഴിയായി കൈമാറണമെന്നും പരീശന്മാർ വിശ്വസിച്ചു (എഴുതേണ്ടതല്ല).

Rapture Series – Eschatology of Israel - 2

താൽമുഡിൻ്റെ വാല്യങ്ങൾ

എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ പുതിയ കഥ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറി യാമോ? മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണം അവരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു. ഒരു നാടോടി കഥയിൽ നിന്ന് അവർ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കണം. മാത്രമല്ല, വാമൊഴിയായി കൈമാറാൻ നിർബ ന്ധിച്ചതും അവർ താൽമൂഡിൽ എഴുതി ചേർത്തു. 36 വാല്യങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ ലൈബ്ര റിയാണ് താൽമൂഡ്. ഈ വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങൾ എഴുതിയ തോറയെക്കാൾ (ഉല്‌പത്തി മുതൽ ആവർത്തനം വരെ) പ്രാധാന്യം നേടി.

മർക്കോസ് 7:7, “മാനുഷകല്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു”. എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നേ.”

താൽമുഡിൽ എന്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു?

താൽമുഡിനെ യഹൂദമതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന എന്നും വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ യഹൂദർക്കും വേണ്ടിയുള്ള മാനുവൽ ഇതാണ്. 1881-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച താൽമുഡ് പതിപ്പാണ് റബ്ബികൾ സാധാരയായി പരാമർശിക്കുന്നത്. യേശു അപലപിച്ച വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കു പുറ മെ, അതിൽ വളരെ നിന്ദ്യമായ ചിലതുമുണ്ട്. താൽ‌മൂദിലെ ചില വാല്യങ്ങൾ‌ യേശുവിനെ ശപിക്കുന്നതിനും യേശു മിശിഹയല്ലെന്ന് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനും എഴുതിയ താണെന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതിനാൽ, താൽ‌മൂഡ് വളരെ സങ്കീർണ്ണ മാണെന്നും അത് വായിക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ മതനിന്ദാ പ്രസ്താവനകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനും ശേഷമുള്ള അവരുടെ പരാജയം മറച്ചുവെക്കുന്നതിനായി എഴുതിയ താൽ‌മൂഡിൽ നിന്നുള്ള ചില സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് അവരുടെ പ്രവാസത്തിന് നൂറുക ണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതിയതാണ്. പീറ്റർ ഷാഫർ (പ്രിൻസ്റ്റൺ സർവ്വകലാ ശാലയിലെ ജൂഡായിക് സ്റ്റഡീസ് ഡയറക്ടർ) എഴുതിയ “JESUS IN THE TALMUD എന്ന പുസ്ത കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ 36 വാല്യങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

Rapture Series – Eschatology of Israel - 2

Rapture Series – Eschatology of Israel – 2

Rapture Series – Eschatology of Israel – 2

Rapture Series – Eschatology of Israel – 2

Rapture Series – Eschatology of Israel – 2

Rapture Series – Eschatology of Israel – 2

ഇപ്പോൾ‌ നിങ്ങൾ‌ താൽമുഡിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ‌ കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ‌ അവരെ രക്ഷിക്കാനായി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നയിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ‌ കരുതുന്നുണ്ടോ? യേശുവിനെ കൊന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു. അവർ യേശുവിനെ ബിലെയാമുമായി എങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെ ടുത്തി ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുക, അത് യേശുവിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

Rapture Series – Eschatology of Israel – 2

ഉപസംഹാരം

അത്തരം അഴിമതി നിറഞ്ഞ, മതനിന്ദയായ, വിദ്വേഷകരമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കുത്തി വച്ചുകൊണ്ടും തനഖിൻ്റെ (തോറ, നവിം, കേതുവിം) പഠിപ്പിക്കലുകളെ മറികടന്നു കൊണ്ടും അവർ ഒരു പുതിയ മതം കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് മോശയ്ക്ക് നൽകിയ മതത്തിൽ ഇല്ല. താൽ‌മൂഡുകളിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ നിയമം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അവരുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ യേശുവായിരുന്നു, അവർ അവനെ പൂർണ്ണമായും നിരസിച്ചു, അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു?

മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആളുകളെക്കുറിച്ച് തനിക്കറിയാമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്ത കത്തിൽ യേശു പറയുന്നു.

വെളി. 2:9, “ഞാൻ നിൻ്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും — നീ ധനവാനാകുന്നു താനും — തങ്ങൾ യെഹൂദർ എന്നു പറയുന്നുവെങ്കിലും യെഹൂദരല്ല, സാത്താൻ്റെ പള്ളിക്കാരായവരുടെ ദൂഷണവും അറിയുന്നു.”

വെളിപ്പാട് 3:9, “യെഹൂദരല്ലാതിരിക്കെ യെഹൂദരെന്നു കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ ഞാൻ സാത്താൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നു വരുത്തും; അവർ നിൻ്റെ കാൽക്കൽ വന്നു നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നു അറിവാനും സംഗതി വരുത്തും.”

വേറെ ഒരു ആശയത്തിൽ, ടിപിഎം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും കൾട്ട് ആരാധ നയെയും എതിർക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് നുണകളും വിദ്വേഷകരമായ കിംവ ദന്തികളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *