ഉൾപ്രാപണ സീരീസ് – ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുഗാന്ത്യശാസ്ത്രം – 4-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുഗാന്ത്യശാസ്ത്രം എന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച കാലം മുതലുള്ള അവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയിൽ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രാധാന്യം നാം കാണും.

ആദ്യം യഹൂദന്മാർ

യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെ യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് ഒരു പദവി ലഭിച്ചു. അവർക്കാണ് ആദ്യമായി സുവിശേഷം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ, ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ,   മിശിഹാ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം അവർ നിരസിച്ചു.

സൂര്യൻ ആദ്യം ഉദിക്കുന്ന രാജ്യമായതിനാൽ ജപ്പാൻ ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നാടാകുന്നു. ജപ്പാൻ സൂര്യനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഇത് തിളങ്ങുകയും ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിതവും വെളിച്ചവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യക്കാർക്കും പാകിസ്ഥാനികൾക്കും ഒരു പോലെ വെളിച്ചം നൽകുന്നു. യേശുവും സൂര്യനെപ്പോലെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക ജനത, വംശം, ലിംഗം, മതം മുതലായവയിൽ പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സാർവത്രിക വെളിച്ച മാണ്, അവനിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗത്തിന് രക്ഷ ലഭിക്കൂ. അവൻ്റെ രക്ഷ യഹൂദ ർക്കും ജാതികൾക്കും തുല്യമാണ്.

യെശയ്യാവ് 9:2, “ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു; അന്ധതമസ്സുള്ള ദേശത്ത്‌ പാർത്തവരുടെ മേൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു.”

റോമർ 1:16, “സുവിശേഷത്തെ ക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല; വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യെഹൂദനും പിന്നെ യവനവനും അത് രക്ഷെക്കായി ദൈവശക്തിയാകു ന്നുവല്ലോ.”

അപ്പൊ.പ്രവ. 1:8, “എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരൂശലേമിലും യെഹൂദ്യയിൽ എല്ലാടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികൾ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു.”

ആദ്യം യഹൂദൻ എന്ന ഒരു ആശയം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സിനഗോഗുകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൗലോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്.

അപ്പൊസ്തല പ്രവ. 17:2, “പൌലൊസ് പതിവു പോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ (പള്ളിയിൽ) ചെന്നു മൂന്നു ശബ്ബത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോട് വാദിച്ചു.”

ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷക്കാലം യരുശലേമിൽ മാത്രം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. സ്തെഫാനോസിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനുശേഷം, യരുശലേമിൽ പീഡനം ആരംഭിച്ചു, അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ യരുശലേം വിട്ട് യെഹൂദ്യയിലും ശമര്യയിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങ ളിലേക്കും പോകാൻ നിർബന്ധിതരായി.

അപ്പൊ.പ്രവ. 8:1, “…. അന്ന് യെരൂശലേമിലെ സഭെക്ക് ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു; അപ്പൊസ്തലന്മാർ ഒഴികെ എല്ലാവരും യെഹുദ്യ ശമര്യ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി.”

അപ്പൊസ്തല പ്രവൃത്തിയിലെ ആദ്യ 9 അധ്യായങ്ങളിലുടനീളം, സുവിശേഷം യഹൂദ ജന തയിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. പത്രോസിന് ലഭിച്ച വ്യക്ത മായ ദർശനത്തിനുശേഷം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ജാതികളിൽ എത്തി. ജാതികൾ ക്കിടയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം പൗലോസിന് ലഭിച്ചതായി പിൽക്കാലത്ത് നാം കാണുന്നു.

എഫെ. 3:1, “അതുനിമിത്തം പൌലൊസ് എന്ന ഞാൻ ജാതികളായ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു.”

മിശിഹായെ നിരസിക്കുന്നു

പുതിയ നിയമത്തിലും ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിലും ഉടനീളം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മാതൃക കാണാം. സുവിശേഷം ആദ്യം യഹൂദന്മാരിൽ എത്തി. ചുരുക്കം യഹൂദന്മാർ മാത്രമേ മിശിഹായെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ, ഭൂരിപക്ഷം പേരും തങ്ങളുടെ നേതാക്കളുടെ നിർദ്ദേ ശപ്രകാരം അത് നിരസിക്കും. അവർ നിരസിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി, സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച അപ്പൊസ്തലന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അവർ അന്യ ജാതിക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ നിരസനം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ദാവീദ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

സങ്കീർ. 118:22, “വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.”

ചോദ്യം. മൂലക്കല്ല് നിർമ്മാതാക്കൾ നിരസിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയണോ?

ഉത്തരം. തോറയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ (BLUE PRINT) അവർക്ക് മന സ്സിലായില്ല. അതിനാൽ, അവർ മൂലക്കല്ല് നിരസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മൂലയിൽ സ്ഥാപി ക്കേണ്ട അവരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് മൂലക്കല്ല് യോജിച്ചില്ല. ഈ മൂലക്കല്ലിന് ഒരു വിഭജന സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് ഒരു ഇടർച്ച കല്ലായിത്തീരുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്ന വർക്ക് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു കല്ലാണ്.

റോമർ 9:33, “ഇതാ, ഞാൻ സീയോനിൽ ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയും വെക്കുന്നു; അവ നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.”

അവർ ഇന്നും മിശിഹായെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. യേശു മിശിഹാ അവർക്ക് ഒരു ഇടർച്ച ക്കല്ലായി മാറിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിനെ മിശിഹായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ വീഴുന്നത്. താൽമൂട് അവർ വീഴുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഈ ഭാഗിക അന്ധത തുടരുമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു.

SCRIPTURE BLUEPRINT

റോമർ 11:25, “സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാ ന്മാരെന്നു നിങ്ങൾക്കു തന്നേ തോന്നാതിരിപ്പാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുത് എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം യിസ്രായേലിന് അംശമായി കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.”

യഹൂദ റബ്ബിമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ മിശി ഹാ യഹൂദന്മാരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. മിശിഹായുടെ സമയത്ത്‌, യഹൂദന്മാർ താഴ്ന്ന മനുഷ്യരായി കണക്കാക്ക പ്പെടുന്ന ജാതികളെ ഭരിക്കുമെന്ന് അവർ അനുമാനിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിൽ മിശിഹാ, യഹൂദന്മാരുടെയും ജാതികളുടേയും കർത്താവായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മിശിഹാ യുഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഗ്രാഹ്യത്തെ അത് ബാധിച്ചു.

എഫെസ്യർ 2:12-16, “അക്കാലത്ത്‌ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരും യിസ്രാ യേൽ പൌരതയോടു സംബന്ധമില്ലാത്തവരും വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു എന്നു ഓർത്തുകൊൾവിൻ. മുമ്പെ ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായിത്തീർന്നു. അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം; അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി, ചട്ടങ്ങളും കല്പനകളുമായ ന്യായപ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം തൻ്റെ ജഡത്താൽ നീക്കി വേർപ്പാടിൻ്റെ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നിൽ ഒരേ പുതുമനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിപ്പാനും ക്രൂശിന്മേൽവെച്ചു ശത്രുത്വം ഇല്ലാതാക്കി അതിനാൽ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഏകശരീര ത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിപ്പാനും തന്നേ.”

കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കാത്തപ്പോൾ സംഭവിക്കു ന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ (BLURPRINT) ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ കലാശിക്കുന്നു.

മത്തായി 15:9, “മാനുഷകല്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു” എന്നിങ്ങനെ പ്രവചിച്ചത് ഒത്തിരിക്കുന്നു.”

യേശുവിൻ്റെ നാമം പരാമർശിക്കുമ്പോൾ യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പരി ഹാസ്യരോ ഭ്രാന്തന്മാരോ ആകുന്നു. വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ താൽമൂഡ് പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവനെ നിന്ദിക്കാൻ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, ആ തരത്തിലല്ലാത്ത ഒരാൾ നമുക്കുണ്ട്. അവർ യേശുവിനെ മിശിഹായി സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം നൽകുന്ന ഈ ചെറിയ വീഡിയോ കാണുക. അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ പലതും യേശു ഇല്ലാതെ വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂപ്രിൻറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണയിൽ യേശു യോജിക്കുന്നില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യായാമം: റബ്ബി ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും തൃപ്തിക രമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ഈ റബ്ബിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെ എതിർ ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക.

ഉപസംഹാരം

ഇന്നുവരെ, യേശു യഹൂദ മിശിഹയാണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യം റബ്ബിക് യഹൂദമത ത്തിൽ സാധുവായ ഒരു ചോദ്യമായി പോലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു റബ്ബി യേശു വിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന എന്തും മുൻവിധിയെയും പുതിയ നിയമം വായിക്കാൻ യഹൂദ ന്മാരെ അനുവദിക്കരുത് എന്ന അനുമാനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇതേ മുൻവിധിയാൽ ബന്ധിതരായ മറ്റു യഹൂദരും യേശു മിശിഹയല്ല എന്ന നിഗമന ത്തിലെത്തും. അന്ധൻ ഒരു അന്ധനെ നയിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ വഴിയിൽ ആഴമുള്ള ഒരു കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ രണ്ടും ഒരേ കുഴിയിലേക്ക് വീഴും. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് റബ്ബിമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ 2,000 വർഷമായി, ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ യഹൂദനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം മറച്ചുവെയ്ക്കാ നുള്ള വഴികൾ അവർ ആലോചിക്കുന്നു. യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യമാണ് യഹൂദമത ത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യം.

യഹൂദന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മതനേതാക്കളെ (ടിപിഎം വെള്ള ധാരി കൾ) നിങ്ങൾ അന്ധമായി പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളും അതേ കുഴപ്പത്തിൽ കലാശിക്കും. യഹൂദ നേതാക്കൾ അന്ധരെ നയിക്കുന്നുവെന്നും അവർ സ്വയം അന്ധരാ ണെന്നും യേശു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 15:14, “അവരെ വിടുവിൻ; അവർ കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികൾ അത്രേ; കുരുടൻ കുരുടനെ വഴിനടത്തിയാൽ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.”

ടിപിഎം പ്രസംഗിച്ച ദുഷിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പല ലേഖനങ്ങളിലൂടെ വിശദമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തിരുവെ ഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതിൽ ഉറച്ചുനിൽ ക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. നിരവധി യഹൂദന്മാരെ അവരുടെ റബ്ബികൾ തെറ്റായ പാതയി ലൂടെ നയിച്ചു. അവരുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു.

1 കൊരിന്ത്യർ 10:11, “ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടു അവർക്ക് (യഹൂദന്മാരും ഇസ്രായേല്യരും) സംഭവിച്ചു, ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധ്യുപദേശത്തിന്നായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു.”

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *