ടിപിഎമ്മിലെ അഴിമതിയുടെ ഫലങ്ങൾ

ഈ സൈറ്റിൽ‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവസാന കുറച്ച് ലേഖനങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ടി‌പി‌എം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ടിപിഎം വേലക്കാരികൾ അനേകം അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ദുഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ വഴിപിഴച്ച ജീവിതം അവർ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന “ഉജാല വെള്ള സാരി കൾ” കൊണ്ട് മൂടാനാവില്ല. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ലജ്ജിക്കുന്ന ധാരാളം റിപ്പോർട്ടു കൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. 

എതിർലിംഗത്തിലുള്ള അവിവാഹിതർ ഒരേ മേൽക്കൂരയിൽ കഴിയുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയെ ക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ദൈവ നിയമങ്ങളോട് മത്സരിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ അടയാളമാണ്. ബാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുമായി സഭ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് അത്, വിധവകളായ സ്ത്രീകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ, ടി‌പി‌എം സേവനത്തിൽ‌ ബാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ‌ക്കും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ‌ ബാധകമാണ്.

ബാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ സേവനം

പൗലോസ് തിമൊഥെയൊസിന് എഴുതിയ 1-‍ാ‍ം ലേഖനത്തിൻ്റെ 5-‍ാ‍ം അധ്യായത്തിൽ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാം.

ഈ അധ്യായത്തിൽ, സഭയ്ക്കുള്ളിൽ സേവനത്തിനായി ബാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ത്രീക ളുടെ ഒരു വിഭാഗം നാം കാണുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും ലോക്കൽ സഭയുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി അവരെ സേവനങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥക ളെക്കുറിച്ചും പൗലോസ് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു.

1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 5:9-10, “സൽപ്രവൃത്തികളാൽ ശ്രുതിപ്പെട്ട് ഏകഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യ യായിരുന്നു അറുപതു വയസ്സിന് താഴെയല്ലാത്ത വിധവ മക്കളെ വളർത്തുകയോ അതിഥികളെ സല്ക്കരിക്കയോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകുകയോ ഞെരുക്കമു ള്ളവർക്ക് മുട്ടുതീർക്കുകയോ സർവ്വസൽപ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു പോരുകയോ ചെയ്തു എങ്കിൽ അവളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.”

അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ഈ വിധവമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീകളാ ണെന്നും അവർ ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൗലോസ് വ്യക്തമായി ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീകൾ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണെന്നും (ആർത്തവ വിരാമത്തിനുശേഷം) അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആരു മില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിധവ എന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം ചേർക്കുന്നു, അതിനാൽ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ വളർത്താമെന്നും മറ്റ് കുടും ബാംഗങ്ങളുമായി മാതൃപരമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറാമെന്നും അവർക്കറി യാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ ആർത്തവവിരാമം പ്രാപി ച്ചതിനാൽ, ഒരു പുരുഷനെ ആകർഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല കാരണം അവ രുടെ ഹോർമോണുകൾ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. ടിപിഎമ്മിലെ സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിയുമോ?

1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 5:3-4, “സാക്ഷാൽ വിധവമാരായിരിക്കുന്ന വിധവമാരെ മാനിക്ക. വല്ല വിധവെക്കും പുത്രപൌത്രന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുമ്പെ സ്വന്തകുടുംബത്തിൽ ഭക്തി കാണിച്ചു അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്‍വാൻ പഠിക്കട്ടെ; ഇത് ദൈവസന്നിധി യിൽ പ്രസാദകരമാകുന്നു.”

പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമോ?

ടിപി‌എം പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഈ അധ്യായത്തിലെ “വിധവ” എന്ന വാക്ക് കണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് അപ്പൊസ്തലൻ‌ പറയുന്ന ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ‌ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ ആസകലം അപലപിക്കുന്നതിനാലാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

ഈ അധ്യായത്തിലെ 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കു ന്നതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 5:11-15, “ഇളയ വിധവമാരെ ഒഴിക്ക; അവർ ക്രിസ്തുവിനു വിരോധമായി പുളെച്ചു മദിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം ചെയ്‍വാൻ ഇച്ഛിക്കും. ആദ്യവിശ്വാസം തള്ളുകയാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ട്. അത്രയുമല്ല അവർ വീടുതോറും നടന്നു മിനക്കെടുവാനും ശീലിക്കും; മിനക്കെടുക മാത്രമല്ല വായാടികളും പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നവരുമായി അരുതാത്തത് സംസാരിക്കും. ആകയാൽ ഇളയവർ വിവാഹം ചെയ്കയും പുത്രസമ്പത്തു ണ്ടാക്കുകയും ഭവനം രക്ഷിക്കയും വിരോധിക്കു അപവാദത്തിന് അവസരം ഒന്നും കൊ ടുക്കാതിരിക്കയും വേണം എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നേ ചിലർ സാത്താൻ്റെ പിന്നാലെ പോയല്ലോ.”

ഒരു ടിപിഎം വേലക്കാരി സഹോദരിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നു. ഒരു ദുര്‍ബല നിമിഷത്തില്‍, അവർ എങ്ങനെയോ ടിപിഎമ്മിൻ്റെ സീയോൻ വണ്ടിയിലേക്ക് ചാടുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഉയർന്ന വൈകാരിക തണുത്ത തിനുശേഷം, ഹോർമോണുകൾ അവർക്കുള്ളിൽ ചൂടാകുന്നു. ആ സമയത്ത്‌, അവർ‌ വ്യതിചലിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അവർക്ക് സൃഷ്ടിയുടെ നൈസർഗ്ഗിക സ്വഭാവത്തിന് എതി രായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കയുമില്ല. അതിനാൽ, ഈ ഇളയ സ്ത്രീകൾ വിവാഹം ചെയ്തു പുത്രസമ്പത്തുണ്ടാക്കുക്കാൻ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അവർ പൗലോ സിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർ വീടുതോറും കയറി ഇറങ്ങി ചെയ്യ രുതാത്ത വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന തിരക്കുള്ള ശരീരങ്ങളായി തീരും.

ഉപസംഹാരം

Fruits of Rebellion from TPM

നാം ചെയ്യേണ്ട ചില കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങ ളെക്കുറിച്ച് കർത്താവും അപ്പൊസ്തലന്മാരും ശരിക്കും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിലൊന്ന് 4-‍ാ‍ം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് വ്യക്തമായി എടുത്തു കാണിക്കുന്നു.

വല്ല വിധവെക്കും പുത്രപൌത്രന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുമ്പെ സ്വന്തകുടുംബത്തിൽ ഭക്തി കാണിച്ചു അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്‍വാൻ പഠിക്കട്ടെ; ഇത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രസാദകരമാകുന്നു.

മാതാപിതാക്കളെയും മുത്തശ്ശിമുത്തച്ഛന്മാരെയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം പരിപാലിക്കു ന്നതിലൂടെ ക്രിസ്തുമതം ആചരിക്കുന്ന വിധം കാണിക്കുന്നു.

വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച വക്രമായ പുരുഷന്മാർക്ക് പാചകം ചെയ്യാനും വൃത്തിയാക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെയും മുത്തശ്ശിമുത്തച്ഛന്മാരെയും ഉപേക്ഷിക്കു ന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. മതപരമായ നിയമങ്ങൾക്കോ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച വാക്യങ്ങൾക്കോ ഈ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം വികൃതികൾ വളരാൻ വളവും സ്റ്റിറോയിഡുകളും ചേർക്കുന്ന ഒന്നാ കുന്നു ടിപിഎം പരിതസ്ഥിതി.

1 തിമൊഥെ. 5:8, “തനിക്കുള്ളവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വന്ത കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടി കരു താത്തവൻ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവിശ്വാസിയെക്കാൾ അധമനായിരിക്കുന്നു.”

മുകളിലുള്ള വാക്യം ടിപിഎം വേലക്കാരേയും വേലക്കാരികളേയും അവിശ്വാസിയേ ക്കാൾ അധമരാണെന്ന് അപലപിക്കുന്നു.

മർക്കോസ് 7:9-13, “പിന്നെ അവരോടു പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിപ്പാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവകല്പന തള്ളിക്കളയുന്നത് നന്നായി. നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മ യെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രാകുന്നവൻ മരി ക്കേണം എന്ന് മോശെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. നിങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനോടോ അമ്മ യോടോ: നിനക്ക് എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടത് വഴിപാട് എന്നർത്ഥമുള്ള കൊർബ്ബാൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നു പറയുന്നു. തൻ്റെ അപ്പനോ അമ്മെക്കോ മേലാൽ ഒന്നും ചെയ്‍വാൻ അവനെ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സമ്പ്രദാ യത്താൽ ദൈവകല്പന ദുർബ്ബലമാക്കുന്നു; ഈ വക പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.”

ഈ തിരുവെഴുത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ബാധ്യതയില്ലാത്ത ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ, എന്തിന് സ്വവർഗ്ഗരതിയും (LESBIANISM) ലൈംഗിക അധാർമികതയും ടിപിഎമ്മിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നതിൽ നാം ആശ്ചര്യപ്പെടണം?

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *