ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 1-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടിലുള്ള വാക്കുകൾ ടിപിഎമ്മിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായി അറിയാം. ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ കൾട്ട് ശാഖകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക വാക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണും. അമ്മാ നമാടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവർ വാക്യം ഉച്ചരിക്കുന്നു. ചുവടെയുള്ള വാക്യത്തിൻ്റെ കടു പ്പിച്ച (BOLD) ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

കൊലോസ്യർ 1:28, “അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കു ന്നതിൽ ഏതു മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിറുത്തേണ്ടതിന് ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കയും ഏതു മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കയും ചെയ്യുന്നു.”

Made Perfect in Christ Jesus-1

നിങ്ങൾ ടിപിഎമ്മിൻ്റെ വള ച്ചൊടിക്കൽ അംഗീകരിക്കു മ്പോൾ, ടിപിഎം വേലക്കാ ർക്ക് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജന ങ്ങളെ പരിപൂർണ്ണരാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കും. അതിനാൽ അവർ “രക്ഷ യുടെ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങൾ” നിർദ്ദേ ശിക്കുന്നു. ഏഴ് ഘട്ടങ്ങൾ പാലി ക്കുന്നതിലൂടെ, അവർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളെ “ആദാമിൽ പരിപൂർണ്ണരാക്കുന്നു”. ബുദ്ധമതക്കാർ സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമി ക്കുമ്പോൾ അവർ ടിപിഎമ്മുമായി വരുന്നു. ടിപിഎം പ്രസംഗിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ വഞ്ചന നമ്മുടെ വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

മനുഷ്യവംശത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട്, നാമെല്ലാവരും ജനിക്കുമ്പോൾ ആദാമിൽ ആണ്. അതിനാൽ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ പാപം ചെയ്തിട്ടോ, ഒരു മികച്ച മനുഷ്യ നാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നമ്മൾ ഒരു ഭേദപ്പെട്ട ആദാമായി മാറുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഉപവസിക്കാനോ മെച്ചപ്പെട്ടവനാകാനോ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നുവെ ങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു ഭേദപ്പെട്ട ആദാമായി മാറുകയാണ്. ക്രിസ്‌തുവിൽ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു മെച്ചപ്പെടുത്തലും നമ്മളെ മികച്ച ആദാം ആക്കുന്നു.

രക്ഷയുടെ പദ്ധതി (PLAN OF SALVATION)

രക്ഷ, നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ (ടിപിഎം പഠിപ്പിക്കൽ) കുഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നുവെ ങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ആദാമിൽ വീഴുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രക്ഷയെ പൗലോസ് എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം.

2 തിമൊഥെയോസ് 1:9-10, “അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കയും വിശുദ്ധവിളി കൊണ്ട് വിളി ക്കയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല, സകലകാലത്തിനും മുമ്പെ “ക്രിസ്തുയേശുവിൽ” നമുക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കുകയും സുവി ശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷിതാ വായ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ തൻ്റെ സ്വന്ത നിർണ്ണയത്തിനും കൃപെക്കും ഒത്തവണ്ണമത്രേ.”

മുകളിലുള്ള വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു.

 • നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ നിശ്ചിത പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പുതന്നെ ദൈവം ചെയ്തു (അതാ യത് നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ്).
 • ഇത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, മറിച്ച് അവൻ്റെ (ക്രിസ്തുവിൻ്റെ) സ്വന്തം ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ചാണ്.
 • രക്ഷ “ക്രിസ്തുയേശുവിൽ” ചെയ്തു.

“ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ആയിരിക്കുക” എന്നാൽ എന്താകുന്നു?

അപരിഷ്‌കൃതമായ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇത് വിശദീകരിക്കാം.

Made Perfect in Christ Jesus-1

മുകളിലുള്ള റഷ്യയിലെ ടീ പാവകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏറ്റുവും ചെറുത് വലിയതിലേക്ക് ഇടാം, അങ്ങനെ ഒടുവിൽ, ഏറ്റവും വലുത് മാത്രമേ കാണാനാകൂ. ചെറിയ പാവയ്‌ക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വലിയതിലേക്ക് കടക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ‌, ഏറ്റവും ചെറിയത് തൊട്ടടുത്ത വലിയതിലേക്ക്‌ പ്രവേശിക്കുന്നു, ക്രിസ്‌തീയ സങ്കൽപ്പത്തിൽ‌, നാമെല്ലാവരും യേശുവിൽ‌ നേരിട്ട് ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നു.

സ്നാനത്തിലൂടെ യേശുവിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്നാനത്താൽ നാം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മരിച്ചു.

റോമർ 6:3, “അല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറി യുന്നില്ലയോ?”

നാം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മരിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാം അവനോടൊപ്പം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുണ്ട്.

ഫിലിപ്പിയർ 3:10, “അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിനും അവൻ്റെ മരണത്തോടു അനുരൂപപ്പെ ട്ടിട്ടു അവനെയും അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അവൻ്റെ കഷ്ടാനു ഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ച വരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കേണം എന്നു വെച്ചും ഞാൻ അവൻ്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറ് എന്ന് എണ്ണുന്നു.”

അവൻ്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകും. ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുക എന്നത് പൗലോസ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പുതിയ ആശയമല്ല. യേശുവും ഇതേ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.

യോഹന്നാൻ 15:7, “നിങ്ങൾ എന്നിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ; അത് നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും.”

അടുത്ത തവണ ആരെങ്കിലും മുകളിലുള്ള വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ച് നിങ്ങ ളുടെ ലൗകിക ദർശനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, യേശു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞ് അവനെ തടയുക. ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു വലിയ TPM ഓഡിറ്റോറിയം മുതലായവയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വേലക്കാർ അത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, കാരണം അത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവനിൽ വസിക്കുന്ന തിൻ്റെ അടയാളമല്ല.

നമുക്ക് “ക്രിസ്തു യേശുവിൽ എന്ത് ലഭിക്കുന്നു”?

നാം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കൂട്ടവകാശികളാകുകയാണ്. സഹ അവകാശികളാൽ, ക്രിസ്തു വിനുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പങ്കാളികളാണ് നാം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ക്രിസ്തുയേശുവിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഏക ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മൾ മാത്രമല്ല എന്നും ഇതിനർത്ഥം. ഇത് ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വത്തിന് കൂട്ടവകാശിയാകുന്നതിന് തുല്യമാണ്, കാരണം അയാ ൾക്ക് പിതാവിൻ്റെ സ്വത്ത് അവകാശമായി ലഭിച്ചു.

റോമർ 8:17, “നാം മക്കൾ എങ്കിലോ അവകാശികളും ആകുന്നു; ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാ ശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നേ; നാം അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരി ക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിച്ചാലത്രേ.”

യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ക്രിസ്തു ഏക അവകാശി. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ്. ദൈവ ത്തെ “നമ്മുടെ പിതാവ്” എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള പദവി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ഒരേയൊരു കാരണം ക്രിസ്തുയേശുവാണ്. ഇത് അപ്പൊസ്തലന്മാരാണെന്ന് അവ കാശപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജനങ്ങളെ പരിപൂർണ്ണരാക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയു മെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചില വഞ്ചകന്മാർ (ആൾമാറാട്ടക്കാർ) മൂലമല്ല.

നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശിയാണോ എന്നറിയാൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിശോ ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുക. ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ഭൗതിക സമ്പ ത്തും ധനവും അവകാശി എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മൂലമാണെന്ന് പലർക്കും തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശിയാണെങ്കിൽ, വരാ നിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം അവകാശമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോക ത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും.

 • നാം അവൻ്റെ (ക്രിസ്തുവിൻ്റെ) പിതാവിനെ പങ്കിടുന്നു
 • നാം അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ പങ്കിടുന്നു
 • നാംഅവൻ്റെ കഷ്ടതകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു
 • നാം അവൻ്റെ മരണം പങ്കിടുന്നു
 • നാം അവൻ്റെ ശവസംസ്കാരം പങ്കിടുന്നു
 • നാം അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം പങ്കിടുന്നു
 • നാം അവൻ്റെ മഹത്വം പങ്കിടുന്നു
 • നാം അവൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും പങ്കിടുന്നു

2 പത്രോസ് 1:3-4, “തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാന ത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയത് ഒക്കെയും നമുക്ക്‌ ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അവയാൽ അവൻ നമുക്ക്‌ വിലയേറിയതും അതിമഹത്തുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടു ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു.”

നാം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ആയ ക്ഷണം മുതൽ, ഒരു ദൈവിക ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് ദിവ്യശക്തി ലഭിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യശക്തി ദുഷിച്ച മോഹങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അഴിമ തിയെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു. ക്രിസ്‌തുയേശുവിൽ നിങ്ങളെ പരി പൂർണ്ണനാക്കുന്നതിൽ ടിപിഎം വേലക്കാർക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. അവരുടെ വെറും അഭിനയത്തിൽ മസ്തിഷ്കക്ഷാളനം (BRAINWASHED) സംഭവിക്കരുത്.

തുടരും….

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *