ദൈവ ജനത്തിൻ്റെ വിടുതലിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം

Corona VIrus Disease 2019 (COVID-19) പകർച്ച വ്യാധി ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇത് നാമെല്ലാവരും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് മടങ്ങിവരാനുള്ള ദൈവ ത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഓടി പ്പോയി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ നമ്മുടെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളേയും സമൂഹങ്ങളേയും സംസ്ഥാനങ്ങളേയും രാഷ്ട്രത്തെയും ബാധിച്ചു. ഈ ദിവ്യ വിളി നമ്മിൽ ആരിലും ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തിയില്ല. കർത്താവിനോട് നില വിളിക്കാൻ നാം ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. കർത്താവിനോട് അടുക്കാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ സ്വന്തം അനർത്ഥത്തിൽ ഈ വിളി അവഗണിക്കാം.

എന്തുതന്നെ ആയാലും, നാം എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞി രിക്കണം. വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ ധര്‍മ്മനിഷ്ഠരായ പരീശന്മാർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നാം ദൈവഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കരുത്.

യാക്കോബ് 5:16, “എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവനു വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. നീതി മാൻ്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു.”

ദരിദ്രരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി അവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക.

ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏല്പി ക്കയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയു കയും ചെയ്യേണ്ട സമയം ആണ്. മറ്റേ വ്യക്തിയെക്കാൾ ഞാൻ മികച്ചവനാ ണെന്ന് ഒച്ചയിടാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മളെ ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടി ല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ‌ക്ക് ചില പ്രത്യേക പരിരക്ഷകൾ‌ കാരണം ഞങ്ങൾ‌ രോഗബാധിതരല്ലെന്ന് കരു തരുത്. ഈ വൈറസ് ബാധിച്ച ലക്ഷ ക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരെക്കാൾ മികച്ചവരാ ണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? ഈ പ്രയാസ കരമായ സമയത്തിലൂടെ കടന്നുപോ കുന്നവരോടൊപ്പം ഒന്നായിരിക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഭാരം നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തട്ടെ.

ഈ പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരായ പോരാ ട്ടത്തിൻ്റെ മുൻ‌നിരയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായി നമുക്ക് പ്രാർ ത്ഥിക്കാം. ഡോക്ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ, വാർഡ് ബോയ്‌സ്, കെയർടേക്കർമാർ തുടങ്ങിയവർ. സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ആവശ്യമായ സൗക ര്യങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത തിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെ ടല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഉപജീവനത്തിനായി സ്വയം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരാലംബരെ ഓർത്ത്‌ പ്രാർത്ഥിക്കയും അവരെ സഹായിക്കയും ചെയ്യാം.

നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെയും സമൂഹത്തിലെയും പ്രായമായവരും കുഞ്ഞുങ്ങളും സുഖ മായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നമുക്ക് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാം.

എഫെസ്യർ 6:18, “സകലപ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാ വിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിന്നായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണസ്ഥിരത കാണിപ്പിൻ.”

ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ശൃംഖലകളിൽ (CHAIN PRAYERS) പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നാം കൃത്രിമം കാണിക്കയും ദൈവത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരത്തിനായി എപ്പോഴും ആത്മാവിൽ ഇടതടവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ആത്മീയ കോവിഡ് -19” മാറാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക

നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമകനും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ആണെങ്കിൽ, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മരണം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കോവിഡ് അണുബാധ മൂലം മരിച്ചാലും , നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് കർത്താവിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.

കൾട്ട് നേതാക്കളുമായി ബന്ധമുള്ളവരും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം നേടു ന്നതിന് നേതാക്കളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമായ വിവിധ കൾട്ടുകളിലെ ജനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുക. അവർ തീർച്ചയായും നരകത്തിലേക്കുള്ള വലിയ പാതയിലാണ്. സ്വന്തം അത്യാഗ്രഹ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ജനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചെന്നായ്ക്കളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവ ജനത്തെ വിടുവിക്കാനായി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും നിലവിളിക്കാനും ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അവരുടെ അന്ധമായ കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ, യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചം അവരുടെമേൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ.

ടിപിഎമ്മിലെ അന്ധരായ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ചെതുമ്പൽ വീഴുന്നത് അനുഭവിക്കട്ടെ. ഈ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും ചലിപ്പിക്കാൻ ദൈവാ ത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയു കയും കൾട്ട് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ഓടുകയും ചെയ്യട്ടെ.

2 രാജാക്കന്മാർ 6:17, “പിന്നെ എലീശാ പ്രാർത്ഥിച്ചു: യഹോവേ, ഇവൻ കാണത്ത ക്കവണ്ണം ഇവൻ്റെ കണ്ണു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ ബാല്യക്കാ രൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു; എലീശയുടെ ചുറ്റും അഗ്നിമയമായ കുതിരകളും രഥങ്ങളും കൊണ്ടു മല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു.”

2 കൊരിന്ത്യർ 3:16, “കർത്താവിങ്കലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും.”

Let us pray for the Deliverance of his People

എഫെസ്യർ 1:18

അപ്പൊ.പ്രവ. 26:18, “അവർക്ക് പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിനു അവരുടെ കണ്ണു തുറപ്പാനും അവരെ ഇരുളിൽനിന്നു വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നു ദൈവത്തിങ്കലേക്കും തിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു എന്ന് കല്പിച്ചു.”

2 കൊരിന്ത്യർ 4:6, “ഇരുട്ടിൽ നിന്നു വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കേണം എന്നു അരുളി ച്ചെയ്ത ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തിലുള്ള ദൈവതേജസ്സിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ലാസർ ശവകുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നതു പോലെ, അതിൽ കുടുങ്ങിക്കിട ക്കുന്ന ജനങ്ങളെ വെള്ള തേച്ച ശവക്കല്ലറകൾ മോചിപ്പിക്കട്ടെ.

ഉപസംഹാരം

ഇനിയും നിരവധി ബാധകൾ വരും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാധ ബാബിലോണിൻ്റെ മർ മ്മത്തെയും നശിപ്പിക്കും.

വെളിപ്പാട് 18:4, “വേറോരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്. എൻ്റെ ജനമായുള്ളോരേ, അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാതെയും അവളുടെ ബാധകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകാതെയുമിരിപ്പാൻ അവളെ വിട്ടു പോരുവിൻ.”

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *