നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദയ നക്ഷത്രം

നവീകരണത്തിൻ്റെ ഉദയ നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം നമ്മുക്ക് നോക്കാം. മാർപ്പാപ്പയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുമതത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവ ർത്തനം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. ബൈബിൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവ ർത്തനം ചെയ്ത ആദ്യ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അന്യഭാഷക ളിൽ സംസാരിച്ചില്ല എങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവ ത്തിൻ്റെ കൈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആരുമില്ല. കോടതിയിൽ വിചാര ണയ്ക്ക് ഹാജരായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,

“ആരുമായാണ്, നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക … ശവക്കുഴിയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനോടൊപ്പം? അല്ല! എന്നാൽ സത്യത്തോടെ! സത്യം നിങ്ങളെ ക്കാൾ ശക്തമാണ്, അത് നിങ്ങളെ മറികടക്കും.”

ഞങ്ങൾ ജോൺ ഡി വൈക്ലിഫിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രാജാക്കന്മാർ പോലും തല കുനിച്ച റോമിലെ സഭയെ ജോൺ നേരിട്ടു. ഒരിക്കൽ ഹെൻ‌റി നാലാമൻ രാജാവ് മാപ്പ് തേടാനായി 3 പകലും 3 രാത്രിയും മാർപ്പാപ്പയുടെ കോട്ടയുടെ കവാടത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു! ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പകുതിയോളം ക്രിസ്ത്യാനികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ജോൺ ഡി വൈക്ലിഫ് ധൈര്യത്തോടെ ആ ശക്തിക്കെതിരെ പോരാടി.

വിദ്യാഭ്യാസവും ആദ്യകാല ജീവിതവും

ദൈവം എപ്പോഴും നിരക്ഷരരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെ ന്നില്ല. ദൈവം വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിരുന്ന പൗലോസ് അപ്പൊസ്തലനെ തിര ഞ്ഞെടുത്തു (അ. പ്രവൃ. 22:3, 26:24). മിസ്രയേമ്യരുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്ന മോശെയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു (അപ്പൊ.പ്രവൃ. 7:22). കല്ദയരുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ പഠിച്ച ദാനിയേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു (ദാനിയേൽ 1:4, 20). യെരൂശലേം മന്ദിരത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ പണിയാൻ, ദൈവം ഒരു ശാസ്ത്രിയോടൊപ്പം പഠിച്ച എസ്രായെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പലപ്പോഴും ജ്ഞാന മുള്ള മനുഷ്യരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ആദ്യം ലോക ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് ദൈവം ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ തിര ഞ്ഞെടുത്തു. AD 1328 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ച ജോൺ, ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല യിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നേടി. ശാസ്ത്രം, തത്ത്വചിന്ത, സിവിൽ നിയമം, ദൈവ ശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി. അദ്ദേഹത്തെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പ്രൊഫസ റായി നിയമിച്ചു. അക്കാലത്ത്‌ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നാമനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ‘ഓക്സ്ഫോർഡിൻ്റെ പുഷ്പം’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ രാജാക്കന്മാരുമായും പ്രഭുക്കന്മാരുമായും സുഹൃത്ത്‌ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കാനും മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരികളെ നേരിടാനും സഹായിച്ചു.

അക്കാലത്ത്‌ ബൈബിൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ലാറ്റിൻ അറിയാ വുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ള. പുരോഹി തന്മാർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത കൂട്ടം വിശ്വസിച്ചു. മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ പുരോഹിതന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പുരോഹിതൻ ഒരാളെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ ദൈവം അവനെ സ്വർഗ ത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. മനുഷ്യരുടെ നിത്യത പുരോഹിത ന്മാരുടെ ഇഷ്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. പുരോഹിതൻ കോപിതനാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തും, പുരോഹിതൻ അസ്വസ്ഥനാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നരകാഗ്നി യിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. സഭയ്ക്ക് അതൃപ്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷ യുമില്ല. ലാറ്റിനിലെ വിദ്യാഭ്യാസവും വൈദഗ്ധ്യവുമാണ് ജോണിനെ സഭയുടെ തെറ്റു കൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

Morning Star of Reformation

ജോൺ വൈക്ലിഫ് (1328-1384);

കുടുംബം നിരസിച്ചു (DISOWNED BY FAMILY)

ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വന്തം കുടുംബം എതിർക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യമാണോ? യോഹന്നാൻ 9:22 കാണുക. പരീശന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ക്കെതിരെ യേശുവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ പരീശന്മാർ സിനഗോഗുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താ ക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഒരു അന്ധൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ യഹൂദന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടു. ജോൺ ഡി വൈക്ലിഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ജോൺ, ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ആയി രുന്നപ്പോൾ, ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെയും ഓക്സ്ഫോ ർഡിൽ ലഭ്യമായ വിവിധതരം സാഹിത്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വായിച്ചു. ഈ പഠനങ്ങൾ മാർ പ്പാപ്പയുടെയും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെയും തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. മനുഷ്യ പാരമ്പര്യത്തിനായി റോം ദൈവവചനം ഉപേക്ഷിച്ചതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു; പൗരോഹിത്യം തിരുവെഴുത്തുകളെ അവഗണിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കാൻ തുട ങ്ങിയ അദ്ദേഹം, ബൈബിൾ ജനങ്ങൾക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ബൈബിളിൻ്റെ അധികാരം സഭയിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർപ്പാപ്പ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഈ വാർത്ത താമസിയാതെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലെത്തി. മാതാ പിതാക്കൾ നിരസിച്ചു. സ്വന്തം കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ നിരസിച്ചു.

മോഹിപ്പിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു കാഴ്ച

പലപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ വ്യാജ സഭയുടെ ഭാഗമായി ദൈവം ജനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം അവരെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആദ്യം ഉള്ളിലെ കുറവുകൾ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് അവരെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, തുടർന്ന് പുറം ലോകത്തിന് ആന്തരിക കുഴപ്പങ്ങൾ വെളി പ്പെടുത്തുന്നതിന് അവരെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്‌, അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ്‌ ഒരു പരീശൻ്റെ മകനായിരുന്നു. അവർ ക്കെതിരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി പുറത്തുവരാൻ അവൻ ആദ്യം പരീശന്മാരുടെ കൾട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കത്തോലിക്കാ സഭയ്‌ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന തിനുമുമ്പ് ഒരു കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനായിരുന്നു. അതുപോലെ, രണ്ടുവർഷം മാർ പ്പാപ്പയുടെ ഗ്ലാമർ കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ച ജ്ഞാനിയായ ഒരു പുരോഹിതനായി രുന്നു വൈക്ലിഫ്. അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

അക്കാലത്ത്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാക്കന്മാർ റോമിലെ സഭ അവരുടെ മേൽ ചുമത്തിയ നികു തിയിൽ അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. ജോൺ വൈക്ലിഫിൻ്റെ ശാസ്ത്രം, സിവിൽ നിയമം, തത്ത്വചിന്ത, ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ബൈബിൾ എന്നിവയിലുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് രാജകുമാരൻ്റെ സുഹൃത്താക്കി. ദാവീദിനെ ശൗലിൻ്റെ മകൻ യോനാഥാൻ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ, എഡ്വേർഡ് രാജാവിൻ്റെ മകൻ ജോൺ വൈക്ലിഫിൻ്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായി. താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ചാപ്ലെയിനാക്കി. നികുതി ചുമത്തണമെന്ന മാർപ്പാപ്പയുടെ ആവശ്യം യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം രാജകുമാരന്മാരോട് വിശദീകരിച്ചു. മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പണം നൽകുന്നത് നിരസിക്കാൻ വൈക്ലിഫ് എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരെയും യോജിപ്പിച്ചു. നികുതി നൽകാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് വിസമ്മ തിച്ചതായി റോം കേട്ടപ്പോൾ, വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു. മാർ പ്പാപ്പയുടെ അധികൃതരുമായി സംസാരിക്കാൻ നാല് പ്രതിനിധികളെ നെതർലാൻഡി ലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഈ നാല് പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജോൺ. രണ്ടുവർഷത്തോളം ഈ ചർച്ചകൾ നെതർലാൻഡിൽ നടന്നു. ഈ കാലയളവിൽ, റോമൻ സഭയുടെ വഴികളും രീതിയും വൈക്ലിഫ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു. മാർപ്പാപ്പ യുടെ ആഡംബരവും ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ അകൃത്യവും അദ്ദേഹം സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിൽ കണ്ടു.

ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിമാർക്കെതിരെ പോരാടുക

ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്രമത്തിലെ സന്യാസിമാരെ ക്രിസ്തീയ സന്യാസിമാർ (FRIARS) എന്ന് വിളിച്ചി രുന്നു. ഈ കത്തോലിക്കാ സന്യാസിമാർ വീടുതോറും സന്ദർശിച്ച് ആളുകളോട് പണം ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പണം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചവരെ അവർ ശപിച്ചിരുന്നു. അവർ വളരെ ശല്യക്കാരായിരുന്നു, എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തോട് അടുത്ത മനുഷ്യരാ ണെന്ന് കരുതി ആരും അവർക്കെതിരെ സംസാരിച്ചില്ല. മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതമി ല്ലാതെ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം അറിവുപോലുമില്ലാതെ, അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവ രുടെ സംഘത്തിൽ ചേരാൻ അവർ പല യുവാക്കളെയും സ്വാധീനിച്ചു.

അവർ പറയുമായിരുന്നു,

“നിൻ്റെ വാതിലിനു മുൻപിൽ നിൻ്റെ പിതാവ് കരഞ്ഞും വിലപിച്ചും കിടന്നാലും; നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ച ശരീരവും നിന്നെ കുടിപ്പിച്ച സ്തനങ്ങളും കാട്ടിയാലും, നീ അവയെല്ലാം നിൻ്റെ കാലിൻ്റെ കീഴിൽ ചവുട്ടിയരച്ചുക്കൊണ്ട്, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകണം.”

അത്തരം ക്രൂരമായ മനുഷ്യത്വ രഹിത പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ, അവർ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും കവർന്നെടുക്കുമായിരുന്നു. വിദ്യാസ മ്പന്നരായ നിരവധി യുവാക്കൾ അവരുടെ വഞ്ചനാപരമായ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടു. പലരും പിന്നീട് അനുതപിച്ചു, പക്ഷേ ഒരിക്കൽ കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. ജോൺ അവർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ സന്യാസിമാർക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. “സന്യാ സികൾക്കെതിരെ (AGAINST THE FRIARS)” എന്ന പേരിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പുസ്ത കത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (അത് വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക).

വൈക്ലിഫിനെതിരെ പോപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് താമസിയാതെ ജോണിനെ ലട്ടർവർത്തിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ പുരോ ഹിതനാക്കി. അവിടെ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാ ഉപദേശങ്ങൾ ക്കെതിരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പലതവണ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയ അദ്ദേഹം റോമിലെ മനുഷ്യദേവതകളുടെ അത്യാ ഗ്രഹം, അഹങ്കാരം, വഞ്ചന എന്നിവ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പരസ്യമായും തീക്ഷ്ണതയോടെയും പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ദിവസങ്ങളിൽ റോമിൽ വാർത്തകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് മൊബൈലോ ടെലിഫോണോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരും റോമിൽ നിന്ന് ഭരിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വാർത്തകൾ കൈമാറാൻ സമയവും കത്തുകളും വേണ്ടി വന്നു. അത് പാവപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും അംഗീകാരം നേടാൻ ജോണിന് മതിയായ സമയം നൽകി. പ്രാദേശിക പുരോഹിതന്മാർ ജോണിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം, ബൈബിളിനെ ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, തത്ത്വചിന്ത, ബൈബിളിൻ്റെ എഴുതിയ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള അറിവ് എന്നിവ മൂലം ആർക്കും പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല.

എന്തായാലും വാർത്ത റോമിലെത്തി. ജോൺ വൈക്ലിഫിൻ്റെ രചനകൾ മാർപ്പാപ്പ വായി ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദൈവനിഷേധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വൈക്ലിഫിനെ “പിശകുകളുടെ മാസ്റ്റർ (MASTER OF ERRORS)” എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർപാപ്പ മൂന്ന് കത്തുകൾ എഴുതി – ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് രാജാവിന്, മറ്റൊന്ന് വൈക്ലിഫ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സർവകലാശാലയുടെ തലവന്, മൂന്നാമത്തേത് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാന പുരോഹിതന്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കത്തുകളെ “മാർപ്പാപ്പയുടെ ഉത്തരവ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ഒരുതരം വിശുദ്ധ ഉത്തരവാണ്.

ദൈവനിഷേധിയായ അധ്യാപകനെ നിശബ്ദനാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരി ക്കണമെന്നു മൂന്നുപേർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി. ഈ കത്തുകൾ വരുന്നതിനുമുമ്പ്, വൈക്ലി ഫിനെതിരായ മാർപ്പാപ്പയുടെ നിലപാടിനെ ക്കുറിച്ച് ബിഷപ്പുമാർക്ക് എങ്ങനെയോ അറിവ് കിട്ടി. റോമിനോട് വിശ്വസ്തത കാണിക്കാനുള്ള തീക്ഷ്ണതയിൽ, വൈക്ലിഫിനെ വിചാരണയ്ക്കായി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവം കാണാ നായി ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം കോടതിയുടെ മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടി. രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ രണ്ട് രാജകുമാരന്മാർ കോടതികളിൽ ഹാജരാകുമ്പോൾ വൈക്ലിഫിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഒരു വലിയ ബഹളം ഉണ്ടായതിനാൽ, നടപടികൾ താല്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. താമസിയാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൃദ്ധനായ രാജാവ് മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, വൈക്ലിഫിൻ്റെ സുഹൃത്തും രക്ഷ കനുമാണ് പുതിയ രാജാവായത്. മാർപ്പാപ്പയുടെ കത്തുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വൈക്ലിഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ദൈവം ജോൺ വൈക്ലിഫിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണം വിളിച്ച് ഗ്രിഗറി പതിനൊന്നാ മൻ മാർപ്പാപ്പ “മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു”. ഗ്രിഗറി പതിനൊന്നാമൻ്റെ മരണം പോപ്പ് പദ വിക്ക് രണ്ട് കർദിനാൾമാർ (ടിപിഎം സെൻറ്റെർ പാസ്റ്റർമാർക്ക് തുല്യരായ കത്തോ ലിക്കർ) തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു. ഓരോരുത്തരും സ്വയം പരമോന്നത ഭരണാധികാരി യായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അനുയായികൾ തൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർ പരസ്പരം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരുവരും തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും തങ്ങൾക്കെതിരെ പോയവരെ ശപി ക്കുകയും ചെയ്തു. റോമിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ അസ്വസ്ഥത തുടർന്നപ്പോൾ, വൈക്ലിഫിന് തൻ്റെ ദൗത്യം തുടരാൻ സമയം ലഭിച്ചു. സത്യത്തിൻ്റെ വികാസമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്ര ഹിക്കാത്ത ലളിതരും ഭക്തരുമായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചു. ചന്തകളി ലേക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എല്ലാ മഹാനഗരങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ അദ്ദേഹം അവരെ പ്രേരി പ്പിച്ചു. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ബൈബിൾ പരിഭാഷയും ആരംഭിച്ചു. 

ബൈബിൾ പരിഭാഷയും അച്ചടിയും

ജോൺ ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. റോമിലെ രണ്ട് പോപ്പുകളും തമ്മിൽ സംഘർഷം നടക്കുമ്പോൾ, ജോൺ ജോലി തുടർന്നു. അദ്ദേഹം ബൈബിൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. അച്ചടി കല ആ കാലത്ത്‌ അജ്ഞാതമായിരുന്നു, മന്ദഗതിയിലും കഠിനാധ്വാ നത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ബൈബിളിൻ്റെ കോപ്പികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. പുസ്തകം നേടാനുള്ള താല്പര്യം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു, അതിനാൽ പലരും അത് പക ർത്തി എഴുതുന്ന ജോലിയിൽ സ്വമേധയാ ഏർപ്പെട്ടു. ബൈബിൾ കോപ്പികളുടെ ആവശ്യം വളരെ അധികമായിരുന്നു. സമ്പന്നരായവർ ബൈബിളിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും വാങ്ങി, മറ്റുള്ളവർ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങി. മിക്ക കേസുകളിലും, നിരവധി കുടും ബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് ഒരു പകർപ്പ് വാങ്ങി. തിരുവെഴുത്തുകളുടെ രൂപം സഭ അധികാ രികളെ അസ്വസ്ഥരാക്കി. നവീകരണത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നിശബ്ദമാക്കാൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ നേതാക്കൾ വീണ്ടും ഗൂഢാലോചന നടത്തി. വിചാരണയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് തവണ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഓരോ തവണയും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു.

മരണം (DEATH)

ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ അപ്പൊസ്തലന്മാരും രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചപ്പോൾ, യോഹന്നാൻ വാർദ്ധക്യത്തിൽ മരിച്ചു. പല നവീകരണ വക്താക്കളെയും ചുട്ടുകൊന്നു. എന്നാൽ വൈക്ലിഫിന് സാധാ രണ മരണം നൽകാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. വാർദ്ധക്യത്തിൽ വൈക്ലിഫ് മരിച്ചു, അത് പീഡനം കൂടാതെയോ പോപ്പിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാതെയോ ആയിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള രക്ഷയും തിരുവെഴുത്തുകളുടെ തെറ്റില്ലായ്മയും സംബന്ധിച്ച വൈക്ലിഫിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പകുതിയോളം ആളുകൾ അദ്ദേഹം മരി ക്കുന്ന സമയത്ത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ജോൺ ഡി വൈക്ലിഫ് റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയെ വളരെയധികം തളർത്തി, വൈക്ലിഫിൻ്റെ മരണശേഷം നാൽപ്പതിലേറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റൻസ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് അസ്ഥികളുടെ ബാക്കി ഭാഗം പുറത്തെടുത്ത് ചാരമാക്കി. എന്നിട്ട് അവർ ചാരം അടുത്തുള്ള നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വരും നൂറ്റാണ്ടു കളിൽ നിരവധി നവീകരണ നേതാക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി.

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ വ്യാജ നവീകരണം

നിർഭാഗ്യവശാൽ, സങ്കടകരമെന്നു പറയട്ടെ, നവീകരണ വിരുദ്ധനായ പോൾ രാമൻകുട്ടി സിലോൺ പെന്തക്കോസ്ത് മിഷന് (CPM) അടിത്തറയിട്ടു, പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേലങ്കിയിൽ ജനങ്ങളെ കത്തോലിക്കാ ശൈലിയിലുള്ള നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിടിയിലാക്കി ജോൺ ഡി വൈക്ലിഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാജമാക്കി. ടിപിഎം മാർപ്പാപ്പമാരുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് ദൈവം ജനത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ!

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *