മാർട്ടിൻ ലൂഥറിൻ്റെ ജീവിതം – 3-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരിക്കൽ ലൂഥറിനെ ദൈവത്തിനും പിശാചിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു മനു ഷ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചു. അയാളുടെ പദവിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പരു ഷവും അശ്ലീലവുമായ നിരവധി വാക്കുകൾ അയാൾ ഉച്ചരിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ അവഗണിക്കരുത്. ലൂഥറിൻ്റെ ജീവി തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അവസാന ലേഖനത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ തത്ത്വചിന്ത ഞങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശംസ ലഭിച്ച വാക്കുകളും വിമർശനം ഉതിർത്ത വാക്കുകളും നമ്മുക്ക് നോക്കാം.

കർഷക വിപ്ലവത്തെ ലൂഥർ വിമർശിക്കുന്നു

വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇത് ദരിദ്ര ന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പ്രമാണികൾക്കും പോലും വളരെയധികം വേദനയു ണ്ടാക്കി. നികുതിയുടെ ഈ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം മൂലം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന പല രാജകുമാരന്മാരും കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. “ജർമ്മൻ പള്ളികൾക്കുള്ള ജർമ്മൻ പണം” എന്ന് പറഞ്ഞ് ജർമ്മൻ പള്ളികൾ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. തങ്ങ ൾക്ക് കൂടുതൽ സമ്പത്ത് നേടാനും ഭൂമി മേൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കാനും അവർ റോമൻ സിവിൽ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചു. നികുതി ഏർപ്പെടുത്തൽ, സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, കേന്ദ്രവും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള അശാന്തി രൂപീക രണം എന്നിവ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക അശാന്തിക്ക് കാരണമായി. മതപരമായ ഭിന്നത എരിതീയിൽ എണ്ണയായി മാറി. പ്രഭുക്കന്മാർ അടിച്ചമർത്തിയ പാവപ്പെട്ട കർഷകർ, ലൂഥ റിനെ പോലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് നവീകരണക്കാരിൽ നിന്നും തോമസ് മുണ്ട്സറിനെ പോലുള്ള മറ്റ് പരിഷ്കർത്താക്കളുടെയും സഹായം തേടി. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടുവിഭാങ്ങളുടെയും മധ്യേയുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചു. അക്രമത്തെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൈകളിലെ അനീതികൾക്കും ദരിദ്രരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന തിനും എതിരെ അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ പക്ഷം ചേർന്നു. പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പങ്ക് സമാധാനം നിലനിർത്തുകയാണെന്നും കൃഷിക്കാ രുടെ പങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ലൂഥർ വിശ്വസിച്ചു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പങ്ക് നിർവഹിക്കണം. സർക്കാരിനെയും അധികാരികളെയും നിയമിക്കുന്നത് ദൈവമാ ണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു (റോമർ 13). നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് തിന്മ കളുണ്ട്. ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്ന വളരെ കഠിനമായ വാക്കുകൾ ലൂഥർ ഉപ യോഗിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “കൃഷിക്കാരെ പേപ്പട്ടിയെ പോലെ അരിഞ്ഞ്, ശ്വാസം മുട്ടിച്ച്, കുത്തി, രഹസ്യമായി, പരസ്യമായി, കഴിയുന്നതു പോലെ കൊല്ലണം.” അദ്ദേഹം വീണ്ടും എഴുതി, “കലാപ സമയത്ത് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ എന്ന ഞാൻ എല്ലാ കൃഷിക്കാരെയും കൊന്നു, കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.” 

Life of Martin Luther – Part 3

കർഷക വിപ്ലവം

ലൂഥറുടെ യഹൂദ വിരുദ്ധതയ്‌ക്കെതിരായ വിമർശനം

ലൂഥറിന് ധാരാളം കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച മോശം വാക്കുകളെ ധാരാളം ജനങ്ങൾ കാര്യമായി വിമർശിച്ചു. യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള മോശം വാക്കുക ൾക്ക് അദ്ദേഹം വളരെയധികം വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു യഹൂദ റബ്ബി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “എല്ലാ സഭാ പിതാക്കന്മാർക്കും നവീകരണ കർത്താക്കൾക്കുമിടയിൽ, ഈ നവീകരണത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനേക്കാൾ കൂടുതൽ മോശമായ വായുള്ള, ഇസ്രാ യേൽ മക്കൾക്കെതിരെ മോശമായ ശാപം പറയുന്ന നാവില്ല.” ലൂഥർ തൻ്റെ ജീവി തകാലത്ത് ഒരു യഹൂദനെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. ലൂഥർ ജനിക്കുന്നതിന് 90 വർഷം മുമ്പ് യഹൂദന്മാരെ പുറത്താക്കിയ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. ലൂഥർ യഹൂദരെ നിന്ദിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ,

  • യഹൂദരുടെ കവര്‍ച്ചയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ കടംകൊടുക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ, ജനങ്ങളിൽ വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും സൃഷ്ടിച്ചു
  • യഹൂദന്മാർ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം

ബൈബിൾ ഭാഷകളെ കുറിച്ചുള്ള ലൂഥറുടെ അഭിപ്രായം

ലൂഥറുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ബൈബിൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലായിരുന്നു. സാധാരണ ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കോ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്കോ ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആളുക ൾക്ക് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് സാധാരണക്കാരുടെ വീടുക ളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ലാറ്റിൻ ഭാഷ അറിയുന്ന റോമൻ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്കാ സഭ, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും സ്വന്തം വികാരാധിഷ്ഠിത ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തിരുവെ ഴുത്തുകൾ വായിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് സഭയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇത് നിരോധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശേഷ്ഠമായ മറ്റൊരു വഴിയു ണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കാലത്തെ ദൈവശാസ്ത്ര കോളേജുകളിലും സെമിനാരികളിലും ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാർപ്പാപ്പയുടെ കൈയിൽ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് ഭാഷ്യതന്ത്ര ത്തിൻ്റെ (HERMENEUTICS) തത്ത്വങ്ങൾ. സ്ഥിരീകരിക്കാനും വിയോജിക്കാനും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചത് തീർച്ചയായും ദുഷിച്ചതായിരുന്നു.

ബൈബിളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലൂഥർ പറഞ്ഞു, “ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?”

ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായി കൊട്ടയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പവും മീനുമാണ് ഭാഷ കൾ. ജനങ്ങൾ ഭാഷകൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ, ക്രൈസ്തവലോകം അധികം വൈകാതെ ക്ഷയിച്ചുപോകും. ഇത് മാർപ്പാപ്പയുടെ തർക്കമില്ലാത്ത ആധി പത്യത്തിന് കീഴിൽ കിടക്കുന്നു. ഈ ടോർച്ച് വീണ്ടും ജ്വലിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ മാർ പ്പാപ്പയുടെ ഈ മൂങ്ങ ഒരു അലർച്ചയോടെ സമാനഗുണമുള്ള വിഷാദത്തിൽ ആകും. ഭാഷ പ്രയോജനകരമല്ലെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ വചനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു; അവർക്ക് പിശകിനെ തിരായ ആയുധങ്ങളില്ല, അവരുടെ വിശ്വാസം ശുദ്ധമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഭാഷകൾ‌ എന്നെ പോസിറ്റീവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ‌, ഞാൻ‌ ഒരു സന്യാസി മഠത്തിൻ്റെ അവ്യക്തതയിൽ‌ റോമിൻ്റെ പിശകുകൾ‌ ശാന്തമായി പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ‌ മുഴുകിയ ചങ്ങലയിട്ട ഒരു സന്യാസി ആയി അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കാം, പോപ്പ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമായിരുന്നു. MARTIN LUTHER. 

നമ്മുടെ സ്വന്തം പുസ്തകം അറിയാതിരിക്കുകയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സംസാരവും വാക്കുകളും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പാപവും ലജ്ജയുമാണ്; നാം ഭാഷ കൾ പഠിക്കാത്തത് ഇതിലും വലിയ പാപവും നഷ്ടവുമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദിവസങ്ങ ളിൽ ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പുസ്തകങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ഈ പഠനത്തിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പ്രേരണകളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബൈബിൾ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം ആകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ബൈബിളിൾ പഠനത്തെ കുറിച്ചും ഗവേഷണത്തെ കുറി ച്ചുമുള്ള ലൂഥറുടെ അഭിപ്രായം

ലൂഥർ പറയുന്നു, “ല പാസ്റ്റർമാരും പ്രസംഗകരും മടിയന്മാരാണ്, നല്ലവരല്ല. അവർ പ്രാർ ത്ഥിക്കുന്നില്ല; അവർ വായിക്കുന്നില്ല; അവർ തിരുവെഴുത്ത് സത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കു ന്നില്ല. നമ്മുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി, ഇനിയും പഠി ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ അപകടം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുശ്രുഷ കന്മാർ ദിവസവും പഠനം തുടരട്ടെ, അവർ വചനം നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കട്ടെ. . . . അവർ പിശാചിനെ മരണം പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും ദൈവത്തേക്കാളും അവൻ്റെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരേ ക്കാളും കൂടുതൽ പഠിച്ചവരാണെന്നും ഉറപ്പാകുന്നതുവരെ അവർ ഒരിക്കലും അവസാനി പ്പിക്കരുത് ”“ തീർച്ചയായും അത് ഒരിക്കലും അർത്ഥമാകില്ല.”

അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു, “നമ്മുടെ അന്ധതയെയും കഠിനഹൃദയത്തെയും മറികടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ നമ്മുടെ പഠനങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്.”

2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2:15, “സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്ന വനായി നില്പാൻ ശ്രമിക്ക.”

ലൂഥറിനെതിരെയുള്ള ട്രോളിങ്ങ് – സ്വന്തം അഭിപ്രായം

ലൂഥർ പറഞ്ഞു, “പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കെതിരെ പിശാചിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയു ന്നില്ലെങ്കിൽ, അയാൾ ആ വ്യക്തിയെ ആക്രമിക്കുകയും കള്ളം പറയുകയും അപവാദം പറയുകയും ശപിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. എൻ്റെ സുവിശേഷം ഒതുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയെപ്പോലെ ബീൽസെ ബൂബും എന്നോട് ചെയ്തു. എന്നെ പിശാച് ബാധിച്ചവനെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി.”

മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലൂഥറുടെ അഭിപ്രായം

1525 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “THE BONDAGE OF THE WILL” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, ഇറാസ്മസ് എഴു തിയ “THE FREEDOM OF THE WILL” എന്ന പുസ്തകത്തിന് മറുപടിയായി, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛ “സൗജന്യമാണ്” എന്ന് ലൂഥർ വിശദീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് താഴെ ഒരു അടിമത്തമുണ്ട്, ദൈവം ദാനമായി നൽകുന്ന സ്വതന്ത്ര കൃപയാൽ മാത്രമേ അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയൂ. ലൂഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രവർത്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനോ ഉള്ള ഇച്ഛാശക്തി മനുഷ്യന് ഉണ്ട്, എന്നാൽ മനുഷ്യന് സ്വന്തം ശക്തിയാൽ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനോ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരമോ പാപമോ പോലുള്ള ദൈവിക ദാനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനോ കഴിയില്ല.

—————–

കുറിപ്പ്: ലൂഥറിനെക്കുറിച്ച് വിവിധ ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ വിവരണങ്ങളും വസ്തുതാപരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അവയിൽ ചിലത് വിവാദങ്ങളായതിനാൽ അവ പ്രചാരണമാകാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഞങ്ങൾക്ക് fromtpm ൽ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയാണെന്ന് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *