ടിപിഎം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ പൊടി വാരി എറിയുന്നു

ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ കപടമായി ഒരു സെൻ്റർ പാസ്റ്ററെ നിയമിച്ചുവെന്ന് നമുക്കറിയാം, മുഖ്യ പുരോഹിതൻ (ചീഫ് പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മാത്യു) അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിൽ വിശ്വാസികൾ തികച്ചും തൃപ്തരല്ലെന്ന കാറ്റ് അയാൾക്ക്‌ ലഭിച്ചു. അതിനാൽ, പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നട്ടെല്ലില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയ യ്ക്കാൻ അയാളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് സീസൺ ടിപിഎം രാക്ഷസന് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് അയാൾ തീർച്ചയായും ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

സിംഗപ്പൂർ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു സന്ദേശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


Important Announcement

Dear Believers,

Greetings in the Name of our Lord Jesus Christ.
Please be informed that Pastor M Joshua Thiagarajan has been suspended w.e.f 10th April 2020 for committing serious wrongdoing against the Church doctrine.

As such, he has been suspended by the Chief Pastor. I was appointed as Centre Pastor w.e.f 19th May 2020 and all churches were accordingly advised by TPM HQ. Please see attached the notification.

His suspension includes not taking any meetings whatsoever, giving sermons or sending religious messages to believers. He’s only allowed to visit at the advice of the Chief Pastor.

He is in breach of Chief Pastors orders and I have not allowed him to do any of the above. Any messages from church will come from me or an authorized Pastor.

1 Corinthians 14:40 KJV
Let all things be done decently and in order.

May God bless you.

In Christ,
Pastor Victor Leow
Centre Pastor
Pentecostal Church of Singapore

CC Chief Pastor
CC Deputy Chief Pastor
CC Associate Deputy Chief Pastor

——————

(മുകളിൽ കാണുന്ന സന്ദേശത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.)

പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനം

പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക്,

നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശംസകൾ.
സഭാ ഉപദേശത്തിനെതിരെ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് പാസ്റ്റർ എം ജോഷുവ ത്യാഗരാ ജനെ 2020 ഏപ്രിൽ 10 ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി ദയവായി അറിയിക്കുന്നു.

അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് പാസ്റ്റർ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നെ സെൻ്റർ പാസ്റ്ററായി 2020 മെയ് 19 ന് നിയമിച്ചു, അതനുസരിച്ച് എല്ലാ സഭകളെയും ടിപിഎം ആസ്ഥാനം ഉപദേ ശിച്ചു. ദയവായി അറിയിപ്പ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാണുക.

യോഗങ്ങളൊന്നും നടത്താതിരിക്കുക, പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുക, വിശ്വാസിക ൾക്ക് മതപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സസ്‌പെ ൻഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചീഫ് പാസ്റ്ററുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർ ശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. 

അയാൾ ചീഫ് പാസ്റ്റർമാരുടെ ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കുന്നു, മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. സഭയിൽ നിന്നുള്ള ഏത് സന്ദേശവും എന്നിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത പാസ്റ്ററിൽ നിന്നോ വരും.

1 കൊരിന്ത്യർ 14:40
സകലവും ഉചിതമായും ക്രമമായും നടക്കട്ടെ.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

എന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ,
പാസ്റ്റർ വിക്ടർ ലേയൗ,
സെൻ്റർ പാസ്റ്റർ,
പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ച് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ.

CC ചീഫ് പാസ്റ്റർ
CC ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്റർ
CC അസ്സോസിയേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്റർ.

—————

യഥാർത്ഥ നാടകം

സന്ദർഭം അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇത് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അപൂർവമായി മാത്രമേ അവർ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലെ കളി മനസ്സിലാക്കൂ.

ഞാൻ മനസിലാക്കിയതിൽ നിന്ന്, വിക്ടർ എന്ന ഈ ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന് ഈ സന്ദേശം തയ്യാറാക്കാൻ പോലും ഒരു സഹായി ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിനാൽ ഏറ്റവും മുകളി ലുള്ള ജോക്കർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അയാളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. സിംഗപ്പൂരിലെ നിസ്സഹാ യരായ സാധാരണക്കാരെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് എബ്രഹാം മാത്യുവും ജോഷുവ ത്യാഗയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടാമതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സന്ദേശത്തിൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 14:40 ഉദ്ധരിക്കുന്നു, സകലവും ഉചിതമായും ക്രമമായും നടക്കട്ടെ.

1 കൊരിന്ത്യർ 14:40, “സകലവും ഉചിതമായും ക്രമമായും നടക്കട്ടെ.”

14-‍ാ‍ം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ മനുഷ്യർക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ 5-‍ാ‍ം അധ്യായം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? അപ്പോൾ സഭയിലെ ലൈംഗിക അധാർമിക വികലതയെക്കുറിച്ച് അപ്പൊസ്തലൻ നിശ്ചയിച്ച ഉചിതവും ക്രമവും എന്തായി രുന്നു? അത് ഒരു സസ്പെൻഷനോ പിരിച്ചുവിടലോ പുറത്താക്കലോ ആയിരുന്നോ?

1 കൊരിന്ത്യർ 5:4-7, “നിങ്ങളും എൻ്റെ ആത്മാവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഒന്നിച്ചു കൂടീട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ, ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ജഡസംഹാരത്തിന്നായി സാത്താന് ഏല്പിക്കേണം എന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രശംസ നന്നല്ല; അസാരം പുളിമാവ് പിണ്ഡത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പി ക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പുതിയ പിണ്ഡം ആകേണ്ടതിന് പഴയ പുളിമാവിനെ നീക്കിക്കളവിൻ...”

5 മാസത്തിനുശേഷം വന്ന ഈ വ്യാജ സസ്‌പെൻഷൻ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരികെ പോയി പഴയ തീയതി എഴുതി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ട്രസ്റ്റികളും ഇരയും ഈ കാലമത്രയും അവരോട് യാചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല?

നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയണോ?

അവരുടെ ഖജനാവുകൾ ശോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും നിറയ്ക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉടനെയെങ്ങും കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ജോഷുവ കേസ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, മുമ്പത്തെപ്പോലെ അവർ പേഴ്‌സുകൾ തുറക്കില്ല. ഇരയോടും അവരുടെ കുടുംബത്തോടും ക്ഷമ ചോദിക്കാ നുള്ള മര്യാദ പോലും ഈ വെള്ള ധരിച്ച പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട് റെയ്നോ ൾഡ്സ് ബോൾ പേനയുടെ മഷി തീർന്നശേഷവും അത് സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹി ക്കുന്നു? അതിനാൽ ഇരയെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർ ഈ ശൂന്യമായ കാലയളവ് ഉപയോഗിച്ചു. അതിനു നന്ദി. നിങ്ങൾ എതിർ വശത്താകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞപക്ഷം വെള്ള വസ്ത്ര ധാരികൾ കൊടുത്ത മൂല്യം അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടി വാരി എറിയാൻ അവർ നല്ല പോലീസ്‌കാരനായും മോശം പോലീസ്‌കാരനായും അഭിനയിക്കുന്നു. താമസിയാതെ ജോഷുവയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കും, ഈ താൽക്കാലിക വിക്ടർ പഴയ കൂട്ടിലേക്ക്‌ മടങ്ങും. അവർ അവരുടെ ദുര്‍ന്നടപ്പ് നിറഞ്ഞ വഴികളുമായി തുടരും. ഈ മനുഷ്യർക്ക് അല്പംപോലും പശ്ചാത്താപമില്ല. മറിച്ച് അവർ അവരുടെ പ്രശസ്തി സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

TPM Throwing dust in your eyes

ജോഷുവയും എബ്രഹാമും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക?

കുട്ടികളുടെ കയ്യുറകളുമായി ഈ ജോഷുവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരേയൊരു കാരണം, അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കടിക്കാൻ കഴിയും, അപ്പോൾ എബ്രഹാമിന് രക്തം ഒഴു കുന്ന മുറിവുണ്ടാകും, പിന്നീട് അത് ഒരു വലിയ മുറിവായി മാറും എന്നതാണ്. എബ്രഹാ മിനോടൊപ്പമല്ലാത്ത മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതേ കുറ്റത്തിന് ഇതിനകം തന്നെ തെരുവിലിറങ്ങുമായിരുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഈ വഞ്ചകന്മാർ വെള്ള നിറത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. അവർ നിങ്ങളെ മോഷ്ടിക്കുന്നതും കൊല്ലുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും തുടരും.

കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളികൾ അടുത്ത സഹകാരികളായി നടക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക. പാസ്റ്റർ വിൽ‌സൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. മറ്റേ വഞ്ചകനായ ഗുണശീലനും ജോക്കർ ജോഡിയെ വളരെ അടുത്ത്‌ പിന്തുടരുന്നു.

“നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാണെന്ന് എന്നെ കാണിക്കൂ, നിങ്ങൾ ആരാ ണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം”.

https://vimeo.com/455420780

യോഹന്നാൻ 10:10, “മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവർക്ക്‌ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാ നും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്.”

നിങ്ങൾ‌ ടി‌പി‌എമ്മിൽ‌ പുതിയ വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ‌, ജോഷുവ പരമ്പര അറിയാൻ‌ താൽ‌പ്പ ര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ‌, ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *