വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ സുവിശേഷം – 6

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

  1. ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നു (ഒരിക്കൽ കൂടി)
  2. കയ്‌പ്പേറിയ വെള്ളം മധുരമായി
  3. മന്നാ

കുതിരെയെയും സവാരിയെയും കടലിൽ എറിഞ്ഞു

ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് പുതിയനിയമത്തിലെ സ്നാനാ നുഭവത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഫറവോനെ തൻ്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചെങ്കടലിൽ മുക്കിത്താഴ്ത്തിയതുപോലെ ജാതികളെ ഭരിക്കുന്ന മൃഗത്തെ ഗന്ധകതീപ്പൊ യ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും (വെളിപ്പാട് 20:10). ഇത് മുൻപിലത്തെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് സമാനമായ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. ആദ്യം, എട്ടാമത്തെ ബാധ യിലെ വെട്ടുക്കിളികളെയും ചെങ്കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം (പുറപ്പാട് 10:19). ബൈബിളിലെ വെട്ടുക്കിളികൾ, ഇസ്രായേല്യർക്കെതിരായ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു (യോവേൽ 1:4, ന്യായാധിപന്മാർ 6:5, 7:12). അതിനാൽ, ഇത് ദൈവ ജന ങ്ങളുടെ ശത്രു, സമാനമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു (തടാകത്തിൽ / കട ലിൽ). രണ്ടാമതായി,ഗെരസേന്യദേശത്തെ തടാകത്തിൽ ‘ലെഗ്യോൻ’ എന്ന പേരുള്ള അനേകം ദുരാത്മാക്കളുടെ സൈന്യത്തെയും എറിയുന്നു (മർക്കോസ് 5:13, ലൂക്കോ. 8:33). ദുരാത്മാക്കളുടെ സൈന്യം പന്നിയിൽ (മൃഗം) പ്രവേശിച്ച് പന്നികളെ തടാകത്തിൽ എറി യുന്നത്‌ യാദൃശ്ചികമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല! ചെങ്കടലിൽ എറിയപ്പെട്ട എട്ടാമത്തെ ബാധയായ വെട്ടുക്കിളികൾ, ഫറവോൻ തൻ്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചെങ്കടലിൽ, ഗെര സേന്യ ദേശത്തെ തടാകത്തിലെ ദുരാത്മാക്കളുടെ സൈന്യം, അഗ്നി തടാകത്തിലെ മൃഗ ങ്ങൾ എന്നിവ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മാതൃക നിശ്ചയിക്കുന്നു.

ഫറവോനെ ചെങ്കടലിൽ എറിയുന്നതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നാം വായിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 15:8-10). മോശെ പറയുന്നു,

പുറപ്പാട് 15:8-10, “നിൻ്റെ മൂക്കിലെ ശ്വാസത്താൽ വെള്ളം കുന്നിച്ചുകൂടി;…… നിൻ്റെ കാറ്റിനെ നീ ഊതിച്ചു, കടൽ അവരെ മൂടി…

വെട്ടുക്കിളിയെ എടുത്ത്‌ ചെങ്കടലിൽ ഇട്ടുകളയാൻ വേണ്ടി ദൈവം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി (പുറപ്പാട് 10:19). അതുപോലെ, ദൈവം എതിർക്രിസ്തുവിനെ മൂക്കിലെ (വായിലെ) ആത്മാ വിനാൽ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പൗലോസ് വിവരിക്കുന്നു (2 തെസ്സ. 2:8) (cf ഇയ്യോബ് 4:9, സങ്കീർ ത്തനം 18:15, യെശയ്യാവ്‌ 11: 4, ഹോശേയ 6: 5, വെളിപ്പാട് 19:15, 20-21).

ഇപ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ വിഴുങ്ങിയതിനുശേഷം, ഓരോ തവണയും പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഫലം നൽകുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകം, ചെങ്കടലിൽ ഫറവോൻ്റെ നാശം ഇസ്രാ യേല്യർക്ക് പുതിയ ജീവിതത്തിന് കാരണമായി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്നാനത്തിൽ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ നാശവും ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ പുനരുത്ഥാനവും നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ, അഗ്നി തടാകത്തിൽ മൃഗത്തെ നശിപ്പിച്ചതിനുശേഷം (വെളി. 19:20, 20:10,15), പിന്നീട് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു (വെളിപ്പാട് 21:1-2). അഗ്നി തടാകത്തിൽ പിശാചിൻ്റെ നാശത്തിനുശേഷം ‘പുതിയ യെരു ശലേം’ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു (അത് മുകളിലുള്ള വിതാനം – ഉല്പത്തി 1:6-8).

കയ്‌പ്പേറിയ വെള്ളം മധുരമായി (പുറപ്പാട് 15)

ചെങ്കടൽ സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഇസ്രായേല്യർ ദാഹം കാരണം മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളം തേടുന്നതായി കാണുന്നു. ഒടുവിൽ അവർ മാറ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി, പക്ഷെ വെള്ളം കയ്പേറിയതായിരുന്നു. അവർ പരാതിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ദൈവം മോശെയെ ഒരു വൃക്ഷം കാണിച്ചു. മോശ വൃക്ഷത്തെ കയ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു, വെള്ളം മധുരമായി. ഈ സംഭവത്തിന് പുതിയനിയമ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സമാന്തരമുണ്ട്. ചെങ്കടൽ കടന്ന ശേഷം ഇസ്രായേല്യർക്ക് വെള്ളം കയ്പ്പായതുപോലെ, യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യകാല സഭയുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അവർക്ക് പീഡ നത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നു. കയ്പുള്ള വെള്ളത്തെ വൃക്ഷം മധുരമാക്കിയതു പോലെ, പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശിഷ്യന്മാരെ സന്തോഷി പ്പിച്ചു. (പ്രവൃ. 5:41, എബ്രായർ 10:34, മത്തായി 5:12).

വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മക ആത്മീയ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശാണെന്ന കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല (ഗലാത്യർ 3:13). വൃക്ഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ കയ്പ്പ് വലി ച്ചെടുത്തതുപോലെ, യേശു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ശാപവും ഏറ്റെടുത്തു (ഗലാത്യർ 3:13). ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുക, ടിപിഎമ്മിൽ സ്നാനത്തിനുശേഷം ഒരാൾക്ക് അനു ഗ്രഹങ്ങളും ജോലിയും ലഭിക്കുമെന്ന് ടിപിഎം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യ സ്തമായി, ബൈബിൾ യാഥാർത്ഥ്യം തികച്ചും വിപരീതമാകുന്നു. ഒന്നാം നൂറ്റാ ണ്ടിലെ സഭ ചെങ്കടൽ കടന്ന് ഭൗതികമായി സമ്പന്നമായില്ല. യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ശേഷം അവർക്ക് ഭൗതികമായ ജീവിതാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. നേരെമറിച്ച്, പീഡനം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. പീഡന സമയങ്ങളിലെ സന്തോഷമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മധുരം. ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടു പ്പായിരുന്നു അവരുടെ മധുരം. അതിനാൽ ടിപിഎമ്മിൽ സ്നാനപ്പെട്ടതിനുശേഷം ജോലി, ഭാര്യ, വീട്, സ്ഥാനക്കയറ്റം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നത് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഇസ്രായേല്യരും ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹി ക്കപ്പെട്ടില്ല, ആദ്യകാല സഭയ്ക്ക് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ചേർന്നതിന് ആശ്വാ സവും ആഡംബരവും ലഭിച്ചില്ല. ആദ്യകാല സഭയ്ക്കും മരുഭൂമിയിലെ സഭയ്ക്കും സമാനമായ രക്ഷ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ചോദി ക്കേണ്ട ചോദ്യം, അതോ അത് വിരുദ്ധമാണോ?

മന്നാ (പുറപ്പാട് 16)

പിന്നീട് ഇസ്രായേല്യർക്ക് വിശപ്പ് തോന്നിയതായി നാം വായിക്കുന്നു. മാംസത്തെയും അപ്പ ത്തെയും കുറിച്ച് അവർ പരാതിപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു,

പുറപ്പാട് 16:4, “അപ്പോൾ യഹോവ മോശെയോട്: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തു നിന്ന് അപ്പം വർഷിപ്പിക്കും; ജനം എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു ഞാൻ അവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് അവർ പുറപ്പെട്ടു ഓരോ ദിവസ ത്തേക്കു വേണ്ടത് അന്നന്ന് പെറുക്കി ക്കൊള്ളേണം.”

മന്നാ പെറുക്കുന്നു

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇസ്രായേല്യർ ഒരു ചെറിയ സാധനം നിലത്ത്‌ കണ്ടു, അവർ അതിനെ മന്നാ എന്ന് വിളിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പം ആകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ തിന്നിട്ടും മരിച്ചുവല്ലോ. ഇതോ തിന്നുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന അപ്പം ആകുന്നു. സ്വർ ഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാൻ ആകുന്നു; ഈ അപ്പം തിന്നു ന്നവൻ എല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും; ഞാൻ കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവനു വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ മാംസം ആകുന്നു. (യോഹന്നാൻ 6:48 -51).” സമ്മിശ്രജാതി മന്നാ നിരസിച്ചതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മിസ്രയീമിൽ വെച്ചു വിലകൂടാതെ തിന്നിട്ടുള്ള മത്സ്യം, വെള്ളരിക്കാ, മത്തെങ്ങാ, ഉള്ളി, ചുവന്നുള്ളി, ചിറ്റുള്ളി എന്നിവ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോഴോ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണൻ പൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഈ മന്നാ അല്ലാതെ ഒന്നും കാണ്മാനില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. (സംഖ്യ 11:4-5 ഭാവാര്‍ത്ഥം). മന്നയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവൻ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുക എന്നതാണ്! നമുക്ക് ലഭിച്ച നിത്യജീവിനേക്കാൾ സന്തോഷകരമായ വെള്ളരി, വെളുത്തുള്ളി, സവാള എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗ ത്തിൻ്റെ അപ്പത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നു എന്നതാണ്. സമ്മിശ്ര ജനക്കൂട്ടം പറയുന്നു “ഇപ്പോഴോ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണൻ പൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു” (സംഖ്യ 21:6).

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *