വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ലേവ്യപുസ്തകം – 1

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ ലേവ്യപുസ്തകത്തെ പറ്റി പുതിയ സീരീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉല്‌പത്തിയെ പറ്റിയും പുറപ്പാടിനെ പറ്റിയുമുള്ള വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം, ഞങ്ങൾ ബൈബിളിലെ അടുത്ത പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു – ലേവ്യപുസ്തകം.

ആമുഖം (INTRODUCTION)

മോശെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പഠി പ്പിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 40). എന്നാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വന്നു വെന്ന് പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നു, പക്ഷെ മോശെയ്ക്ക് അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല (പുറപ്പാട് 40:35).

പുറപ്പാട് 40:34-35, “അപ്പോൾ മേഘം സമാഗമന കുടാരത്തെ മൂടി, യഹോവയുടെ തേജസ്സ് തിരുനിവാസത്തെ നിറെച്ചു. മേഘം സമാഗമന കുടാരത്തിന്മേൽ അധി വസിക്കയും യഹോവയുടെ തേജസ്സ് തിരുനിവാസത്തെ നിറെക്കയും ചെയ്ത തുകൊണ്ട് മോശെക്ക് അകത്തു കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.”

ലേവ്യപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത്, സമാഗമന കുടാരത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം മോശെയോട് സംസാരിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നു (മോശെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു). കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവവുമായി സംസാരം നടത്താൻ മോശെയ്ക്ക് അപ്പോഴും സാധിച്ചില്ല.

Venom Removal Series - Leviticus 1

ലേവ്യ 1:1, “യഹോവ സമാഗമന കുടാരത്തിൽ വെച്ച് മോശെയെ വിളിച്ച് അവനോട് അരു ളിച്ചെയ്തത്:”

നമ്മുടെ ലേവ്യപുസ്തകം വായന തുടരുമ്പോൾ, മോശെയും അഹരോനും സമാഗമന കൂടാ രത്തിൽ കടന്നത് (ലേവ്യ 9:23) യാഗവും വഴിപാടും പൂർത്തീകരിച്ചതിന് (ലേവ്യപുസ്തകം 8) ശേഷം മാത്രമാണെന്ന് നമ്മുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ലേവ്യ 9:23,മോശെയും അഹരോനും സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ കടന്നിട്ടു പുറത്തുവന്ന് ജനത്തെ ആശീർവ്വദിച്ചു; അപ്പോൾ യഹോവയുടെ തേജസ്സ് സകല ജനത്തിനും പ്രത്യക്ഷമായി.”

അതിനാൽ, യാഗം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ദൈവം അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം മോശെയ്ക്ക് കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ലേവ്യപുസ്തകം ആദാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർക്ക് ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള രീതികൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഏദെൻതോട്ട ത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആദാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള വഴി ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുതന്നു. അതുകൊണ്ട് ലേവ്യപുസ്തകം പഴയനിയമത്തിലെ സുവിശേഷം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

സുവാർത്തകളുടെ സുവിശേഷം ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനം പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മെ പ്രാപ്ത രാക്കുന്നതുപോലെ, പഴയനിയമത്തിലെ ലേവ്യപുസ്തകം, ആദാമിൻ്റെ മക്കളായ ഇസ്രായേ ല്യരെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മ വീണ്ടെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി. ദൈവം, ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുമായി വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമാണ്. ഈ ബന്ധം എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള “അറിവ്” ലേവ്യപുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. യാഗം, ഉത്സവങ്ങൾ, ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ ‘അറിവ്’. ഈ പരമ്പരയിൽ യാഗങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, വിശുദ്ധിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ക്രിസ്തുയേശു വിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകനായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കും.

ലേവ്യപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഘടന

ഈ, വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ലേവ്യപുസ്തകം – 1, ൽ ലേവ്യപുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചുരുക്കവിവരണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലേവ്യപുസ്തകം 27 അധ്യായങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തെ സമലക്ഷണത്തോടെ (SYMMETRICALLY) രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം, ഓരോ ഭാഗത്തിലും കൂദാശ‌കൾ, പുരോഹിത നിർദ്ദേശ ങ്ങൾ, വിശുദ്ധിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ 3 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ചുവടെയുള്ള ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യത്തെ ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ വിവിധ ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം പകുതിയിലും (23, 25 അധ്യായ ങ്ങൾ) ചില ദിവസങ്ങളിലെ കൂദാശകളെയും ഉത്സവങ്ങളെയും പറ്റി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 8 മുതൽ 10 വരെയും 21 മുതൽ 22 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പുരോഹിത പ്രബോധനവും 11 മുതൽ 15 വരെയും 18 മുതൽ 20 വരെയുമുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വിശു ദ്ധിയുടെ നിയമങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എല്ലാ ഇസ്രായേല്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്കായി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വാർഷിക ബലി അർപ്പിച്ച പ്രായശ്ചിത്ത (Day of Atonement) ദിവ സത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം (ലേവ്യപുസ്തകം 16-17) വിശദീകരിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഘടന ചുവടെയുള്ള ചിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നു;

Venom Removal Series - Leviticus 1

പുതിയനിയമ അപ്പൊസ്തലന്മാരും ടിപിഎമ്മിൻ്റെ വ്യാജ  അപ്പൊസ്തലന്മാരും

ഈ ലേഖനത്തിൽ (വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ലേവ്യപുസ്തകം 1), ലേവ്യപുസ്തകത്തെ കുറി ച്ചുള്ള ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു, ടിപിഎമ്മിൻ്റെ വിഷലിപ്തമായ പഠിപ്പി ക്കലിനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും അതിനെ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ശുദ്ധമായ പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പുതിയനിയമത്തിലെ എഴുത്തുകാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ TPM പഠിപ്പിക്കലുകളുടെയും ഉപദേശങ്ങളുടെയും എഴുത്തുകാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വായനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടും. ടിപി എമ്മിൻ്റെ തട്ടിപ്പ്-അഗ്രഗാമികളുടെ (FRAUD PIONEERS) അഭിപ്രായത്തിൽ, ലേവ്യപുസ്തകം ‘ടിപിഎമ്മിൻ്റെ പുതിയ നിയമ ശുശ്രുഷയുടെ ഉയർന്ന ക്രമം’ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ടിപിഎം ഈ പഠനം അവരുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശമായി പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു (ഇത് പരിശോധിക്കുക, ഇതും പരിശോധിക്കുക). ലേവ്യപുസ്തകം നൽകിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ജനങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ടിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേക ശുശ്രുഷയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ടിപിഎം അംഗങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ ‘ഉയർന്ന ക്രമത്തിലുള്ള പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ’ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ലേവ്യപുസ്തകത്തിൽ (ലേവ്യ 1 മുതൽ 7 വരെ) വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വഴിപാടുകളും ടിപിഎം അപ്പൊസ്തലന്മാർ, ടിപിഎം വിശ്വാസികളുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെയും നിഴലാണെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുതിയനിയമം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, ലേവ്യപുസ്തകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടിയതെന്ന് പുതിയനിയമത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ തങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിയല്ലെന്നും മനസ്സിലാകും.

എബ്രായർ 8:5, “കൂടാരം തീർപ്പാൻ മോശെ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ “പർവ്വതത്തിൽ നിനക്കു കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നീ സകലവും ചെയ്‍വാൻ നോക്കുക” എന്നു അവനോട് അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ അവർ സ്വർഗ്ഗീയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലു മായതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു.”

കൊലൊസ്യർ 2:17, “ഇവ വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴലത്രേ; ദേഹം എന്നതോ ക്രിസ്തു വിനുള്ളത്.”

ഈ ലേഖനത്തിൽ‌ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം മുൻ‌ ലേഖനങ്ങളിൽ‌ വെളിപ്പെടുത്തിയ ടി‌പി‌എം പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക (ടി‌പി‌എമ്മിൻ്റെ വിഷം 1, ടി‌പി‌എ മ്മിൻ്റെ വിഷം 2).

പുതിയനിയമ രചയിതാക്കളുടെ ലേവ്യ പുസ്തക പദങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ചുവ ടെയുള്ള പട്ടികയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

Sl.No. ലേവ്യപുസ്തകം പുതിയ നിയമത്തിലെ യോഗ്യ വിഷയം
1. 1- ശുദ്ധവും അശുദ്ധ വുമായ ഭക്ഷണ നിയമ ങ്ങൾ (ലേവ്യ 11). 2-ഉത്സവങ്ങളും വിവിധ വിരുന്നുകളും (ലേവ്യ 23, 25). അതിനാൽ, ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ (ലേവ്യ 11, 17), ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച കാര്യ ത്തിലോ (ലേവ്യ 23), അമാവാസി സംബന്ധിച്ചോ (സംഖ്യ 28:11), ശബ്ബത്ത് ദിവസം (ലേവ്യ 25) സംബ ന്ധിച്ചോ ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത്. ഇവ വരാനി രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിഴലാണ്, എന്നാൽ യാഥാ ർത്ഥ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് (കൊലോ 2:16-17)
2. യാഗങ്ങൾ (ലേവ്യ 1-7) ഒരു വഴിപാടുകൊണ്ടു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ ക്കാളും അവൻ ശുദ്ധീകരിച്ചു. (ലേവ്യ 1-7 ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം തവണകൾക്കും ഒന്നിലധികം തരങ്ങൾക്കും വിപരീതമായി ഒരു വഴിപാട്) (എബ്രായർ 10:14) സഹോദരന്മാരേ, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്: നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാ ധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശു ദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ (റോമർ 12:1).
3. സമാഗമന കൂടാരവും പൗരോഹിത്യവും എല്ലാ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയും നമ്മുടെ മഹാ പുരോഹിതനെന്ന നിലയിൽ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂ ഷയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് എബ്രായർ 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എബ്രായ എഴുത്തു കാരൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു . ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയു ന്നതിലെ പ്രധാന കാര്യം, സ്വർഗത്തിൽ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സേവിക്കുന്നതുമായ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട്, ദൈവം സ്ഥാപിച്ച യഥാർത്ഥ സമാഗമന കൂടാരം അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യ നാലും അല്ല (എബ്രായർ 8:1-2).
4.  രക്തം തളിക്കൽ (ലേവ്യ 1:5, 1:11, 3:2, 3:8, 4:6, 5:9 etc) പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു അനുസ രണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായ വൃതന്മാരുമായവർ. (രക്തം തളിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കുക, ലേവ്യ 1:5, 3:2 etc): നിങ്ങ ൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. (1 പത്രോസ് 1:2).
5. വെള്ളത്താൽ കഴുകി അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം, ചുവപ്പു നൂൽ, ഈസോപ്പ് എന്നി വയുടെ ഉപയോഗം, രക്തവും എണ്ണയും ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീക രണത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ലേവ്യപുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീ കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയനിയമ എഴുത്തുകാർ കഴുകുക, വിശുദ്ധീ കരിക്കുക, ശുദ്ധീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്തം, വെള്ളം, വിശ്വാസം, വചനം, സത്യം എന്നിവയാൽ യേശു വിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും വിശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തി (എഫെസ്യർ 5:26, യൂദാ 1:1, 1 കൊരിന്ത്യർ 1: 2, റോമർ 15:16, എബ്രായർ 13:12, 2:11, പ്രവൃത്തികൾ 26:18, 1 പത്രോസ് 1: 2 etc.)

ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള വിവിധ യാഗങ്ങൾ

ലേവ്യപുസ്തകത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള യാഗങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ ഹോമയാഗം, ഭോജനയാഗം, സമാധാനയാഗം, അതിക്രമയാഗം, പാപയാഗം എന്നിവയാണ്. വിവിധ ത്യാഗങ്ങളുടെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത മായ വിശദീകരണത്തിനായി ദയവായി ചുവടെയുള്ള വീഡിയോ കാണുക.

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ലേവ്യപുസ്തകം – 1, ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്

# ‘The Bible Project’ on Leviticus (Tim Mackie)
# ‘Bible Thinker’ (Mike Winger)

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *