സീയോനിലെ അഴുകിയ നാറ്റം ടിപിഎമ്മിൻ്റെ സ്വന്തം പാസ്റ്റർ തുറന്നുകാട്ടുന്നു

സ്വന്തം അനന്തരാവകാശം നശിപ്പിച്ച് പന്നികളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മുടിയനായ പുത്രനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.

ലൂക്കോസ് 15:15-16,

അവൻ ആ ദേശത്തിലേ പൌരന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ ചെന്നു ആശ്രയിച്ചു. അവൻ അവനെ തൻ്റെ വയലിൽ പന്നികളെ മേയ്പാൻ അയച്ചു. പന്നി തിന്നുന്ന വാളവര കൊണ്ട് വയറു നിറെപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല.

ടിപിഎമ്മിൽ ശുശ്രുഷകന്മാരായി ചേരുന്ന എല്ലാവരും സീയോനിൽ പോകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ടിപിഎമ്മിലെ ഏതെങ്കിലും സഹോദരിയോട്‌ ചോദിച്ചാൽ അവർ സീയോനിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ കൾട്ടിൽ ചേർന്നുവെന്ന് പറയും.

ആ തെറ്റ് തിരുത്തുന്ന ഈ ടിപിഎം സെൻ്റർ പാസ്റ്ററെ ശ്രദ്ധിക്കു. അതോ, ഇത് നിങ്ങൾ അവരുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ നടക്കുന്ന പുനഃക്രമീകരണമാണോ? ഇത് കേൾക്കൂ, നിങ്ങൾ നാല്പത് (40) വർഷം ഈ സംഘടനയിൽ ഉറച്ചുനിന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സീയോനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വീഡിയോയുടെ 3:21:41 ന് ശേഷമുള്ള വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ സീയോനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ടിപിഎമ്മിൽ വളരെ ദീർഘമായ അനുഭവം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്തായാലും ടിപിഎമ്മിൻ്റെ പന്നിക്കൂടും പന്നികളുടെ ഭക്ഷണവും ആസ്വദിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും ടിപിഎം ശുശ്രൂഷകന്മാരും പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിയൂ. 

XXXXXXX

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *