Category: വൈദികരുടെ വൈശിഷ്ടം

ആധുനിക പാസ്റ്റർമാർ – വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലോ? – 1

ഇതിനു മുൻപിലത്തെ മൂന്ന് പോസ്റ്റുകളിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതപരമായ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ. അത് അപ്പൊസ്തലന്മാർ ഉണ്ടാ ക്കിയതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാകുന്നു. ഇക്കാലത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ മൂലം അവിദഗ്ധരായ ആളു കൾ – തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ […]

ടിപിഎം, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുകളെ മലിനമാക്കുന്നു

പുൽപിറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന എന്തും ഞങ്ങളുടെ ടിപിഎം തീവ്രവാദികൾ സ്വീകരിക്കും. ഈ പ്രസംഗകർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യം പോലും അവർ പരി ഗണിക്കുകയില്ല. കാരണം, അവർ ഇതിനകം വൈദിക സമൂഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യരുതെ […]

പ്രതിഷ്ഠ അക്രമാസക്തമാകുന്നു

ഏതാണ്ട് എട്ടു മാസം (23/03/2017) മുൻപ് ഞങ്ങൾ ടിപിഎം ജീവിതശൈലിയിലെ താറാവ് (DUCK) ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആ ലേഖനത്തിൽ, ഒരേ മേല്കൂര ക്ക് കീഴെ എതിർവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അവിവാഹിതരോ ബന്ധമില്ലാത്ത അംഗങ്ങളോടു കൂ […]

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ നുകം തകരുന്നു – 1

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചില സർക്കുലർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അത് യജമാനനും അടിമയും, മർദകനും മർദ്ദിതനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫറവോൻ്റെ മാതിരിയുള്ള മനോഭാവം പ്രധാന പുരോഹിതൻ (CHIEF PASTOR) കാണിക്കുന്നു. […]

ടിപിഎം വൈദികന്മാർ ദൈവത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ?

പ്രാദേശിക സഭയുടെ ആരാധനയും ശുശ്രൂഷയും നടത്താൻ ഒരു വഴിയുമില്ലെന്ന് അറിയാ വുന്ന അനേകം ആളുകൾ ടിപിഎം വൈദികന്മാരുടെ സംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മതവിശ്വാസത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രായോഗികമാക്കു കയും ചെയ്യുന്ന, ദൈവഭക്തരായ […]

മത തത്വങ്ങള്‍ ഉപദേശിക്കുന്ന (CATECHIST) പോൾ

ഒരു മുൻ ലേഖനത്തിൽ (ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക), ആൽവിൻ ഡി ആൽവിസിൻ്റെ സംഗീതം അനുസരിച്ച് ടിപിഎം നൃത്തം ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഡ്രം അടിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടി ആൽവിൻ ഷേക്കേഴ്സിൻ്റെ വികൃതിയായ ബീട്സ് അടിക്കാൻ […]

ദി പരീശന്മാരുടെ മിഷൻ – ടിപിഎം – ഭാഗം 1

യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഐഹീക ജീവിതകാലത്ത് യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കു ന്നവർ പരീശന്മാരും സദൂക്യരും ഇസ്രായേല്യരും മാത്രമായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാ അന്തേവാസികളും കൈകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച വ്യാജ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധി ച്ചിരുന്നു. യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ […]

അവരുടെ സ്വന്തം “പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രുഷയെ മഹത്വീകരിക്കുന്നു” – 2

ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം (ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക) ഭാഗത്തിൽ ടിപിഎം അവരെ സ്വയമാ യി മഹത്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ആ പ്രക്രിയയിൽ അംഗങ്ങളെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് വശീക രിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ ലേഖനത്തിൽ ദൈവത്തിന് തുല്യരായി തോ […]

അവരുടെ സ്വന്തം “പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രുഷയെ” മഹത്വീകരിക്കുന്നു – 1

ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സൃഷ്ട്ടാവിനു പകരം സൃഷ്ടിയെ സ്തുതിക്കുന്ന ടിപിഎമ്മിൻ്റെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് വിളിക്കാം. ഇന്ന്, നമ്മുക്ക് ടിപിഎം മാസികകളിൽ നിന്നും ചില ഉദ്ധരണികളും അവരുടെ […]

മന്ത്രവാദവും ഈസേബെൽ ആത്മാവും

സാത്താൻ്റെ അധികാരശ്രേണിയിൽ  ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട, ദുഷ്ടമായ, ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛതയേ റിയ, ഏറ്റവും  പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഈസേബെലിൻ്റെ ആത്മാവ് ആണെന്ന് മിക്ക വാറും എല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സമ്മതിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിലെ ഈസേബെ ലും വെളിപ്പാടിലെ ഈസേബെലും […]